ارزیابی شما از ادبیات و محتوای پاسخ رییس جمهور به سوالات نمایندگان مجلس چیست؟
ادبیات در شأن رئیس جمهور بود، پاسخ قانع کننده بود
12.02%

ادبیات در شأن رئیس جمهور نبود، پاسخ قانع کننده نبود
77.96%

ادبیات در شأن رئیس جمهور بود، اما پاسخ قانع کننده نبود
7.05%

ادبیات در شأن رئیس جمهور نبود، اما پاسخ قانع کننده بود
2.97%

تعداد کل آراء : ۷۸۳۸۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv