در مورد استیضاح در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

 

کلیات


استیضاح در لغت به معنای طلب وضوح کردن، طلب پیدایی، آشکار کردن و خواستن و در اصطلاح به معنای مطالبه توضیح از وزیر مسئول توسط اعضای مجالس قانون‌گذاری است.

 

تاریخچه


سابقه تاریخی انجام استیضاح اگرچه به قرون وسطی باز می‌گردد، اما نمونه‌های عینی مشخص آن را می‌توان در عملکرد اوایل قرن نوزدهم نظام سیاسی انگلیس مشاهده کرد. در نظام‌های سیاسی جهان برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نیز رعایت جنبه‌های تخصصی اداره امور جامعه، قدرت حکومت به سه شاخه تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم شده‌است.

البته این سه قوه هم در نظام‌های سیاسی پارلمانی و هم در نظام‌های سیاسی ریاستی با یکدیگر در ارتباط بوده و قوانین اساسی کشور‌ها چگونگی روابط آن‌ها با هم و نیز سازوکار‌های کنترل آن‌ها به وسیله یکدیگر را در نظر گرفته‌اند که در عین تفکیک قوا نوعی همکاری یا ارتباط بین قوای سه گانه نیز از طریق تمهیدات حقوقی و سیاسی ایجاد شده تا در عین تمایز قوا کلیت حاکمیت ملی کشور بروز کند.

در نظام سیاسی پارلمانی که ارتباط بیشتری بین دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد مجلس و پارلمان که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند حق دارند کلیه اقدامات و عملکرد‌های قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سؤال، استیضاح و ایجاد کمیسیون‌های تحقیق یا نهاد‌های نظارتی، چون دیوان محاسبات این قوه را کنترل کنند.

همچنین قوه مقننه حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد هیأت وزیران یا یک وزیر را برکنار کند. البته به منظور ایجاد توازن بین دو قوه در نظام پارلمانی، قوه مجریه نیز از طرق مختلف همچون تنظیم و پیشنهاد لوایح قانونی یا حتی انحلال پارلمان، مجلس را کنترل می‌کند.

در نظام سیاسی ریاستی همچون نظام سیاسی آمریکا نیز قانون اساسی ترتیباتی برای استیضاح مقامات ارشد قوه مجریه از جمله رئیس‌جمهور و معاونش توسط کنگره در نظر گرفته‌است که در نهایت نیز می‌تواند به برکناری آن‌ها از قدرت منجر شود.

 

شرایط استیضاح


استیضاح زمانی است که یک پرونده سیاسی برای وزیر یا وزرا گشوده می‌شود و در آن نمایندگان استیضاح کننده، وزیر یا وزیران را همراه با مؤاخذه به صحنه سیاسی مجلس فرا می‌خوانند تا به ایرادات وارده پاسخ گویند و پس از آن، موضوع اعتماد یا عدم اعتماد در مجلس نسبت به وزیر یا وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد و در خاتمه، با اکثریت آراء نمایندگان، مجلس اتخاذ تصمیم می‌کند.

در همین راستا وزرا و رئیس جمهور، چون مسؤولیت سنگینی در برابر امور اجرایی و سیاسی جامعه و کشور دارند، باید در نارسایی‌ها و کجروی‌ها نیز در مقابل یک قوه ناظر پاسخگو باشند، تا از چهار چوب قانونی خود پا فراتر نبرند. تخطّی وزرا و رییس جمهور از مسئولیت‌های فردی و جمعیشان، موجب طرح سؤال یا استیضاح برای آنان می‌شود.


 فرق سئوال با استیضاح


سئوال معمولاً در قبال ابهاماتی که برای نمایندگان مجلس ایجاد شده، مطرح می‌شود که آنان با دعوت از وزرا یا رئیس جمهور با طرح سؤال ابهامات را از بین می‌برند؛ به دنبال آن، موضوع فیصله پیدا می‌کند. ولی استیضاح در قبال خطا‌ها و تخطّی‌های قانونی وزیران یا رئیس جمهور است که به دنبال آن ممکن است موجبات عزل آن‌ها از مقام خودشان فراهم شود.

 

 استیضاح در قانون اساسی


اصل ۸۹ قانون اساسی در این باره می‌گوید:

الف) نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد؛ هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.

در هر صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

ب) در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مرد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

اصل ۸۹ قانون اساسی که در بالا ذکر شد حاوی اکثریت مطالب استیضاح است، ولی در اینجا ذکر ۳ نکته حائز اهمیت است:


موضوع استیضاح


قانون اساسی موضوع استیضاح را محدود نکرده و اختیار آن را به نمایندگان واگذاشته است تا هر موردی را که بتوانند به عنوان استیضاح مطرح کنند، ممکن است موضوعات متعدّد و یا فقط یک مورد باعث استیضاح شود.


 اختیاری بودن استیضاح


نمایندگان مجبور و مکلّف نیستند که در هر مورد اشکال و نقض قانون دیدند بلافاصله به طرح استیضاح مبادرت نمایند، ممکن است مصالح مملکت اقتضا کند که با تذکر یا طرح سؤال اشکال را مرتفع سازند و به نقض قانون خاتمه داده شود.


 لزوم حضور وزیر مورد استیضاح


در قانون اساسی آمده است: «وزیر یا هیأت وزیران که استیضاح شده‌اند باید ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گویند.» 
این یک تکلیف مقرّر از جانب قانون اساسی است و آن‌ها نمی‌توانند پاسخ کتبی تهیه کنند و یا شخص دیگری را به جای خود برای پاسخگویی بفرستند.

 جریان مذاکرات پیرامون استیضاح


در ابتدا بیانات استیضاح شدگان استماع می‌شود که به هر کدام یک زمان معینی اختصاص پیدا می‌کند. پس از آن رأی اعتماد به شور گذاشته می‌شود و اگر مجلس رأی عدم اعتماد به وزیر یا هیأت وزیران مورد استیضاح داد آن‌ها عزل می‌شوند، ولی در مورد رئیس جمهور پس از توضیحات کافی وی، بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، نسبت به کفایت یا عدم کفایت وی اخذ رأی می‌شود و اگر اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب به رهبری ارجاع شده تا نتیجه قطعی عزل یا ابقاء رئیس جمهور اعلام شود.

 

استیضاح رئیس جمهور
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه  مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. 

در مورد استیضاح در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

استیضاح دونالد ترامپ را به روز جمعه موکول کرد ...
استیضاح دونالد ترامپ را به روز جمعه موکول کرد به... ۲ اتهام اصلی مطرح شده در مفاد استیضاح چهل و... اصلی استیضاح را تغییر دهند که هیچ یک از این... و بگویند برخلاف آنچه که قانون اساسی برای استیضاح مطرح...
کد خبر: ۹۴۳۶۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


های ارائه شده از سوی کمیته قضایی در زمینه استیضاح...
تحقیقات برای استیضاح « دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور...
کد خبر: ۹۴۳۶۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


نماینده تهران در گفت‌وگو با «تابناک» مطرح کرد؛
است حتماً استیضاح وزیر ورزش و جوانان را امضا خواهم...
نماینده برای استیضاح وزیر ورزش به دلیل اتلاف منابع مالی... تیم ملی فوتبال کشورمان از جمله دلایل این استیضاح است... زیر سوال رفتن ورزش کشورمان شد محور دوم این استیضاح... کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه حتماً استیضاح وزیر...
کد خبر: ۹۴۳۳۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


استیضاح دونالد ترامپ ارائه کردند رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت...
استیضاح دونالد ترامپ ارائه کردند رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت... های حقوقی استیضاح به فاکس نیوز تاکید کرد آن ها... استیضاح ارائه کردند که ترامپ را به سوء استفاده از... کنگره حین تحقیق استیضاح متهم می کند نانسی پلوسی رئیس...
کد خبر: ۹۴۳۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


مرور روزنامه‌های چهارشنبه بیستم آذرماه؛
از لایحه استیضاح ترامپ و بده بستان ایران و آمریکا...
از لایحه استیضاح ترامپ و بده بستان ایران و آمریکا...
کد خبر: ۹۴۳۱۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


طرح استیضاح رئیس جمهور این کشور را منتشر کردند به... روز سه شنبه با انتشار بند های طرح استیضاح دونالد...
کد خبر: ۹۴۳۱۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه نمایندگان درخواست کننده استیضاح... کارت سوخت قانع نشدند گفت طرح استیضاح آقای زنگنه توسط...
آذرماه کمیسیون انرژی مجلس درباره استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت... گفت نمایندگان درخواست کننده استیضاح از پاسخ های وزیر نفت... قانع نشدند به همین دلیل طرح استیضاح توسط کمیسیون انرژی... کننده استیضاح برگزار شد که پس از بررسی 2 محور...
کد خبر: ۹۴۲۸۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


به احتمال بسیار طی هفته جاری؛
گذاردن مواد قانون استیضاح دونالد ترامپ طی هفته جاری خبر...
هفته جاری مواد قانون استیضاح « دونالد ترامپ» را به... نادلر می کوشد مواد قانون استیضاح را با عجله به... مجلس نمایندگان آمریکا این مواد قانونی استیضاح را هفته جاری...
کد خبر: ۹۴۲۶۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


هم اکنون استیضاح سه وزیر کشور نفت و آموزش و... داشته و مسئله استیضاح به صحن مجلس نرسد عباسی درباره...
کد خبر: ۹۴۲۴۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


استیضاح دونالد ترامپ خبر داده و به نوبه خود خواستار... استیضاح این رئیس جمهور آمریکا شدند ...
استیضاح دونالد ترامپ خبر داده و به نوبه خود خواستار... استیضاح این رئیس جمهور آمریکا شدند به گزارش ایسنا کمتر... از یک هفته پس از آن که تحقیقات درباره استیضاح... اند ترامپ باید استیضاح شود هیات تحریریه لس آنجلس تایمز...
کد خبر: ۹۴۲۴۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت استیضاح وزرای نفت... درباره استیضاح چند تن از وزرا گفت هم اکنون استیضاح... نمایندگان از توضیحات وزرای مربوطه قانع شوند و استیضاح این...
کد خبر: ۹۴۲۴۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


نماینده ارشد دموکرات:
استیضاح تنها راه حل قانونی برای مقابله با سوء رفتار...
آن زمینه های قانونی برای استیضاح « دونالد ترامپ» رئیس... زمینه های قانونی استیضاح رئیس جمهور» به تشریح تاریخچه هدف... و معنی بند استیضاح در قانونی اساسی پرداخته به سوالات... درباره روند استیضاح پاسخ داده و ادعا های نادرست درباره...
کد خبر: ۹۴۲۳۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از جلسه دوم رسیدگی به استیضاح... تسنیم از بررسی طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در... انجام شده ادامه جلسه استیضاح وزیر نفت فردا یکشنبه ۱۷... وی افزود در جلسه گذشته کمیسیون استیضاح وزیر نفت در...
کد خبر: ۹۴۲۲۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


مرور روزنامه‌های شنبه شانزدهم آذر؛
استیضاح ترامپ کمتر از بیست روز دیگر تفکیک اعتراض از...
استیضاح ترامپ کمتر از بیست روز دیگر تفکیک اعتراض از...
کد خبر: ۹۴۲۰۶۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


رئیس مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح دونالد ترامپ را در راستای...
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح دونالد ترامپ را در راستای... بر لزوم استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای... ترامپ به اوکراین در زمانی که تحقیقات استیضاح جریان داشت... فساد حتی در زمانی که استیضاح آغاز شد هم پایان...
کد خبر: ۹۴۱۹۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


استیضاح دموکرات ها را افرادی ضدِّ وطن خواند ...
بشمار خواهد رفت اما ترامپ روند تحقیقات برای استیضاح را... انتشار شواهد و مدارک مرتبط به پرونده استیضاح خود به... برای استیضاح خود شود» ...
کد خبر: ۹۴۱۵۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


نمایندگان درباره تحقیقات استیضاح ترامپ را همزمان با اجلاس ناتو...
سه سال پیش تلاش خود را برای استیضاح رئیس جمهوری... وقت خود را صرف تحقیقات بی پایان برای استیضاح رئیس... گفت آدام شیف رئیس کمیته استیضاح به جمهوریخواهان اجازه نداد... که قبل از انتقال پرونده استیضاح به کمیته قضایی مدارکی...
کد خبر: ۹۴۱۵۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه شنبه گزارش تحقیقات استیضاح رئیس... به ارعاب شهود مانع تراشی در مسیر استیضاح سوء استفاده...
مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه شنبه گزارش تحقیقات استیضاح رئیس... از فارس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در گزارش استیضاح... ترامپ مانع از تحقیقات استیضاح شده است در گزارش تحقیقات... استیضاح ذکر شده که تماس تلفنی ۲۵ جولای ۳ مرداد...
کد خبر: ۹۴۱۵۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


برخورداری آنان از حقوقشان در روند تحقیقات استیضاح متهم کرده... استیضاح تاریخ را برگزار می کنند نمایندگی کشورمان در نشست... برگزار خواهد شد و این جلسه با عنوان "تحقیقات استیضاح... دونالد ترامپ زمینه های قانون اساسی برای استیضاح رییس جمهور"...
کد خبر: ۹۴۱۱۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


استیضاح ترامپ شرکت نخواهد کرد ...
استیضاح ترامپ شرکت نخواهد کرد به گزارش « تابناک» به... جمهور در جلسه کمیته اطلاعات مجلس درباره استیضاح شرکت نخواهد... جلسه استماع کمیته مجلس در این باره به روند استیضاح... اولین جلسه کمیته استیضاح که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد...
کد خبر: ۹۴۱۰۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv