ضعیف ترین و کم کارترین وزیر کابینه روحانی؟
واعظی،وزیر ارتباطات
10.11%

پور محمدی،وزیر دادگستری
56.34%

چیت چیان،وزیر نیرو
8.91%

فرهادی،وزیر علوم
24.64%

تعداد کل آراء : ۶۸۶۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv