بازدید 47984
پس از ایام انتخابات؛
این تحقيق در برگيرنده مباحثي همچون انتخابات در ايران و بررسي موردي انتخابات رياست جمهوري دهم، بررسي ميزان اعتماد به نهادها و دستگاه‌ها در ايران، عملکرد آمريکا در جهان و نحوه تعامل ايران با آن، مقايسه وضعيت ايران با چهار سال گذشته در موارد گوناگون، مسأله آزادي هاي اجتماعي در ايران و مسائلي از اين دست است.
کد خبر: ۶۴۹۰۵
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۷ 20 September 2009

در نظرسنجي جديدي که به تازگي توسط مؤسسه پژوهشي «پيپا» آمريکا در ايران انجام گرفته، مسائل گوناگون سياسي، اقتصادي و اجتماعي از نگاه مردم ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
 
به گزارش «تابناک» در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مردم ايران درباره مسائل گوناگون جمع آوري شده و نتايج اين پژوهش در نخستين ساعات روز يک شنبه 29/6/88 روي سايت اين مؤسسه قرار گرفته است. اين پژوهش در مجموع، دربرگيرنده مباحث جالب توجهي درباره مسائل ايران است که عمليات اجرايي آن از طريق يک مؤسسه نظرسنجي از خارج ايران انجام شده است. اين نظرسنجي با جامعه آماري جمعيت شهري و روستايي ايران و با ضريب خطاي 3 درصد و با روش تلفني به کمک کامپيوتر انجام گرفته است.

بنا بر اين گزارش، این تحقيق در برگيرنده مباحثي همچون انتخابات در ايران و بررسي موردي انتخابات رياست جمهوري دهم، بررسي ميزان اعتماد به نهادها و دستگاه‌ها در ايران، عملکرد آمريکا در جهان و نحوه تعامل ايران با آن، مقايسه وضعيت ايران با چهار سال گذشته در موارد گوناگون، مسأله آزادي‌هاي اجتماعي در ايران و مسائلي از اين دست است.

گزارش پيش رو بر پایه پيوست‌هاي منتشر شده این تحقيق در پايگاه اينترنتي مؤسسه افکار عمومي جهان است که بدون هیچ تحلیل خاصی به آگاهی می‌رسد: 

پرسش 1: لطفا نظرتان را درباره هريک از موارد ذيل بيان فرماييد. رويهم رفته به نظر شما در مقايسه با چهار سال پيش موارد ذيل بهتر شده‌اند، بدتر شده‌اند يا تغييري نکرده‌اند.

a- نخست درباره شرايط اقتصادي خانواده تان. لطفا ذکر بفرماييد که در مجموع وضعيت اقتصادي شما و خانواده شما در مقايسه با چهار سال پيش بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نکرده است؟ نتايج

بهتر شده 27
بدتر شده 31
تغييري نکرده است 42
نمي‌دانم 0
بدون پاسخ/ امتناع 0

b- وضعيت اقتصادي کشور به طور کلي چگونه شده است؟ نتايج

بهتر شده 29
بدتر شده 45
تغييري نکرده است 14
نمي دانم 10
بدون پاسخ / امتناع 2

c- ميزان عدالت اقتصادي در سراسرکشور چگونه شده است؟ نتايج

بهتر شده 30
بدتر شده 35
تغييري نکرده است 18
نمي‌دانم 14
بدون پاسخ/ امتناع 3

d- توانايي ايران در برابر فشارهاي خارجي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ نتايج

بهتر شده 57
بدتر شده 14
تغييري نکرده است 13
نمي‌دانم 15
بدون پاسخ/ امتناع 2

e- ميزان آزادي‌هاي شهروندان در جامعه ايراني چگونه شده است؟ نتايج

بهتر شده 48
بدتر شده 23
تغييري نکرده است 22
نمي‌دانم 6
بدون پاسخ/ امتناع 1

f- روابط ايران با کشورهاي غربي چگونه شده است؟ نتايج

بهتر شده 33
بدتر شده 30
تغييري نکرده است 16
نمي‌دانم 18
بدون پاسخ/ امتناع 2

پرسش 2 : اکنون من مي‌خواهم فهرستي از نهادهاي داخل کشورمان را بخوانم. لطفا بگوييد در هر مورد ميزان اعتماد شما به هريک از اين نهادها تا چه حدي است؟ خيلي زياد، تا حدي، نه چندان و يا اصلا اعتماد نداريد.

a- مجلس، نتايج

اعتماد زيادي دارم 40
تا حدي اعتماد دارم 39
چندان اعتماد ندارم 7
اصلا اعتماد ندارم 8
نمي‌دانم 5
بدون پاسخ/ امتناع 2

b- وزارت کشور، نتايج

اعتماد زيادي دارم 38
تا حدي اعتماد دارم 34
چندان اعتماد ندارم 6
اصلا اعتماد ندارم 6
نمي‌دانم 14
بدون پاسخ/ امتناع 3

c- رئيس جمهور، نتايج

اعتماد زيادي دارم 64
تا حدي اعتماد دارم 21
چندان اعتماد ندارم 5
اصلا اعتماد ندارم 6
نمي‌دانم 2
بدون پاسخ/ امتناع 2

d- قوه قضاييه، نتايج

اعتماد زيادي دارم 43
تا حدي اعتماد دارم 30
چندان اعتماد ندارم 7
اصلا اعتماد ندارم 7
نمي‌دانم 11
بدون پاسخ/ امتناع 2

e - شوراي نگهبان، نتايج

اعتماد زيادي دارم 42
تا حدي اعتماد دارم 29
چندان اعتماد ندارم 6
اصلا اعتماد ندارم 6
نمي‌دانم 15
بدون پاسخ/ امتناع 2

f- نيروي انتظامي، نتايج

اعتماد زيادي دارم 52
تا حدي اعتماد دارم 31
چندان اعتماد ندارم 6
اصلا اعتماد ندارم 7
نمي‌دانم 3
بدون پاسخ/ امتناع 1

پرسش 3 : درباره مسائل جهاني تا چه ميزان به عملکرد درست رئيس‌جمهور آمريکا يعني آقاي باراک اوباما اعتماد داريد؟

گزينه‌ها، نتايج

اعتماد زيادي دارم 2
تا حدي اعتماد دارم 14
چندان اعتماد ندارم 14
اصلا اعتماد ندارم 57
نمي‌دانم 11
بدون پاسخ/ امتناع 2

پرسش 4 : در مجموع به نظر شما، آيا باراک اوباما به اسلام احترامي مي‌گذارد يا خير؟

گزينه‌ها، نتايج

1- به اسلام احترام مي‌گذارد 25
2- براي اسلام احترام قایل نيست 59
نمي‌دانم 14
بدون پاسخ/ امتناع 3

پرسش 5 : تا چه ميزان موافق يا مخالف مذاکرات کامل و بدون قيد و شرط بين ايران و آمريکا هستید؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار موافقم 20
2- تا حدي موافقم 40
3- تا حدي مخالفم 7
4- کاملا مخالفم 23
نمي‌دانم 7
بدون پاسخ/ امتناع 3

پرسش 6: تا چه ميزان با برقراري روابط ديپلماتيک بين ايران و آمريکا موافق و يا مخالف هستيد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار موافقم 18
2- تا حدي موافقم 45
3- تا حدي مخالفم 9
4- کاملا مخالفم 18
نمي‌دانم 8
بدون پاسخ/ امتناع 3

پرسش 7 : تا چه ميزان با همکاري ايران و آمريکا درزمينه جنگ با طالبان مستقر در نزديکي مرز ايران و افغانستان موافق و يا مخالف هستيد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار موافقم 22
2- تا حدي موافقم 21
3- تا حدي مخالفم 9
4- کاملا مخالفم 32
نمي‌دانم 12
بدون پاسخ/ امتناع 3

پرسش 8 : حالا درباره اقدامات آمريکا در جهان فکر کنيد، سپس به من بگوييد که به اعتقاد شما هر يک از موارد ذيل جزو اهداف آمريکاست يا خير؟

a- تحميل فرهنگ آمريکايي بر جامعه مسلمانان نتايج

قطعا يکي از اهداف آمريکاست 57
احتمالا يکي از اهداف آمريکاست 18
احتمالا يکي از اهداف آمريکا نيست 7
قطعا يکي از اهداف آمريکا نيست 9
نمي‌دانم 7
بدون پاسخ/ امتناع 2

b- حفظ اعمال کنترل بر منابع نفتي خاورميانه چطور؟ نتايج

قطعا يکي از اهداف آمريکاست 62
احتمالا يکي از اهداف آمريکاست 16
احتمالا يکي از اهداف آمريکا نيست 2
قطعا يکي از اهداف آمريکا نيست 6
نمي‌دانم 12
بدون پاسخ/ امتناع 1

c- ايجاد دولت مستقل و به لحاظ اقتصادي قوي فلسطيني چطور؟ نتايج

قطعا يکي از اهداف آمريکاست 13
احتمالا يکي از اهداف آمريکاست 12
احتمالا يکي از اهداف آمريکا نيست 9
قطعا يکي از اهداف آمريکا نيست 46
نمي‌دانم 18
بدون پاسخ/ امتناع 2

d- تضعيف و انحلال جهان اسلام چيست؟ نتايج

قطعا يکي از اهداف آمريکاست 68
احتمالا يکي از اهداف آمريکاست 13
احتمالا يکي از اهداف آمريکا نيست 5
قطعا يکي از اهداف آمريکا نيست 7
نمي‌دانم 6
بدون پاسخ/ امتناع 0

پرسش 9 : جهت‌گيري آمريکا در برابر دولت ما چگونه است، آيا به اعتقاد شما امريکا بطور معمول به روشي منصفانه با حکومت ما برخورد مي‌کند، يا بيشتر سعي مي‌کند با استفاده از قدرتش ما را وادار به انجام خواسته‌هايش کند؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بيشتر با دولت ما برخوردي منصفانه دارد 7
2- بيشتر تلاش مي‌کند با استفاده از قدرتش دولت ما را وادار سازد تا خواسته هاي آمريکا را انجام دهد 85
نمي‌دانم 5
بدون پاسخ/ امتناع 3

پرسش 10: لطفا ميزان موافقت و يا مخالفت خود را با حملات به نيروهاي نظامي آمريکا در افغانستان بگوييد.

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار موافقم 16
2- تا حدي موافقم 10
3- نه موافق و نه مخالفم 18
4- تا حدي مخالفم 8
5- کاملا مخالفم 41
98- نمي‌دانم 6
99- بدون پاسخ / امتناع 2

پرسش 11 : نظر شما درباره حمله به نيروهاي نظامي آمريکايي مستقر در مناطق حوزه خليج فارس چيست؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار موافقم 21
2- تا حدي موافقم 11
3- نه موافق و نه مخالفم 13
4- تا حدي مخالفم 8
5- کاملا مخالفم 33
98- نمي‌دانم 10
99- بدون پاسخ / امتناع 4

پرسش‌های 12 تا 16 : بعداً منتشر مي‌شود. (بنا بر متن گزارش منتشر شده در سايت منبع)

پرسش 17: به نظر شما، آيا بايد ناظران بين‌المللي از سازمان ملل متحد بتوانند براي اعمال کنترل بر روند انتخابات درزماني که نگراني هايي درباره عادلانه بودن برگزاري انتخابات در کشورها وجود دارد، اجاره حضور داشته باشند يا خير؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بايد اجازه حضور ناظران بين‌المللي را بدهند 37
2- نبايد اجازه حضور ناظران بين‌المللي را ندهند 55
98- نمي‌دانم 6
99- بدون پاسخ / امتناع 2

پرسش 18 : روي هم رفته تا چه اندازه از روندي که طي آن مقامات کشور انتخاب مي‌شوند، احساس رضايتمندي مي‌کنيد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار رضايت دارم 40
2- تاحدي رضايت دارم 41
3- چندان رضايت ندارم 10
4- اصلا رضايت ندارم 6
98- نمي‌دانم 2
99- بدون پاسخ / امتناع 1

پرسش 19: آيا شما در انتخابات اخير رياست جمهوري شرکت داشتيد؟

گزينه‌ها، نتايج
 
1- بلي 87
2- خير 12
98- نمي‌دانم 0
99- بدون پاسخ / امتناع 0

همان گونه که مي‌دانيد، تعداد افراد بسياري در انتخابات اخير شرکت کرده‌اند و هر داوطلب انتخاباتي قادر به جلب نظر شمار بسیاری از رأي دهندگان شده بود. ما ضمن صحبت با مردم با بسياري از افرادي که به آقاي موسوي يا احمدي‌نژاد رأي داده بودند، يا گروهي از طرفداران آقايان رضايي يا کروبي و همچنين هواداران گروهي از اشخاصي که نامشان در فهرست نام داوطلبان رسمي نبود، برخورد کرديم . صرفنظر از اينکه شما درباره اين داوطلبان چگونه فکر مي‌کنيد، لطفا به من بگوييد:

پرسش 20 به دلیل اینکه نام برخی افراد ذکر شده بود، حذف شده است.

پرسش 21 : به نظر شما اين انتخابات تا چه ميزان آزاد و عادلانه بود؟

گزينه‌ها، نتايج

1- کاملا آزاد و عادلانه 66
2- تا حدي آزاد و عادلانه 17
3- چندان آزاد و عادلانه نبود 5
4- اصلا آزاد و عادلانه نبود 5
98- نمي‌دانم 5
99- بدون پاسخ / امتناع 2

پرسش 22 : تا چه ميزان به نتايج اعلام شده اين انتخابات اعتماد داريد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- اعتماد زيادي دارم 62
2- تا حدي اعتماد دارم 21
3- چندان اعتماد ندارم 6
4- اصلا اعتماد ندارم 7
98- نمي‌دانم 3
99- بدون پاسخ / امتناع 2

[اين پرسش از همه افراد و حتي از کساني که در انتخابات شرکت نکرده اند نيز پرسيده شده است]

پرسش 23 به دلیل اینکه نام برخی افراد ذکر شده بود، حذف شده است.

پرسش 24 : با در نظر داشتن مسائل پيش آمده قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات آيا به نظر شما آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور مشروع ايرن است، يا خير؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بلي 81
2- خير 10
98- نمي‌دانم 3
99- بدون پاسخ / امتناع 5

پرسش 25 : شما آقاي احمدي نژاد را تا چه ميزان در گفته‌هاي خود با مردم صادق مي‌دانيد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار صادق مي‌دانم 48
2- تا حدي صادق مي‌دانم 33
3- چندان صادق نمي‌دانم 6
4- اصلا صادق نمي‌دانم 5
98- نمي‌دانم 5
99- بدون پاسخ / امتناع 3


پرسش 26 : به نظر شما آيا مقام رهبري بايد پس از برگزاري انتخابات از آقاي احمدي نژاد حمايت به عمل مي‌آورد يا خير؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بايد از ايشان حمايت مي‌کرد. 76
2- نبايد از ايشان حمايت مي‌کرد. 13
98- نمی‌دانم 6
99- بدون پاسخ / امتناع 5

پرسش 27 : لطفا به من بگوييد كدام عقيده به عقيده شما نزديكتر است؟

گزينه‌ها، نتايج

1- مطبوعات بايد از حق انتشار اخبار و عقايد بدون اعمال كنترل و نظارت از سوي دولت برخوردار باشند. 36
2- دولت بايد از اختيارات لازم براي جلوگيري از انتشار مطالبي که فکر مي‌کند، منجر به بي ثباتي مي‌شود، برخوردار باشد. 58
98- نمي‌دانم 4
99- بدون پاسخ / امتناع 2

پرسش 28 : به نظر شما، مردم ايران تا چه اندازه در بيان ديدگاه هاي سياسي بحث برانگيز خود بدون ترس از اذيت و يا مجازات آزادند؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار آزادي دارند 27
2- تا حدي آزادي دارند 44
3- چندان آزادي ندارند 12
4- اصلا آزادي ندارند 11
98- نمي‌دانم 4
99- بدون پاسخ / امتناع 2
 
پرسش 29 : چه مقدار مي توانيد به عملكرد دولت در انجام اقدامات صحيح اعتماد کنيد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- اکثر اوقات 54
2- بعضي اوقات 31
3- به ندرت 9
4- هرگز 2
98- نمي‌دانم 2
99- بدون پاسخ / امتناع 1

پرسش 30 : لطفا بيان کنيد که به هر يک از اين موارد تا چه ميزان علاقه داريد: آيا بسيار علاقه داريد، تا اندازه‌ای علاقه داريد، تاحدي بي علاقه‌ايد و يا کاملا بي‌علاقه هستيد؟

ابتدا دولت کنونی آمريكا

a- دولت کنونی آمريکا نتايج

بسيار علاقه داريد 3
تا حدي علاقه داريد 14
تا حدي بي علاقه هستيد 8
کاملا بي علاقه هستيد 69
نمي‌دانم 4
بدون پاسخ / امتناع 2

نظرتان درباره مردم آمريكا چيست؟

b- مردم آمريکا، نتايج

بسيار علاقه داريد 13
تا حدي علاقه داريد 38
تا حدي بي علاقه هستيد 7
کاملا بي علاقه هستيد 31
نمي‌دانم 8
بدون پاسخ / امتناع 4

پرسش 31 : لطفا به من بگوييد كداميك از اين سه حالت به نظر شما شبيه تر است؟

گزينه‌ها، نتايج

آمريکا با دمکراسي در کشورهاي مسلمان مخالف است 19
آمريکا تنها با دمکراسي در کشورهاي مسلماني موافق است که دولت آن کشور با آمريکا همکاري کند 51
آمريکا با دمکراسي در کشورهاي مسلمان موافق است؛ فرقي نمي‌کند که دولت آن کشورهاي مسلمان با آمريکا همکاري کنند يا خير 16
نمي‌دانم 10
بدون پاسخ / امتناع 4

پرسش 32 : در مجموع چقدر از نظام حكومتي ايران رضايت داريد يا ناراضي هستيد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار راضي هستيد 41
2- تا حدي راضي هستید 46
3- تا حدي ناراضي هستيد 7
4- کاملا ناراضي هستيد 3
98- نمي‌دانم 1
99- بدون پاسخ / امتناع 1

پرسش 33 : به نظر شما روش گزينش مقام معظم رهبري با اصول دمكراسي انطباق دارد يا خير؟

گزينه‌ها، نتايج

1- با اصول دمکراسي سازگاري دارد 55
2- با اصول دمکراسي سازگاري ندارد 14
97- بستگي دارد 5
98- نمي‌دانم 19
99- بدون پاسخ / امتناع 7

پرسش 34 : لطفا به من بگوييد كدام يك از اين نگرش‌ها به ديدگاه شما نزديكتر است؟

گزينه‌ها، نتايج

1- شوراي عالمان برجسته ديني بايد اين قدرت را داشته باشد که مصوباتي را که برخلاف قرآن مي داند ابطال کند 62
2- عالمان بزرگ ديني نبايد بتوانند قوانيني را که توسط منتخبان مردم تصويب شده است، ابطال کنند. 24
98- نمي‌دانم 11
99- بدون پاسخ / امتناع 3

پرسش 35 : آيا فكر مي‌كنيد حمايت از يك داوطلب در انتخابات براي اعضاي شوراي نگهبان مناسب است و يا فكر مي كنيد که آنها هميشه بايد بي‌طرف باقي بمانند؟

گزينه‌ها، نتايج

1- مناسب است که در انتخابات از کانديدايي خاص حمايت کنند 16
2- بايد هميشه بي طرف بمانند 75
97- بستگي دارد 2
98- نمي‌دانم 5
99- بدون پاسخ / امتناع 2

پرسش 36 : آيا به نظر شما قانون اساسي کشورمان به مقام رهبري:

گزينه‌ها، نتايج

1- قدرتي بيشتر از حد لازم داده است 17
2- قدرتي کمتر از حد لازم داده است 6
3- به اندازه لازم قدرت داده است 61
98- نمي‌دانم 12
99- بدون پاسخ / امتناع 4

D1- به نظر شما وضعيت اقتصادي خانواده شما در مقايسه با بيشتر مردم ساکن در شهر/ روستاي شما چگونه است؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بسيار بهتر است 1
2- تا حدي بهتر است 16
3- تقريبا شبيه آنان است 63
4- تا حدي بدتر است 12
5- بسيار بدتر است 5
98- نمي‌دانم 1
99- بدون پاسخ / امتناع 1

D2- آيا شما برنامه‌هاي راديويي و يا ماهواري اي صداي آمريکا و يا بي بي سي را پيگيري مي‌کنيد؟

گزينه‌ها، نتايج

1- بلي 20
2- خير 80
99- بدون پاسخ / امتناع/ نمي دانم.
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا آلودگی هوا محسن پورسیدآقایی مسعود سلیمانی طرح ملی مسکن مجید بهرامی حمید شهریاری محمد شیاع زهرا امیرابراهیمی