بازدید 16203
مرور روزنامه‌های یکشنبه نهم تیرماه؛
فراخوان عمومی دولت برای اصلاح بودجه، کلید خوردن اینستکس و مهلت شصت روزه، لیست حقوق مدیران منتشر می‌شود، وداع باشکوه با شهدای گمنام، نوسازی تاکسی‌ها با قسط‌های میلیونی، چهاردهمین نشست گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن، ریاست صد روزه رئیسی بر قوه قضاییه، بازگشت غول‌های پتروشیمی، سوداگران معامله قرن، صعود والیبال ایران به دور نهایی لیگ ملت‌هاو عقب نشینی امارات با هشدار‌های انصارالله، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۹۰۸۵۵۹
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۴:۲۵ 30 June 2019

فراخوان عمومی دولت برای اصلاح بودجه، کلید خوردن اینستکس و مهلت شصت روزه، لیست حقوق مدیران منتشر می‌شود، وداع باشکوه با شهدای گمنام، نوسازی تاکسی‌ها با قسط‌های میلیونی، چهاردهمین نشست گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن، ریاست صد روزه رئیسی بر قوه قضاییه، بازگشت غول‌های پتروشیمی، سوداگران معامله قرن، صعود والیبال ایران به دور نهایی لیگ ملت‌هاو عقب نشینی امارات با هشدار‌های انصارالله، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه نهم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که نشست مشترک برجام در وین، آغاز اجرایی شدن اینستکس و واکنش‌های داخلی به آن در صفحات نخست روزنامه‌های امروز با تیتر‌ها و عناوین مختلف برجسته شده است. پایان چهاردهمین نشست گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن، وعده انتشار لیست حقوق‌های مدیران و ارزیابی ریاست صد روزه سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه قضاییه، از دیگر موضوعاتی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از اجلاس گروه بیست در اوزاکای ژاپن عنوان نشست گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن غلبه حاشیه بر متن را تیتر یک کرد. این روزنامه دو یادداشت امروزش را به موضوع اجرای اینستکس اختصاص داد و نوشته‌هایی با عناوین اینستکس و مهلت شصت روزه به قلم کوروش احمدی، استقبال مشروط از اینستکس نوشته محمد کاظمی را در صفحه نخست خود گنجاند.

روزنامه کیهان در گزارشی برای اینستکس عبارت کلاه جدید غرب برای ایران به کار برد و عنوان آقای رئیس‌جمهور! از برجام عبرت بگیرید، فریب اینستکس را نخورید را تیتر یک کرد. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول این روزنامه نیز در یادداشت روز امروز کیهان در مطلبی با تیتر روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسید! از اینستکس انتقاد کرد.

روزنامه همدلی عنوان بالاخره اینستکس را تیتر یک کرد و بالای آن از اثربخش بودن دیپلماسی نوشت. این روزنامه همچنین در یادداشتی با تیتر تردید‌ها به نقش آفرینی جدید اروپا در برجام به تحلیل، اما و اگر‌های نقش اروپا در حفظ برجام پرداخته است.

روزنامه جوان نیز عبارت آفتابه‌لگن اینستکس را برای آغاز اجرایی شدن اینستکس استفاده کرده و در مرکز صفحه نخست خود قرار داده است. این روزنامه در گزارشی با همین عنوان از تردید‌های ایران و ناظران برای کارایی اینستکس نوشته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پیمان نانوشته ایران و دموکرات‌های آمریکا
مهدی تدینی مترجم، نویسنده و پژوهشگر طی یادداشتی که روزنامه آرمان امروز در شماره یکشنبه خود منتشر کرده نوشت: انـگار پیمانـی نانوشـته و بیان ناشـده میـان ایـران و دموکرات‌های آمریکایــی پدیــد آمــده اســت. ایــران و دموکرات‌ها هــر دو هدفــی مشــترک دارنــد، کــه در عیــن حــال مهم تریــن هدفشــان اســت: «بیرون رانــدن ترامــپ از کاخ ســفید». حــال اگــر ترامــپ بــرای چهارسـال دوم در کاخ سـفید بمانـد... نـه نبایـد بماند. ایـن همان هدفی اســت کــه دموکرات‌ها دنبــال می‌کننــد. درســت در روزی کــه ایــران پهپـاد آمریـکا را سـرنگون کـرد، جـو بایـدن، نامـزد اصلـی دموکرات‌ها به شــدت بــه ترامــپ تاخــت و گفــت کــه سیاســت آمریــکا در قبــال ایـران فاجعهبـار بـوده اسـت. ایـن همـان پیمـان نانوشـته‌ای اسـت کـه گفتـم، نیسـت؟ اول مثالـی تاریخـی: سـال ۱۹۱۳، وقتی بیـم آن میرفت روزی آلمـان و روسـیه وارد جنـگ شـوند، روس هـا طرحـی تصویـب کردنـد کـه بـه موجـب آن، نیـروی نظامی روسـیه دومیلیـون نفر افـزوده میشـد و هـزاران کیلومتـر خـط آهـن جدیـد کـه زیرسـاخت اصلـی جنـگ اسـت سـاخته میشـد. ژنرال هـای آلمانـی یکسـال بعـد، در آسـتانه جنـگ جهانـی اول، وقتـی قرار بـود تصمیم بگیرنـد وارد جنگ شـوند یـا نـه، حسـاب کردنـد چـرا بایـد صبـر کننـد و چندسـال بعد با روسـیه‌ای بجنگنـد کـه ارتشـش دومیلیـون نفـر قویتـر اسـت؟ پـسِ گمـان کردنـد جنـگ امـروز بهتـر از موکول کـردن آن بـه آینـده اسـت.
پیمان نانوشته ایران و دموکرات‌های آمریکا/کیهان: روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسید! /اعتماد: استقبال مشروط از اینستکس
تحریم هــای آمریــکا روزبــه روز ســخت تر می شــود. اروپــا کمــک دندان گیــری بــه ایــران نمی‌کنــد. تهدیــد بــرای خــروج از برجــام، از معـدود ابزارهـای باقی مانـده بـرای ایـران اسـت. دیگر مشـخص اسـت از اروپایی هــا آبــی گــرم نمیشــود. یعنــی نمیتواننــد، حتــی اگــر بخواهنـد. در غـرب دولـت اصلی اقتصاد اسـت، دولتمردان پیشـکاران اقتصادنـد. اگـر این طـور پیـش بـرود، پـس از انتخابـات ۲۰۲۰ ایـران با مشکلات بیشـتر بـا ترامپـی روبـه رو خواهـد بـود کـه تـازه قرار اسـت چهارسـال دیگـر بمانـد. امـا ترامـپ نقطه ضعفـی هنـوز دارد... تقریبـا همـه تحلیلگـران اتفاق نظـر دارند کـه تـا انتخابـات ۲۰۲۰ ترامپ هرگز قصـد درگیـری بـا ایـران را نـدارد. او کال مـرد جنـگ نیسـت، دغدغـه اصلی اش مانـدن در کاخ سـفید اسـت. بـه زودی پرونـده کره شـمالی را دوبـاره پیـش می‌بـرد. بـه توافـق رسـیدن بـا کره شـمالی دوسـال مانـده بـه انتخابـات سـودی برایـش نداشـت، بـرای شـب انتخابـات موضوع تبلیغاتـی دندان گیـری می‌خواهـد! پـس احتمالا در ماه هـای منتهـی بـه انتخابـات توافـق بزرگـی بـا کره شـمالی خواهـد کـرد. می‌مانـد ایـران... .


در ایـن مقطـع ترامـپ نـه اراده و نـه آمادگـی الزم بـرای درگیری نظامی بـا ایـران را دارد. بـرای درگیـری بـا ایـران بـه ائتلافی فراگیـر، زمـان فــراوان، عزمــی راســخ و ملــی نیــاز دارد، فعلا هیچ کــدام را نــدارد.
طــرف ایرانــی حســاب ایــن را می‌کند و می‌گوید، پــس اگــر قــرار اسـت درگیـری نظامـی باشـد، بهتر اسـت امروز باشـد که طـرف مقابل اراده و تــوان الزم را نــدارد. همینجــا اتحــاد نانوشــته میــان ایــران و دموکرات‌ها شــکل میگیــرد، بــا ایــن شــعار: ضربــه از مــا، تحقیــراز شـما! یعنـی ایـران هواپیمـای آمریکایـی را میزنـد و جـو بایـدن بـه ترامـپ می‌تـازد. شـاید حسـاب میکننـد بـرای شکسـت ترامـپ در انتخابـات، چنـد درصـد ریـزش آرا کافـی باشـد. قـرار اسـت سـند بی کفایتـی ترامـپ را ایرانی هـا بـرای دموکرات‌ها جـور کننـد چنانکه زمانـی ایـران آنقـدر گروگانهـا را نگه داشـت، تـا کارتـر درانتخابـات ۱۹۸۰ از ریـگان شکسـت خـورد. اگـر هـم ترامـپ عنـان از کف بدهد و وارد درگیـری نظامـی شـود، عواقـب سیاسـی آن اصلا معلوم نیسـت و بـه احتمـال فـراوان بـه شکسـت انتخاباتـی ترامـپ می انجامـد کـه توضیحــش مفصــل اســت. امــا ایــن سیاســت» مــا میزنیــم، شــما تخریبـش کنیـد، پرمخاطـره اسـت. ترامـپ هـم در مقابـل بهره هـای خـود را از تحـرکات ایـران می‌بـرد. او بـا پـای خـود پلـکان ترقـی را از تجـارت اقتصـادی تـا اداره سیاسـی آمریکا پیموده اسـت و در تبلیغات و بــازی رســانه‌ای ترفندهــا و حیله هــا را بلــد اســت. او از تحــرکات ایـران بـرای تبلیغـات خـود بهـره خواهـد بـرد و ژسـت صلح طلبـی‌ می‌گیــرد. مدعــی می‌شــود جــواب ســرنگونی پهپــاد را نــداده، چــون تعــدادی ایرانــی کشــته می‌شــدند. او بــا ایــن ژســت در سیاســت خارجــی اروپایی هــا را بــه اردوگاه خــود می‌کشــاند و در سیاســت داخلـی غیـرت آمریکایی هـا را علیـه ایـران و دموکرات‌ها می‌شـوراند.


مطمئـن باشـید بـه زودی بـه مـردم آمریکا خواهـد گفـت: دموکرات‌ها میخواهنـد بـا کشـوری صلـح کننـد کـه هواپیماهـای مـا را می زنـد! از دیگـر سـو، اگـر آمریـکا بـه یکـی از ایـن کنش هـای ایـران واکنشـی نشــان دهــد، آیــا دیگــر می‌تــوان در برجــام مانــد؟ خــروج ایــران از برجـام از روز اول آرزوی ترامـپ نبـود؟

اعتماد: استقبال مشروط از اینستکس
محمد کاظمی نماینده مجلس و تحلیلگر سیاسی طی یادداشتی که روزنامه اعتماد در شماره امروز خود با عنوان استقبال مشروط از اینستکس منتشر کرده نوشت: موضوع هسته‌ای ایران و برجام محک بسیار خوبی برای سنجش توان و اراده و تدبیر اروپایی است که در صورت شکست در اتخاذ یک سیاست مستقل از امریکا در ابعاد دیگر تداوم خواهد یافت و در دیگر زمینه‌ها هم دیر یا زود آثار خود را به نمایش خواهد گذاشت و چه بسا روزی فرا برسد که امریکا در مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل راه خود را گیرد و زیر پای اروپا خالی شود. اما روشن است که کشور‌های اروپایی تنها هنگامی به تعهدات خود در برجام می‌نگرند و اقدامی می‌کنند که بیش از هرزمان دیگری امکان فروپاشی برنامه اقدام مشترک می‌رفت و رفته رفته ایران هم دلیلی برای ادامه پایبندی به تعهدات خود نمی‌دید. چه بسا اگر جمهوری اسلامی کاهش تعهدات برجامی خود را عملا آغاز نمی‌کرد اروپا همچنان به لفاظی و حرافی می‌پرداخت و ناجوانمردانه تحمل یکجانبه تعهدات ایران را خواستار می‌شد. اکنون باید مسوولان وزارت خارجه به دقت مشخص کنند که آغاز اینستکس تا چه حد در بردارنده منافع کشورمان است و آیا این اقدام ارزش آن را دارد که...
پیمان نانوشته ایران و دموکرات‌های آمریکا/کیهان: روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسید! /اعتماد: استقبال مشروط از اینستکس
تهران از ضرب‌الاجل اعلام شده مبنی بربرداشتن گام دوم برای کاهش تعهدات خود صرف‌نظر کند؟ لازم به ذکر است که مرجع قانونی و اصلی چنین استنتاجی دولت و وزارت خارجه و در نهایت مجلس شورای اسلامی است و در چنین موضوع حساسی نمی‌شود به نظرات افراد حقیقی و حقوقی غیر مسئول اتکا کرد.


واقعیت آن است که متاسفانه پس از عهد‌شکنی امریکا در موضوع برقراری دوباره تحریم‌های یکجانبه هم حساسیت شرایط بسیار بالا رفته است و هم تنش‌ها میان امریکا و ایران رو به گسترش نهاده است. با چنین میزان از حساسیت و التهاب شرایط هر آن احتمال بروز حادثه‌ای وجود دارد، حادثه‌ای که ممکن است به درگیری بینجامد و ضرر همه را در بر داشته باشد.


اسراییل و عربستان وامارات که رسما از تخاصم با ایران استقبال می‌کنند و درگیری امریکا و ایران را برای خود نعمت می‌دانند از هیچ خرابکاری پرهیز ندارند و در این زمینه حاضرند پول‌های زیادی هزینه کنند. آن‌ها قطعا از مراوده مالی ایران و اروپا ناخرسند خواهند بود و اگر امکانی برای جلو‌گیری از آن دارند حتما استفاده خواهند کرد؛ لذا هم ایران وهم اروپا برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه باید ثابت قدم باشند و مواظب اقدامات و خرابکاری‌ها و تشنج‌آفرینی‌ها باشند. تندرو‌ها در امریکا برای ادامه فشار حداکثری علیه تهران بیکار ننشسته‌اند و افراطیون در داخل کشور هم که در هر زمینه‌ای مایل به تقابل و رویا رویی هستند احتمالا روی خوشی به روابط مالی ایران و اروپا نشان نخواهند داد. بر این اساس اروپا باید اراده قوی‌تری از خود بروز دهد و با سرعت بیشتری تعهدات برجامی خویش را عملی سازد.


محدود کردن مراودات مالی به دارو و اقلام کشاورزی میان ایران و اروپا هرگز پذیرفته نیست و به هیچ‌وجه با محدودیت‌های تهران در فعالیت‌های هسته‌ای برابری نمی‌کند.
مشکل آنجاست که انگلیس وفرانسه و آلمان در قبال امتیازی که از ایران دریافت کرده‌اند نمی‌خواهند هزینه قابل ملاحظه‌ای پرداخت کنند ولی هنگامی که اراده جدی تهران برای بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای را مشاهده کنند ناچار برتحرکات می‌افزایند. باید به طرف‌های اروپایی این نکته استراتژیک را یاد آور شد که با عهدشکنی‌های مکرر غربیان مردم ایران بیش از گذشته از اقدامات تلافی جویانه استقبال می‌کنند و اگر چنین وضعی ادامه پیدا کند چه بسا همه ایرانیان یک صدا خواستار تسریع در فعالیت‌های هسته‌ای شوند.

کیهان: روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسید!
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسید! با موضوع قرار دادن اینستکس نوشت: چند هفته قبل، آقای «ماس» وزیرخارجه آلمان در سفر خود به تهران و در کنفرانس خبری مشترک با آقای ظریف، ضمن اعتراف به بدعهدی آمریکا در برجام، با گستاخی آمیخته به وقاحت گفت: «البته اگر یک طرف (آمریکا) به تعهداتش عمل نکرده، دلیل نمی‌شود که طرف دیگر (یعنی ایران) هم به تعهداتش عمل نکند»! و متاسفانه این گستاخی وزیر خارجه آلمان از سوی وزیر خارجه کشورمان بی‌پاسخ ماند! و حال آنکه اظهار نظر وی از شدت وقاحت، خنده‌دار نیز هست و مانند آن است که شما خانه‌ای خریداری کرده و بهای آن را نیز تمام و کمال پرداخته باشید، ولی فروشنده از تحویل آن خودداری کند و بگوید اگر بهای خانه را پرداخت کرده باشید، دلیلی ندارد که خانه را به شما تحویل بدهند! ... و آلمان کشوری است که مدیریت پروژه اینستکس را بر عهده دارد! و با وجود دعوت رسمی از آقای ظریف برای شرکت در اجلاس مونیخ اجازه سوخت‌گیری به هواپیمای حامل وزیر خارجه کشورمان را نمی‌داد و چند ماه است که یکی از دیپلمات‌های کشورمان را علی‌رغم مصونیت دیپلماتیک بازداشت کرده است! همینجا باید اشاره کرد که مرکزیت اینستکس در فرانسه است، کشوری که آشکارا به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شده است و منافقین که ۱۷ هزار ایرانی را ترور کرده‌اند رسما در آن کشور حضور دارند.
پیمان نانوشته ایران و دموکرات‌های آمریکا/کیهان: روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسید! /اعتماد: استقبال مشروط از اینستکس
حسابرسی اینستکس نیز بر عهده انگلیس است، کشوری که به گفته آقای ظریف اجازه گشایش یک حساب بانکی را به ایران نداده و نمی‌دهد!
- اینستکس همان گونه که اشاره شد، جایگزین برجام است، توضیح آنکه اینستکس یک معاهده جدید است که در برجام سخن و ردپایی از آن نیست. آمریکا برخلاف تعهد خود و با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ که تضمین برجام بود از برجام خارج شده است و حالا اروپا با پیش کشیدن اینستکس از یکسو ایران را وادار به انجام تعهدات برجامی می‌کند و از سوی دیگر در پی آن است که خروج از برجام و نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ برای آمریکا هیچ هزینه‌ای نداشته باشد، به بیان دیگر اینستکس پروژه‌ای برای تبرئه آمریکا از عهدشکنی و تله‌ای برای ایران است تا امتیازاتی را که داده است پس نگیرد- که متاسفانه بسیاری از آن‌ها قابل پس گرفتن نیست- و در همان حال به امتیاز‌دهی بیشتر ادامه بدهد! آیا غیر از این است؟! چرا برخی از مسئولان محترم این واقعیت تلخ و بدیهی را درک نمی‌کنند و یا خدای نخواسته، نمی‌خواهند درک کنند؟! با یک نیم‌نگاه می‌توان به این گفته حکیمانه و دقیق حضرت آقا رسید که: «این کانال مالی (اینستکس) بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است و هیچ معنایی ندارد».


- کاهش تعهدات ایران در صورت عدم تامین خواسته کشورمان، مصوبه شورای عالی امنیت ملی و یک سند قانونی و راهبردی است. این تصمیم راهبردی نباید به تصمیم تاکتیکی طرف مقابل گره بخورد و در اجرای آن کمترین تأخیری صورت پذیرد؛ بنابراین اکنون انتظار از جناب آقای رئیس‌جمهور و مسئولان محترم وزارت خارجه کشورمان آن است که از فاجعه برجام عبرت گرفته باشند و با پذیرش اینستکس آن فاجعه را تکرار نکنند؛ و با صراحت و قاطعیت بر این نظر تاکید کنند اینستکس را نمی‌پذیرند و همانگونه که قبلا اعلام شده است، به کاهش تعهدات خود در برجام ادامه خواهند داد. اگرچه برجامی وجود ندارد و شایسته و بایسته آن است که خروج خود از برجام را رسما اعلام کنیم و بار دیگر فریب آمریکا را نخوریم و روی دیوار اینستکس یادگاری ننویسیم!

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
اينكه درامريكا دوحزب وجود دارد يك شوخى است وعده اى هم اين كفته راجدى تصور كرده اند هردوحزب امريكا وحزب هاى مطرح ومهم اروپا شعباتى ازنظام حاكم برجهان است كه عمده تاتوسط چند نفر صهيونيست اقا زاده وناكارامد اداره ميشود همين ها هستند كه جلومردم ما ومردم بيشتر كشورهاى جهان واقاى ترامب ابستاده اند نيروى هاى مخالف داخلى وخارجى نظام ناراحتند كه ترامب درمقابل انها است وكمك به بيرون راندن ترامب از كاخ سفيد هدف انها است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
ما همه يادگاري هايمان را روي ديوار كيهان مي نويسيم ! خوبه ؟ راضي هستين ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
حرفای این مادر شوهر دانا را گوش ندادید، الانم آبروی خودتونو بردید، بازم از روی لجبازی همون مسیر خفت و خواری را ادامه می دهید.
عشق به اروپا و آمریکا هم حدی دارد، با ازدواج سفید برجام به چیزی نمی رسید.
احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
ما با دولت مردان امروز، با ایستادگی و مقاومت بجایی نخواهیم رسید چرا که اولاً در ادعای دولتمردان مبنی بر ایستادگی و مقاومت با توجه به افکار، و عملکرد انان در این شش سال گذشته تردید جدی وجود دارد ضمن اینکه ممکن است در پشت پرده این هیاهوها مسائل دیگری در پیش روی کشور و مردم در آینده وجود داشته باشد و نهایتاً با عملکرد بد و موزیانه، بحث مقاومت و ایستادگی را در برادر منظر ملت خدشه دار کنند بنابراین باید اشخاص و افراد دیگری باید پا به عرصه میدان بگذارند
مخالف وطنفروشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
حرف کیهان درست است. اصلاح طلبان اشتباه کره و اشتباه می کنند که ملت ایران و کشور را دست کم می گیرند و مرعوب اروپا و آمریکا هستند.
اگر اصولگرایان نبودن اینها الان مثل لیبی و عراق کشور را دو دستی تحویل آنها داده و تجزیه کرده بودند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
ما دیگه بعد از این همه گول خوردن از جناح های سیاسی اصلاح طلب،اصول گرا،معتدل و نظایر آنها،دیگه با طناب هیچ کدامشان،داخل چاه نمیرویم.البته اگر از ته این چاهی که فعلا ما رو انداختن توش بیایم بیرون
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
برجام خسارت محض بود واینستکس یک وعده سرخرمن و سرکاری که ایران را در برجام وآن همه تعهداتی که داده نگه دارند. دوستان گویا به سود وزیان این تعهدات فکر نمی کنند وفقط دنبال بستن اند به هر قیمتی وبا
آن قاپ رای مردم را بدزدند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
قرار بود تنش زدایی با جهان بکنن و به پیشرفت اقتصادی کشور برسند که ،نکردن.حالا که ملت مستاصل و بیچاره شده ،اقلا بگذارید این نفت در برابر غذا و دارو انجام بشه،جلوش رو نگیرید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
آقای شریعتمداری (کیهان) ؛ شما میفرمایید مذاکره نمیخواهیم ، جنگ هم نمیخواهیم ، اندک کمک اروپایی ها با اینستکس رو هم نمیخواهیم .

لطفا بفرمایید ملت چه خاکی تو سرشون بکنند . امثال شماها که مشکل مالی ندارید حق ندارید به جای مردم تصمیم بگیرید .
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
در مورد اینستکس ایشان درست گفته و چیزی از ان در نمی اید و یک نرم افزار تهاتر رسمی نفت در برابر غذا و دارو است
جمال
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
دوست عزیز برو کمی در باره اینستکس مطالعه کن بع د بیا نظر بده اینستکسی که اروپایی ها برای ما طراحی کردند در واقع میاد دارو را از یک کشور میخره وبه ایران میده و فقط دارو نه چیزه دیگه در واقع اروپا این وسط حق دلالی خودشو برمیداره این یعنی توهین به ملت ایران اینستکس قرار بود نفت مارو بفروشه وپول نقد وارد ایران بشه ولی الان پول نقد خارج میشه ودارو وارد میشه که این سازو کار هم خیلی بدیهی هست چون ما خودمون راحت دارو وارد میکردیم وحق دلالی هم تو جیب خودمون میرفت نه جیب اروپایی ها این موضوع را بفهمید خواهشان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
حرف شما فقط حرف است.آنها قدرت با تمام ابزارش دستشون هست و برای همه تصمیم میگیرن.مردم هیچ قدرتی دستشون نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
کاش کمی کیهان و امثال کیهان از منافعی که با ایجاد این شرایط براشون پیش امده کوتاه میامدند
پاسخ ها
جمال
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
متاسفم که اینطور فکر میکنید شما به حرف و منطق حرف نگاه کن نه به گوینده حرف چرا این کیهان هر چی گفته درست در اومده
مازیار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بابا این کیهان را تعطیل کنید بلکه ملت راحت بشن از این تند رو بیخود؟//
پاسخ ها
رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
آقای مازیار من آقای شریعتمداری رو نمیشناسم ولی وقتی میبینم که بیشترین حملات دشمنان ایران چه از آمریکا (و وی او ا )،بی بی سی و من وتو و ... با هدف نیروها و افراد انقلابی مثل ایشون میشه مطمئن میشم که اینا بیشتر از من وطن پرستن و دلسوز ایران هستند و افرادی که در جبهه اصلاح طلبان تعریف میشن بیشتر به غرب متمایل هستن تا به ایران و این رو تو افرادی که از این طیف سیاسی (اصلاح طلبان)تو این چند سال اخیر از کشور فرار کردند و در دامن دشمنان مملکت جایگاه دارندبه وضوح میبینیم.این دیگه قابل انکار نیست .
ناشناس
|
United States
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
كيهان عزيز و حسين خوان عزيز تر از جان از كاغذ هاي روزنامه اي ك با ارز 4200 تومن تقديمتان شد در جهت خراب كردن فضا استفاده نكنيد هر وقت با قيمت آزاد كاغذ تهيه و روزنامه روانه بازار كرديد سعي كنيد كاسب كارانه به تحريم نگاه كنيد و سعي كنيد هر روزنه اي رو جهت بهبود ببنديد
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
روزی که اینستکس باید اجرایی میشده آبان پارسال در روز شروع اجرای پایان حضور امریکا در برجام و اسم ان قرار بود اس پی وی باشد که ان خیلی خوب میبود .
بعدش اسم ان تغییر به اینستکس کرده و نفت در برابر غذا و دارو است چون امریکایی ها با اروپایی ها این‌گونه توافق کرده اند.
اینستکس الان نوشدارویی بعد از مرگ سهراب و اسفندیار است و نیازهای مالی ایران را مرتفع نمی کند.
شرکت انی ایتالیا نفت از ایران خیلی وقت نمی گیرد.
مجددا اروپایی ها وقت ایران را خواهند گرفت با وعده های توخالی.
محمود شفيعي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
سلام، مشخصه در شرايط كنوني ديپلماسي براي كشور مناسبتر است تا در افتادن با كل جهان . حداقلش اينه كه شيطنت و ظلم آمريكا را رو ميكند ولي اينكه ما خودمان زير همه چيز بزنيم چه سودي براي ما دارد؟ اونوقته كه كار دلخواه آمريكا و اسراييل و كيهان را انجام داده ايم همين سيستم مالي اروپا اگر راه بيافتد ضربه بزرگي به اقتصاد دلاري خواهد زد و آمريكا با ترفندهايي سعي در جلوگيري آن ميكند. ما ميتوانيم تهديد را به فرصت تبديل كنيم ولي دلسوزان داخلي از جمله كيهان برعكس كار مي كنند مثال واضح آن قضيه اعدام رهبر شيعه ها در عربستان بود كه بهترين فرصت براي محكوم كردن جنايات عربستان با ابزار ديپلماسي داخلي و بين المللي بود ولي اين فرصت تبديل شد به مظلومنمايي و سوء استفاده عربستان .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
چه ضربه بزرگی به اقتصاد دلاری میزنه؟! اینی هم که الان گرفتیم بخاطر قاطعیتی ه که تو توسعه هسته ای نشون دادیم وگرنه یک سال با دیپلماسی دیدیم که آمریکا ظلم کرد و دیگران نگاه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
فعلا از میوه برجام بخو رید اینستکس پیشکش
ناظریان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
تحریم که ملت رو خونه خراب کرد و رفت . باباجان بزنید برجام خارج شید چی میشه گ
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
دوستانی که نظر داده اید !

اصلا لازم نیست سرِ کیهان یا حاج حسینش دعوا کنید و از این حرفا

مسئله اینه که متأسفانه ، و تکرار می کنم متأسفانه
هر چی این حاج حسین و کیهانش از همون فردا صبح امضای برجام گفتند و نق زدن ، باز هم تکرار می کنم متأسفانه ، دُرُست از آب دراومد و کاش این حرف که الآن میگیم " بازم این حاج حسین با این حرفای مادرشوهرانه اش -به قول حاج حسنمون (رئیس جمهور عزیزمون رو می گم)- و اون کیهانش ....." واقعا حرف حسابی بود و آبی از برجام برای ملت گرم شده بود.

کمی منطقی باشیم و با حب و بغض درباره دیدگاه آدمها نظر ندیم که این یکی از مشکلات فرهنگی ماست.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم