به نظر شما در صورت اجرای توافق هسته ای در دولت اوباما،رئیس جمهور آینده آمریکا و کنگره چه رفتاری در قبال آن اتخاذ می کنند؟
الف: اجرای توافق را بدون تغییر ادامه می دهند
54.15%

ب: توافق را لغو و به تقابل با ایران می پردازند
9.51%

ج: اجرای توافق را ادامه می دهند در عین حال تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می کنند
36.34%

تعداد کل آراء : ۲۸۷۶۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv