آیا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنید؟
1- بله
82.24%

2- خیر
11.63%

3- تصمیم نگرفته ام
6.13%

تعداد کل آراء : ۳۶۵۶۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv