اولویت استیضاح یا برکناری با کدام گزینه است؟
آخوندی وزیر راه و شهرسازی
15.72%

ربیعی وزیر تعاون و رفاه
4.12%

کرباسیان وزیر اقتصاد
37.18%

نوبخت رئیس سازمان برنامه
42.99%

تعداد کل آراء : ۳۰۹۴۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv