بازدید 20779
مرور روزنامه‌های دوشنبه دوم دی ماه؛

آیا تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا دارد؟ /چرا مسئولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند؟ /آیا رسانه‌ها در برابر مشکلات به بلندگوی بی خاصیت تبدیل شده اند؟

سبقت فقر از فقرزدایی، دور باطل کشمکش‌ها میان غنی و عبدالله، دیوید بکام پرسپولیس؟ جزییات «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری»، اهواز و مشکلات بی پایان، سهم‌خواهی‌ها و انشقاق در جریان اصولگرا؟! تنفس مصنوعی شیخ‌نشین‌ها به صهیونیست‌ها، جانسون در تله انگلیسی! تلویزیون از خودش شکست خورد، ادای دین به آقای مجری محبوب و گفت‌وگوی آبه و ترامپ بعد از سفر روحانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۹۴۵۹۶۶
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۰۵:۵۷ 23 December 2019

آیا تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا دارد؟ /چرا مسوولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند؟ /آیا رسانه‌ها در برابر مشکلات به بلندگوی بی خاصیت تبدیل شده اند؟

سبقت فقر از فقرزدایی، دور باطل کشمکش‌ها میان غنی و عبدالله، دیوید بکام پرسپولیس؟ جزییات «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری»، اهواز و مشکلات بی پایان، سهم‌خواهی‌ها و انشقاق در جریان اصولگرا؟! تنفس مصنوعی شیخ‌نشین‌ها به صهیونیست‌ها، جانسون در تله انگلیسی! تلویزیون از خودش شکست خورد، ادای دین به آقای مجری محبوب و گفت‌وگوی آبه و ترامپ بعد از سفر روحانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم دی ماه در حالی چاپ و بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت که انتخابات افغانستان و کشمکش تکراری عبدالله و اشرف غنی در کنار عناوینی مرتبط با آلودگی هوا در تهران و شهر‌های بزرگ کشور در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ادامه گزارش‌ها و یادداشت‌ها درباره مرگ دو کولبر نوجوان در مریوان و به جریان افتادن بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص مصلحت از دیگر موضوعات مورد توجه روزنامه‌ها در صفحه نخست خودشان است.


در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آیا تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا دارد؟

مسعود ثقفی مشاور مدیرکل آموزش و پرورش طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا ندارد، نوشت: بار‌ها در جلسـات مختلف اعلام کرده ایم که تعطیلـی مدارس هیچ نقشـی در بهبود شـرایط دانـش آموزانـی کـه در معـرض آلودگی هوا قـرار دارنـد، نخواهد داشـت. اگـر مسئولان این تصمیـم را به دلیـل خودرو‌های سـرویس مـدارس می‌گیرند باید بگوییـم تعداد ۲۰ هزار اتومبیل سـرویس مدارس در شـهر تهران اصلا قابل قیاس با سـطح آلایندگی یک میلیـون خـودروی سـواری کـه در داخل ایتخـت که با وجـود آلودگی هـوا و طرح هـای کنتـرل ترافیک در شـهر رفت و آمد می‌کنند، نیسـت. بـدون تردید تعطیلـی مدارس بـدون کارشناسـی و به شـکل امـروزی یک سـری مشکلات را به بدنـه آموزشـی و خانواده هـا وارد خواهـد کـرد، بـه عنوان مثـال ما می‌خواهیـم بـا تعطیلـی مـدارس دانش آمـوزان را از آلودگـی هوا نجات و از بیماری‌های تنفسـی آن‌ها جلوگیری نماییم، در حالی که وقتـی ادارات و مراکـز تفریحی تعطیل نمی‌شـوند، بچه‌ها یـا با پدر یا مادرشـان به سـرکار می‌روند یا در مجتمع‌های تجاری و تفریحی خواهند بود.


تجربه ثابت کرده که دانش آموزان بیشـتر از والدین، از معلمان خود حرف شـنوی دارند و اگـر معلمان به آنهـا اعلام کنند کـه از کلاس درس بیـرون نروید حتما ایـن کار را انجـام می‌دهند، در صورتی کـه در خانه این طور نیسـت و روز تعطیـل دانش آموزان یا در کوچه هسـتند یا در پارک هـا و مراکز تفریحی. از سـوی دیگر مگر این دانش آموزان آینده سـازان کشـور ما نیسـتند، چـرا نباید با آلودگی هوا آشـنا شـوند.
آیا تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا دارد؟ /چرا مسوولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند؟ /آیا رسانه‌ها در برابر مشکلات به بلندگوی بی خاصیت تبدیل شده اند؟
حدود شش سـال پیش بنده در کمیته اضطـرار آلودگی هـوا وقتی بـرای اولین بـار مخالفتـم را در رابطه با تعطیلی مـدارس تهـران در روزهـای آلوده اعلام کـردم آنجا بیان کردم کـه باید بـرای ما ثابـت کنید که میـزان آلاینده‌های کلاس درس با هوای آلوده داخل منزل متفاوت و بیشـتر اسـت و آن زمان مـدارس را تعطیل نماییـد. یعنی مسئولان ما فقط بـه دلیل رفت وآمد نیم سـاعته دانش آمـوزان از مدرسـه تا خانـه و برعکس و نیم سـاعت زنگ تفریح، مـدارس را تعطیـل می‌کنند؟! ایـن اصلا قابل قبول نیسـت. زمانی که در نظام آموزشـی کشـور مصوب شـده که یک دانـش آموز بایـد چه میـزان سـاعتی در طول سـال تحصیلی در مدرسـه حضور داشـته باشـد و درس بخوانـد، به همـان میزانی کـه از آن بـه دلیل مشکلات شـهری کم شـود، یعنی خسـارت به سیسـتم آموزشـی و تحصیلی دانش آموزان.


در این مـدت ۱۰ روز مـدارس ما تعطیلـی بـوده و دانـش آمـوزان ۶۰ سـاعت از تحصیل آسـیب دیده اند و تردیـدی در این موضوع نیسـت و بایـد آموزش و پرورش راهـکار جبرانی برای آن‌ها بگذارد، ولـی اگر تعطیلی مدارس در روند سلامتی دانش آموزان و دوری آن‌ها از هـوای آلوده بی تاثیر باشـد ما فقـط بـا ایـن تصمیـم بـه آمـوزش وپـرورش و خانواده‌ها خسـارت وارد کرده ایم. مسئولان اسـتان اگـر می‌خواهنـد هوای آلوده به مـردم صدمه‌ای وارد نکند، بهتر اسـت کـه در کنار مدارس ادارت، پارکهـا، مراکـز تفریحـی و... تعطیل شـوند کـه خانواده‌ها مجبور به خروج از شـهر و باعـث دوری دانش آموزان از هـوای آلوده تهران شـوند.

چرا مسئولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند؟

زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران در یادداشتی با عنوان مسئولیتی که گردن نمی‌گیرند درباره موضوع برجسته این روز‌ها آلودگی هوای کلانشهر‌ها در روزنامه اعتماد نوشت: امسال با آغاز فصل پاییز، مردم پایتخت دوباره شاهد آلودگی شدید هوا و به دنبال آن تعطیلی مدارس و البته اظهارنظر‌هایی متنوع و مختلف در مورد علت، مسببین و مسئولان آن بودند؛ پدیده‌ای که هنوز نیز همچنان ادامه دارد. در این میان، اما آنچه جالب توجه بود اینکه از دید بسیاری از شهروندان، شهرداری متولی اصلی آلودگی است. به بیانی از دید این عده، اگر امروز شاهد آلودگی شدید هوا هستیم، این امر نتیجه کم‌کاری و کوتاهی شهرداری است! در حالی که همان طور که بار‌ها نیز گفته شده، آلودگی هوا از آن دست مقوله‌هایی است که دستگاه‌های مختلفی در آن دخیل هستند و اتفاقا قانون هوای پاک - که در سال ۹۶ به تصویب رسید - وظیفه هر یک را نیز به صراحت مشخص کرده است. قانون حتی در قالب کارگروهی که ریاست آن را سازمان محیط زیست برعهده دارد، تمامی این ۲۵ سازمان را ملزم به انجام اقدامات تعیین شده برای کاهش آلودگی هوا کرده است. با تمام این تفاصیل همچنان شهروندان، شهرداری را مقصر وضعیت کنونی و شاید بحرانی آلودگی هوای پایتخت می‌دانند.
آیا تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا دارد؟ /چرا مسوولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند؟ /آیا رسانه‌ها در برابر مشکلات به بلندگوی بی خاصیت تبدیل شده اند؟
این درحالی است که شهرداری نه تنها تاکنون سهم خود را در قبال آلودگی هوای پایتخت ادا کرده که حتی بسیار فراتر از آن را به انجام رسانده است. به عنوان مثال اگر اجرای طرح معاینه فنی یا توسعه مترو و تلاش برای افزایش ظرفیت آن نبود شاید امروز وضعیت آلودگی هوا به شدت بغرنج‌تر از وضعیت کنونی آن می‌شد. اما در عوض و به واقع می‌توان مدعی بود که تقریبا هیچ یک از سازمان‌های متولی امر آلودگی هوا به طور کامل به وظایف ترسیم شده برای آن‌ها در این زمینه عمل نکرده‌اند. در همین راستا به نظر می‌رسد شاید بهترین گزینه برای رویارویی با این پدیده را بتوان در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت جست‌وجو کرد. راهکار کوتاه‌مدت این پدیده می‌تواند شامل رخداد‌هایی چون: تعطیلی چند روزه مدارس و علاوه بر آن تعطیلی واحد‌های آلاینده و حتی در صورت تداوم تعطیلی ادارات و سازمان‌ها و به خصوص صنایع آلاینده باشد تا کمی از حجم آلاینده‌های هوا کاسته شود راهکار بلندمدت آن هم‌تشکیل کارگروه اضطراری آلودگی هوا به ریاست سازمان محیط زیست است تا در این کارگروه وظایف دقیق هر یک از سازمان‌ها برای مقابله با فاکتور‌های آلوده‌کننده مثل برخی از صنایع آلاینده بررسی شود و سازمان محیط زیست نیز بتواند نظارت عالیه‌ای بر اجرای عملکرد سازمان‌های متولی داشته باشد.

چرا که بخش مهمی از آلایندگی هوای پایتخت به سبب صنایع آلاینده کوچک و بزرگی است که در تهران و حاشیه آن مشغول به کار هستند درست مانند صنعت خودرو‌سازی ما که هنوز نتوانسته در حد و اندازه استاندارد‌های کاهنده آلودگی هوا عمل کند و همچنان خودرو‌های داخلی یکی از منابع مهم آلاینده در شهر‌ها محسوب می‌شوند. از آن مهم‌تر، اما توجه به این موضوع است که باید در این مسیر بسیاری از احتیاط‌ها و سیاست‌های محتاطانه امروزی را کنار گذاشت، چراکه سال‌هاست هر وقت صحبت از تعطیلی صنایع آلاینده یا خودروسازان بی‌کیفیت می‌شود، به بهانه اشتغال و مسئولان امر از زیر آن شانه خالی کرده‌اند و هزینه احتمالی این تصمیم را نپذیرفته‌اند. کوتاه سخن آنکه تا وقتی که همه مسئولان و شهروندان برای حل مشکل آلودگی هوا یک صدا و هم قسم نشوند، به نظر می‌رسد نمی‌توان به حل این معضل تاریخی شهرهای‌مان دلخوش بود. پدیده‌ای که این روز‌ها تقریبا تمامی شهر‌های بزرگ و حتی نیمه بزرگ کشورمان را نیز درگیر کرده و می‌رود تا پدیده‌ای کشوری شود و سلامت شهروندان ما و نسل‌های آینده کشور را با خطراتی جدی روبه‌رو کند.

آیا رسانه‌ها در برابر مشکلات به بلندگوی بی خاصیت تبدیل شده اند؟

ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان سِر‏شدگی در برابر رسانه‏ ها نوشت: خبر‌های بد این روز‌ها در کشور کم نیستند. از مرگ دو کولبر تا تن‌‏فروشی یک زن به خاطر یک لقمه نان یا آبگرفتگی شهر‌های خوزستان و... که همه با واکنش رسانه‏ ها همراه بود. واکنشی که البته در شبکه‌های اجتماعی ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و البته واکنش مسئولان در حد باید رسیدگی شود یا حتی باید صحت و سقم آن بررسی شود که در این مورد واکنش استانداری تهران نسبت به زندگی در گور‌ها از این دست بود. با این همه به نظر می‌رسد این خبر‌ها تنها یک موج کوتاه ‏مدت در رسانه‏ها ایجاد می‌کند و درنهایت در بایگانی ذهن افکار عمومی خاک می‏ خورد. این در حالی است که در کشور‌های توسعه ‏یافته عموماً انتشار چنین اخباری در رسانه ‏ها می‌تواند یک مقام مسئول را تا پای استعفا هم پیش ببرد.


اما در کشور ما معضلات پیش‏آمده هر‏چند تازگی ندارد، اما تنها به یک واکنش کوتاه از یک مقام مسئول منتهی می‌شود. موضوع کولبر‌ها و یا گورخواب‏ ها که بار قبل حتی در سخنرانی رئیس‏ جمهوری کشور (البته پیش از انتخابات دور دوم ریاست‏جمهوری) منعکس شد همچنان بر قوت خود باقی است و خبری از رسیدگی و حل ریشه‏ای این معضلات نیست. گو اینکه انتشار این دست از اخبار در رسانه‏ ها و واکنش‌های تکراری و بی‏حاصل تبدیل به یک رویه شده است و این مساله از این جنبه خطرناک است که وجه پاسخگویی مسئولان را در برابر این دست از مشکلات از معنا تهی می‌کند.
آیا تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا دارد؟ /چرا مسوولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند؟ /آیا رسانه‌ها در برابر مشکلات به بلندگوی بی خاصیت تبدیل شده اند؟
به عبارت دیگر، رسانه‌ها که باید نماینده مطالبات مردم در مواجهه با حاکمیت و کج‏روی‌های احتمالی آن باشند، تنها تبدیل به یک بلندگوی بی‌خاصیت از مشکلات شده که هیچ اهرمی حتی انتخابات نیز نمی‌تواند آ‏ن‏ها را وادار به پاسخگویی در برابر مشکلات کند.
رسانه‌هایی که بازوی اصلی ترویج مردم‌سالاری در هر کشوری هستند حالا در مرداب انفعالی فرو رفته‌اند که گاه برخی از محدودیت‌ها هم آن‏ها را از بیان برخی از این معضلات باز‏می‌دارد. از سوی دیگر، نهاد‌های سیاسی و مدنی کشور نیز در برابر هر‏گونه فشار رسانه‌ای دچار نوعی سِر‏شدگی هستند. این در حالی است که به گفته محققان رسانه ‏ای، قابلیت رسانه‌ها در به دوش گرفتن مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای تابعی است از اینکه نهاد‌های سیاسی تا چه حد ساختار‌ها و رویه‌های دموکراتیک را اخذ کرده باشند. در این راستا با نگاهی به دستاورد‌های روزنامه ‏نگاری تحقیقی در جمهوری چک، این نتیجه حاصل می‌شود که موفقیت ‏آمیز و نتیجه‌بخش بودن جنگ علیه فساد، مستلزم تلاش مشترک مجموعه‌ای از نهاد‌های مسئول، جامعه مدنی، دادگاه‌ها‏ و مسئولان اجرایی است؛ لذا بدیهی است فشار رسانه‌ای صرف، هرگز برای پاسخگوسازی و حمایت از تحولات سیستماتیک کافی نخواهد بود.


این تجارب نشان می‏دهد که در کشور ما نیز فشار رسانه‌ای مانند افشا و یا بیان معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به تنهایی نمی‌تواند اثربخش باشد. آنچه باید گفت: این است که مجموعه حاکمیت باید خود را در برابر افکار عمومی نه با بیان جملاتی مانند «باید بشود»، که با ارائه راهکار عملی خود را در برابر مردم پاسخگو بداند. پیگیری این عدم پاسخگویی هر چند باز هم بر عهده رسانه‏ هاست، اما خیال راحت مسئولان از عدم تحقق وعده ‏ها بی ‏تردید نشأت‏ گرفته از به بلوغ نرسیدن مفاهیمی، چون جامعه مدنی، مردم‏سالاری و پاسخگویی به افکار عمومی در سپهر سیاسی کشور است.

تور تابستان ۱۴۰۳
پارس نماد- صفحه خبر
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۳۵
"آیا تعطیلی مدارس تاثیری بر بهبود آلودگی هوا دارد"؟ :
تعطیلی فقط برای جلب رضایت دانش آموزان و معلمان است، که چند سالی است که مد شده و ظاهراً جواب داده، چون مثل آب خوردن (البته قبل گران شدن) در سراسر ایران اجرا میشود تا مقصر معرفی نشود. البته میتوان ترامپ را معرفی کرد. کی به کیه!!

"چرا مسوولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند:؟
توی چه مشکلی؛ در این دولت مقصر معرفی شد که این بشه دومی. مگر دولت کار اشتباهی هم انجام میده (150 صفحه تعهد برجامی دادند)، طبقه روند کاهش تعهدات بگونه ای که اجرا میشه ایران تا چند سال آینده ... اگر به همین منوال پیش بره با غربی ها مساوی میشه!! (لطفا زبانتان را گاز بگیرید و دهانتان را بشودید)این دولت و اشتباه، مگه میشه، مگه داریم!!

"آیا رسانه‌ها در برابر مشکلات به بلندگوی بی خاصیت تبدیل شده اند"؟
این سوالی، مثل پیدا کردن مقصر آلودگی هوا است!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
الودگی هوا در درجه اول ، به علت بنزین پیروشیمی است که در دولت دهم ارایه شد
ودر سال ۹۴ که برجام امضاء شد مواد لازم از خارج وارد شد
و هوا کاملا با الان تفاوت میکرد و الان دوباره تحریم ها باعث شده تا هان بنزین سرطان زای
خطرناک را به حلق مردم فرو کنند
و بیخود خودتان را خسته نکنید
پیدا کرده مقصر چه دردی دوا می کند؟ مهم ارائه راه حل های کارشناسی است.
بهترین کار اینه که تعطیلات مدارس از سه ماه تابستان به سه ماه زمستان منقل بشه مزایای این اقدام خیلیه که در این مقال نمی گنجد
بی خاصیت تر از بیخاصیت
خودت چند ساله درباره ظلمی که درصنعت خودرو به ۸۰ میلیون میشه میگی؟
سالی ۱۷ هزار کشته و‌۲۵۰ هزار زخمی و آلودگی و‌ سرطان تدریجی و ... برای قانع کردن مسئولان برای انتخاب راه درست بجای راه مصلحت! کافی نبود
خودت خسته شدی و ول کردی
ما هم خسته شدیم ولی فراموش نمیکنیم
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان کنترل کیفیت تهران کامیونها 22.4% ، اتوبوسها و مینی بوسهای بخش خصوصی و شهری 35.2%، موتورسیکلتها 10.5% ، صنایع 10.7 % ، نیروگاهها و پالایشگاه 19.5% و خودرو های سواری فقط 1.4% از آلودگی را ایجاد میکنند . ولی هربار در مواقع آلودگی مدارس را تعطیل و محدودیت هایی برای خودرو های سواری ایجاد میکنند . درصورتی که خودرو های سواری درصد بسیار پایینی از علت آلودگی هستند .
دولت ها همواره سهل انگاری و بی مسئولیتی خود را در بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری که و نیروگاهها و پالایشگاههای اطراف تهران که جمعا بیش از نیمی از آلودگی را ایجاد میکنند به گردن خودروهای سواری می اندازند . عملا هم دیده ایم که محدودیت های ترافیکی سواری ها هیچگاه باعث کاهش آلودگی نشده است .
وجود نداشتن رسانه ها ی قدرتمند،برای پاسخگو کردن مسولان اصلی ترین مشکل است.انحصار صدا و سیما و حتی نظارت و دخالت آن بر تولید محتوا در فضای مجازی و تیغ تیز سانسور و توقیف در بخش چندرسانه ای سایت های مکتوب،بودجه های کم و عوامل مختلف دیگر باعث می شود تا رسانه ها از قدرت کافی برخوردار نباشند.
بسیاری از همین خبرهایی که اشاره شد مثل تن فروشی در گورها فقط در فضای غیر رسمی برای مدت کوتاهی ، صدایی بلند می کند و رسانه های رسمی قدرت پاسخگو کردن مسولان یا حتی انتشار صحبت های زندگی پر سیاهی زنان کارتن خواب را ندارند.
با زنی صحبت می کردم که میگفت مجبور است با شلنگ توالت عمومی و با آب سرد حمام کند.
شبها برای خواب از رد شدن یک گربه در کنارشان وحشت زده میشوند انواع دست درازی ها و گرسنگی و...آزارشان می داد.
مسائل پیرامون اعتیاد و بی خانمانی برای زنان عوارض دوچندانی دارد که حتی بهزیستی و مراکز ساماندهی آنهاهم ظرفیت کافی ندارد و خدماتشان به گونه ای است که آنها را دوباره راهی خیابان ها می کند.
من ایده جالبی برای کاهش آلودگی شهرها دارم اما می خواهم بنام خودم باشد نه بنام مشتی مدیر بی عرضه رانتی تا با آن ترفیع بکیرند و مشغول به خرابکاری در سطح وسیع تری شوند
چرا در دو ماه آلوده سال مدارس بصورت آموزش از راه دور و براي مثلا يك يا دو روز كلاس در هفته بصورت حضوري نيستند ؟ با وجود اينترنت در تمامي سطح شهر هاي بزرگ به راحتي ميتوان اين طرح را اجرا نمود و رفت و آمد در اين روزها را محدود كرد .
آب برده !!!
شما دنبال مسئول براي آلودگي هوا مي گرديد؟!!!
تابناک عزیز علت اینکه آلودگی را به گردن نمیگیرند چون پول توشه؟؟!!! تمام آلودگی و بوی تهران ناشی از سوزاندن H2S در پالایشگاه تهران و استفاده از مازوت بعنوان سوخت در نیروگاههای اطراف تهران و کارخانه سیمان است اما دریغ از رسیدی من نمیدون در سازمان محیط زیست چه عتیقه هائی نشسته اند که رسیدگی نمیکنند؟؟!! پس تابناک عزیز بیخودی دنبال مقصر و علت نگردید؟؟!!
گفتگوی ابه وترامپ پس ازسفر روحانی !!!
مگراقایان نفرموده بودندکه سفرروحانی به ژاپن ربطی به مذاکره باامریکا نداره؟
مگر مقام رهبری یک باربرای همیشه تکلیف مذاکره با امریکاوبخصوص دولت خبیث ترامپ رامشخص نکردند؟!
چرابامردم روراست نیستند اقایان؟!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
منظورت چند درصد مردمه برادر
اجازه بدید خودروهای برقی بدون عوارض قابل وارد کردن به کشور بشن
یا اقلا اجازه بدید خودروهایی که مصرف بنزینشان کمتر از حد مشخصی است بدون عوارض وارد کشور شوند (مثلا هر صد کیلومتر 4 لیتر)
اونوقت خواهید دید که بدون هیچ تلاشی مشکل آلودگی هوا حل خواهد شد
مقصر اصلی آلودگی هوا این دو شرکت به اصطلاح خودروساز هستند.
آیندگان در مورد مسئولین این دوره ایران چه ها خواهند گفت؟؟
تابناك جان ! خبر نداري يا خودت رو به بي خبري مي زني ؟ هر روز تيتر و مطالب روز بعد به رسانه ها ديكته ميشه . اگر خداي نكرده مطلبي خلاف ميل اقايان منتشر بشه واي به روزگارشون .
عجب فهمی داره نویسنده از الودگی... بابا بخاطر این مدارس تعطیل می شه که می ترسن بچه د الودگی تلف بشن خدا نکرده !
بر الودگی هوا تاثیری نداره ولی اگر بچه ها خانه بمانند بر سلامتشان تاثیر دارد
فقط کافی است میزان مردمی و عادلانه و آزاد بودن یک کشور را از نحوه انتخابات ، و عمل به قانون و پاسخگویی وزرایش در مقابل مجلس آنها را بررسی کرد .
که در رابطه با نحوه عدم پاسخگویی وزیر کشور به مجلس و عدم اعلام تعداد قربانیان و زخمی ها و زندانیان حادثه خونبار ابان ماه معترضان اوضاع فلاکت بار کشور را میتوان درک کرد .
واقعا با این اوصاع شرم اور ، اگر کسی مجددا از مردم برای انتخابات !؟ دعوت و تشویق کند ، انگار صراحتا و علنا دارد به کل مرد م توهین میکند و بس .
بجای مدارس ، مسئولان باید تعطیل شوند


این مسئولین مسبب همه مشکلاتند


مشکلات از آسمان نمی بارند
تعطیلی مدارس برای آسیب ندیدن بجه ها میباشد و بعد کم شدن آلودگی !!!!!
چهل سال بعد:
مسوولین تنهابازمانده کشورهای ۱+۵ یعنی فرانسه را تهدید کردند که درصورت به نتیجه نرسیدن برجام و عدم امکان استفاده ازاینستکس گام دویست وچهل وچهارم را باقاطعیت برخواهدداشت !!!!
تابناک چرا روی بعضی از اخبار حق نظر دادن را از مخاطب میگیری؟
لطف این موضوع را توضیح بده
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
بخاطر ازادی بیانی که در کشور هست
رهبر انقلاب فرمودند: «علاج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه‌های ایمانی مردم، به‌کار گرفتن جوانان پُرانگیزه و مؤمن، و تقویت درونی کشور؛ این تنها راه است. ملّت ایران باید از درون قوی بشود؛ اقتصادش قوی بشود، علمش قوی بشود، دستگاه‌های مدیریّتی‌اش قوی بشود و بالاتر از همه، ایمانش روزبه‌روز قوی‌تر بشود. این راه علاج است؛ این همان راهی است که تا امروز ملّت ایران رفته است».

متأسفانه به رهنمودهای مقام معظم رهبری چنان که باید و شاید توجه نمیشود، وگرنه حال و روز کشور خیلی بهتر از این بود که هست.
فرض بگیریم که برای مدتهای خیلی طولانی هیچ بادی در تهران نوزد .
من میخوام ببینم که کارِ سازمان کنترل کیفیت هوا چیه ؟
اگر اونا الآن نتونن کاری انجام بِدن ، پس فرقشون با منِ مغازه دار چیه . . . ؟؟؟؟؟؟
آلودگی هوا مال هواست به کسی چه مربوط که گردن بگیرد یا نگیرد انوقت که نشستید وفکر از خودتان در کردید که برجهاب اکباتان را زیلد کنید فکر جلوگیری از هوا را نکردیئ انوقت که ساختمانهای بلند مرتبه را پول گرفتید ومجوز دادید بدون کارشناسی وجا نمایی فکر نکردید انوقت که مجوز تولید سوخت بی کیفیت دادید توجه نکردید انوقت که مجوز تولید ماشین بی کیفیت دادید متوجه نبودید همه امکانات را برای خودتان در تهران فراهم کردید ومردم بیچاره وبیکار را از کل کشور کشاندید انجا توجه نکردید وحالا بدنبال مسبب میگردید نگردید طبق معمول مردم مقصر هستند که به اینجا رسیده است اگر مردم درخانه بمانند وبا همان ماهی 45 تومن زندگی با قناعتی را پیش بگیرند همه چیز درست میشود چون کار کردن ویا کار نکردن که سودی بحال مردم ندارد همیشه لنگ هستیم پس با همان ماهی 45 تومن سر کنیم در خانه باشیم ثوابش هم بیشتر است وهروقت شما گفتید میاییم رای میدهیم ودوباره برمیگردیم به خانه دنبال متهم نگردید
اغلب همکاران من در اداره خانم هستند وهمه خودرو شخصی دارند روزهایی که مدارس ومهدها تعطیل میشود اداره میشود مدرسه ومهد. مادران چون شاغل هستند مجبورند فرزندان خود را با خودبه اداره بیاورند. بنابراین هیچ فرقی برای تعطیلی مدارس در کاهش آلودگی هوای تهران ندارد.
خب شما حمل و نقل عمومی ببین
مترو ببین تو ساعات شلوغ
بی آرتی
ی تصمیم درست، جامع، حسابی براش بکنین بعد بفرمایید مشکل الودگی
در ضمن خودروسازی دولتی بدرد نمیخوره
فکری براش کنین
چرا مسوولیت آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند؟
چون کار آمریکا و اسرائیله ، فتنه 88 هم بی تقصیر نیست رد پای آل سعود هم مشاهده شده.
املای مسئولیت صحیح است نه به قول شما مسوولیت!
تعطیلی به سلامت کودکان کمک می کند نه به هوا
خودشا ن خوب ميدانند ايراد كار كجاست طبق معمول ماست مالي ميكنند اول خودروهاي غير استاندارد ودوم سوخت هاي غير استاندارد اين وسط مردم چه كار بكنند
رای نخواهیم داد. بی کفایت های خارج نشین
رسانه ها در مورد مشکلات مردم کلی گویی بی اثر را محور قرار می دهند ولی در رابطه با مسئولان جزیی و هدفمند خبر تهیه می کنند که مباد ا به ذهن مخاطب ؛ مسئولی پاسخگو قلمداد شود .
علتش هم مشخص است نداشتن امنیت شغلی و مواجهه با تهدیدات با تم امنیتی
برچسب منتخب
# مسعود پزشکیان # نتایج انتخابات # تنفیذ حکم ریاست جمهوری # محرم