با توجه به کمبود زمان مناظره ها شما با ادامه این مناظرات موافقید؟ در صورت موافقت چه موضوعی را برای ادامه می پسندید؟
1- موافقم با موضوعات اجتماعی و فرهنگی
3.85%

2- موافقم با موضوعات اقتصادی و معیشتی
42.05%

3- موافقم با موضوعات سیاسی
44.2%

4- با ادامه مناظرات مخالفم
9.91%

تعداد کل آراء : ۳۴۹۸۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv