دلیل ناکامی کشتی آزاد ایران درجهانی پاریس کدام است؟
1- ضعف مدیریت فدراسیون کشتی ودخالت درکارسرمربی
20.51%

2- کنارگذاشتن ستاره هاو اعزام بی تجربه ها با انتخابی
47.44%

3- ضعف کادرفنی تیم ملی
16.67%

4-قدرت و برنامه ریزی حریفان
15.38%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv