نظر شما درباره راهکارهای رئیس جمهور در مجلس چیست؟
راهکارها مفید نیستند
79.5%

راهکارها مفیدند، ولی دیر ارائه شده است
14.75%

راهکارها مفیدند و به موقع ارائه شده است
5.75%

تعداد کل آراء : ۵۵۰۳۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv