به نظر شما برای ترمیم کابینه اولویت با کدام گزینه است؟
تغییر در حوزه فرهنگی، آموزشی، تربیتی
20.19%

تغییر در حوزه سیاست داخلی و دفاعی
6.09%

تغییر در حوزه اقتصادی و صنعتی
60.57%

تغییر در حوزه بهداشت، کار و رفاه اجتماعی
9.8%

تغییر در حوزه سیاست خارجی
3.34%

تعداد کل آراء : ۲۱۹۷۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv