با افزایش هزینه خدمات حمل و نقل عمومی:
موافقم
25.47%

مخالفم
74.53%

تعداد کل آراء : ۷۳۸۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv