آیا شیوه برکناری علی دایی را اخلاقی و حرفه ای می دانید؟
1- بله
27.94%

2- خیر
72.06%

تعداد کل آراء : ۲۰۹۹۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv