در ماجرای گمرک باید با چه کسی برخورد کنند؟
نماینده مجلس
90.89%

کارمند گمرک
3.17%

کسی که ویدیو را ضبط کرده
2.37%

شهروندی که نماینده را از گمرک بیرون می کند
3.57%

تعداد کل آراء : ۲۰۸۰۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv