بنظر شما کدام بازیکن استقلال از لیست مازاد کنارگذاشته شود؟
1-یعقوب کریمی
15.38%

2-هرایر مگویان
12.82%

3-بهنام برزای
15.38%

4-محسن کریمی
17.95%

5-مجتبی جباری
38.46%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv