اگر به جای مدیران و کارگزاران بودید، از دریافت حقوق نجومی خودداری می کردید؟
بله
38.31%

خیر
61.69%

تعداد کل آراء : ۳۲۰۷۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv