کدام کشور در حمایت از برجام،ثابت قدم تر خواهد ماند؟
آلمان
32.75%

انگلستان
3.63%

چین
18.9%

روسیه
32.23%

فرانسه
12.49%

تعداد کل آراء : ۲۲۷۱۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv