به نظر شما مؤثرترین شیوه برای برخورد با اختلاس 3000 میلیاردی چیست؟
استعفای وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رییس بانک صادرات، برخورد شفاف قضایی و مجازات شدید عاملین
54.14%

عزل سه مسئول مذکور توسط رییس جمهور، برخورد شفاف قضایی و مجازات شدید عاملین
22.39%

استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس، برخورد شفاف قضایی و مجازات شدید عاملین
6.3%

برخورد شفاف قضایی و مجازات شدید عاملین اختلاس کننده
17.17%

تعداد کل آراء : ۵۸۰۴۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv