کدام عامل در شیوع تهمت و افترا در فضای سیاسی ایران موثرتر است؟
1- کارایی تاریخی تهمت و افترا به عنوان ابزار سیاسی
14.45%

2- عدم پیگیری حقوقی و بی هزینه بودن آن
32.3%

3- عدم شفافیت مالی و سیاسی فعالان سیاسی و اقتصادی
42.2%

4- عدم توجه به آموزش و تربیت در عرصه سیاسی و رسانه ای کشور
11.05%

تعداد کل آراء : ۳۸۶۸۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv