مهم ترین اشکال بدنه مدیریتی کشور را چه می دانید؟
رانت خواری و سوء استفاده از موقعیت
64.82%

دریافت‌ حقوق‌‌های چند ده میلیونی
3.09%

انتصابات رابطه ای
32.09%

تعداد کل آراء : ۲۶۳۷۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv