در مورد دولت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


دولت اصطلاحی در فلسفه و علم سياست است که اجمالا ناظر بر مجموعه ای مشخص از نهادهای سیاسی واجد اقتدار غیرانتزاعی و پایدار و دارای حق انحصاری به کارگیری قدرت مشروع برای اعمال حاکمیت بر مردم سرزمینی معین و معرف تمامیت سیاسی - اجتماعی آن کشور است.

 

اختلاف بر سر تعریف


در تعریف دولت نه تنها توافقی میان صاحب نظران به دست نیامده بلکه قرنهاست مناقشه بر سر چیستی این مفهوم رنگی ایدئولوژیک به خود گرفته و یکی از مباحث بنيادين علم سیاست شده است. عمده ترین اختلاف نظریه های گوناگون دولت در دو موضوع اصلی منشا مشروعیت دولت و کارکرد آن است. برخی از اهل فلسفه و علوم سیاسی واژه دولت را فقط برای اشاره به شکل مدرن نظام سیاسی به کار می برند، زیرا اساسا برابر نهاده مفهوم دولت در زبان های اروپایی تا اوایل قرن شانزدهم دهم به کار برده نمی شد و نخستین کسی که این وازه را به کاربرده نیکولو ماکیاولی  یا توماس هابز  بوده اند، اما برخی دیگر استفاده از آن را در بحث از همه انواع نطام های سیاسی حتی دولت و شهرهای یوناں برغم تفاوت گسترده شان با دولت مدرن، موجه می دانند.

 

معنای لغوی


وازه دولت که امروزه در زبانهای فارسی عربی (دوله) و ترکی (دولت) در کاربرد اصطلاحی اش غالبا به عنوان معادل واژه انگلیسی state به کار می رود از ریشه عربی (دول)، به معنای پیروزی در جنگ، دگرگونی زمانه، جابه جا شدن و نوبت نوبت تغییر کردن آمده است.

 

مفهوم دولت در ادبیات معاصر ایران


 در ادبیات سیاسی فارسی معاصر این واژه افزون بر معنای انتزاعی و گسترده کلیت نظام سیاسی کشور، گاه به معناهایی خاص تر، دلالت بر هیئت وزیران یا قوه مجریه یا مجموعه سه قوه دارد و به جای کلمه حکومت (government) به کار می رود که مجموعه ای انسانی و دارای اقتداری ملموس و غیردائم است.

اشتراک لفظی و ابهام معنای وازه دولت حتی در معتبرترین اسناد حقوق سیاسی یکصدوپنجاه ساله معاصر ایران یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. در سوگند نامه نمایندگی مجلس در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴ جمادی الاخره ۱۳۲۴، آنجا که نمایندگان متعهد می شوند فقط فواید و مصالح دولت و ملت ایران را در نظر داشته باشند. واژه دولت در معنایی گسترده تر از هیئت وزیران و ظاهرا به معنای نظام سلطنت مشروطه به کار رفته است، اما در اصل ۱۵ همین قانون دولت به معنای هیئت وزیران آمده است. آنجا که مقرر شده تصمیمات مجلس شورای ملی پس از تصویب مجلس سنا  توسط شخص اول دولت، به عرض و صحه شاه برسد و به همین سیاق، در اصل ۱۹، به مجلس حق داده شده اجرای مصوباتش را از اولیای دولت، بخواهد.

 در متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵، به تغییرات نظام سیاسی ایران روشن تر اشاره شد: در مقدمه این سند، برای نخستین بار نامی از مشروطیت دولت علیه ایران، در قانون اساسی آمد. در اینجا آشکار است که مراد از دولت سلطنت و اقتدار سیاسی عام کشور است و نه قوه مجریه.

در اصل ۸ نیز آنجا که به مساوات مردم در برابر قانون دولتی، تصریح شد همین معنا از واژه دولت برداشت می شود، اما در اصل ۲۷ که برای نخستین بار از تفکیک قوا (سه شعبه) سخن به میان آمده عبارت مامورین دولت فقط برای اشاره به کارمندان قوه اجراییه، به کار رفته است.

 

نظریه‌های کارکرد دولت


بیشتر نظریه‌های سیاسی را می‌توان تقریباً در دو دسته طبقه‌بندی کرد. اولین دسته به عنوان نظریه‌های لیبرال یا محافظه کار شناخته می‌شوند که از عنصر سرمایه‌داری بهره می‌جویند، و بر روی کارکرد دولت در یک جامعه سرمایه‌دار متمرکز هستند. این دسته از نظریات به دولت به عنوان یک ماهیت خنثی نسبت به جامعه و اقتصاد می‌نگرند و معتقدند دولت نقشی در تنظیم روابط و فعالیت‌ها در این حیطه‌ها ندارد. در طرف مقابل نظریه‌های مارکسیستی قرار می‌گیرند که سیاست را به عنوان پدیده‌ای در نظر می‌گیرند که به شدت با روابط اقتصادی در هم آمیخته‌است، و بر ارتباط میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی تأکید دارند. آن‌ها حکومت را به عنوان وسیله‌ای می‌بینند که در وهله اول در صدد خدمت به طبقه‌های برتر جامعه است.

 

مفهوم مدرن دولت


 کاربرد نوین اصطلاح دولت را می توان به نخستین اثر توماس هابز، درباره شهروند، بازگرداند که نخستین کاربرد لفظ دولت به معنای جدید را به ماکیاولی نسبت می دهد. رهیافت او به موضوع که با وعده بررسی دقیق تر حقوق دولت و وظایف رعیت مطرح شد، از همان زمان اندیشه تقابل میان فرد و دولت را به یکی از موضوعات محوری اندیشه سیاسی بدل کرد. به باور وی وظیفه ای که رعیت بر عهده دارد تعهدی است که فرد به دولت دارد نه به شخص حاکم. این نظر به روزگار خود نظری نسبتا جدید و بسیار مناقشه انگیز بود. هابز، بدین سان، قدرت عمومی را که تا پیش از این بیشتر هویتی شخصی و فرهمند داشت، در مفهوم دولت جای داد. از آن پس، این خصيصه با همه معادل های دولت در زبان های اروپایی تداعی شده است.

در این درک جدید دولت اقتداری است که شهروندان بخشی از آزادی های خود را تسلیم آن می کنند و در عوض از آن توقع دارند که وظیفه محافظت از آزادی های فردی شهروندان را بر عهده گیرد. اما این اقتدار در نهایت ممکن است از قدرت به دست آمده در جهت منافع خود و تضمین خودآیینی خودش استفاده کند. به تعبير هابز دولت همچون لویاتان یا غولی است که افراد آن را به وجود می آورند. اما بعد رهایش می کنند تا هرچه خواست انجام دهد.

تقابل فرد و دولت تا آنجا پیش می رود که منتقدان دولت مدرن آن را نه همچون هیئتی مشروع برای حفظ آزادی افراد بلکه به عنوان نگهبان منافع طبقه یا جنسی خاص و مدافع سرمایه داری یا پدرسالاری معرفی می کنند. در نظر دسته نخست منتقدان، ماهیت واقعی دولت چیزی بیش از بیان سیاسی تقسیم بندي اقتصادی جامعه نیست. به باور کارل مارکس مادام که مردم مجبور به فروش پاره ای از وجودشان یعنی نیروی کار خود به دیگران اند، برابری آنان با دیگران به واقع به رسمیت شناخته نمی شود.

 در این بینش، راه حل نزاع طبقاتی در دولت مدرن دموکراتیک یافت نمی شود بلکه باید منتظر نظم اقتصادی پساسرمایه داری ماند. در چنان نظمى نه طبقه ای باقی خواهد ماند و نه بالتبع تنازعی و بنابراین نیازی به دولت برای رفع تزاحم منافع افراد و طبقات نخواهد بود.

طیفی دیگر از منتقدان به جای تمرکز بر تقسیم بندی اقتصادی جامعه به تقسیم بندی میان مرد و زن توجه کرده اند و ماهیت پدرسالار دولت را به نقد کشیده اند. کاترین مکینون، یکی از نظریه پردازان این رهیافت از منظری فمنیستی مسئله برابری جنسی در قانون گذاري دولت های دموکراتیک لیبرال را سنجیده است. او به این نکته اشاره می کند که به لحاظ حقوقی در قوانین چنین دولت هایی وقتی میگویند زنی مورد تبعیض جنسیتی قرار گرفته، پیش فرضشان آن است که با او می شد همچون یک مرد رفتار شود و نشد. یعنی برای رسیدن به معیار رفتار درست پرسیده ایم که اگر یک مرد در چنین موقعیتی قرار می گرفت با او چگونه رفتار می شد. بدین معنا حتی موضوع قانون لیبرال هم اولا و بالذات مرد است و نگاه پدرسالار در ذات دولت های لیبرال نیز نهفته است.

 

انواع دولت


دولت‌ها ممکن است به عنوان مقتدر دسته‌بندی شوند و این دسته آن دولت‌هایی هستند که به دولت دیگری وابسته نبوده و موضع اعمال حاکمیت آن نمی‌باشند. دیگر دولت‌هایی نیز وجود دارند که ممکن است تحت سیطره یک قدرت خارجی قرار گرفته باشند. بسیاری از دولت‌ها، دولت‌های فدرال هستند که در اتحادیه فدرال مشارکت می‌جویند. یک دولت فدرالی قلمرویی است که تحت قانون اساسی شکل گرفته و با اجتماعات متعدد یک فدراسیون را تشکیل می‌دهد. چنین دولت‌هایی از دولت‌های دارای اقتدار متمایز هستند چرا که در این حالت این دولت‌ها، بخشی از قدرت خود در حاکمیت را به دولت فدرال منتقل کرده‌اند. 

 

دولت و حکومت


مفهوم حکومت می‌تواند متمایز از مفهوم دولت باشد. حکومت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری، است که وظیفه اداره کردن کار‌های دولت‌ها را در دوره‌ای که به آن‌ها اختصاص دارد بر عهده دارند. با این اوصاف می‌توان گفت که حکومت‌ها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق آن‌ها به کار بسته می‌شود. دولت‌ها توسط حکومت‌های مختلفی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند. هر حکومتی که از پی حکومت دیگر می‌آید از بدنه‌ای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیم‌گیری‌های سیاسی را در دست دارند و توسط سازمان‌های حکومتی از دیگر اعضای جامعه جدا شده‌اند. کارکرد ایشان اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلاف‌ها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار می‌آیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وراثتی کنترل امور را در دست می‌گیرند. در دیگر جوامع، مثل دموکراسی‌ها، نقش‌های سیاسی بر جای خود باقی می‌مانند، ولی اشخاص متفاوت در زمان‌های مختلف تصدی آن‌ها را بر عهده خواهند داشت.

 
عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت

دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر سیاسی در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل از چهار عنصر تشکیل شده است: مردم، سرزمین، حکومت، و حاکمیت که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند.

۱- مردم: کم و کیف جمعیت از لحاظ حقوقی تاثیر چندانی در ایجاد دولت ندارد. امروزه دولت‌های کوچکی مانند برونئی بالغ بر ۲۱۸۰۰۰ نفر و دولت بزرگی مانند چین، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارند. البته به محض این‌که عنصر قدرت را وارد حوزه‌ی مطالعه‌ی دولت و سیاست بین‌الملل کنیم، کم و کیف جمعیت نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف و تعیین عرصه‌ی منافع ملی بازی می‌کند. هر قدر ترکیب جمعیت در یک کشور یک دست‌تر و همگون‌تر باشد، دولت از قدرت مانور بیشتری در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل برخوردار خواهد بود. در برخی از موارد تاکید بر جنبه‌ها و خصوصیاتی از جمعیت می‌تواند ساختار نظام سیاسی را دستخوش دگرگونی کند و به تبع آن جهت‌گیری‌های خاصی را در سیاست خارجی و تبیین منافع ملی سبب گردد. برای نمونه می‌توان به آلمان نازی که اساس حکومت خود را علایق نژادی اعلام نمود اشاره نمود.

۲- سرزمین: از لحاظ حقوقی وسعت سرزمین، شرط تشکیل دولت به حساب نمی‌آید. به نحوی که امروزه سرزمینی مانند موریس که مساحت آن ۲۰۴۵ کیلومتر مربع است با کشور ایالات متحده امریکا با وسعت بیش از ۹ میلیون کیلومتر مربع، تفاوتی از لحاظ اطلاق نام دولت ندارد. اما در صحنه سیاست و روابط بین‌الملل و همچنین در حوزه‌ی مطالعه‌ی قدرت دولت‌ها، کم و کیف عامل سرزمین نیز مانند عامل جمعیت حائز اهمیت است. در چهارچوب نقش دولت به عنوان بازیگر عمده‌ی سیاسی در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل، عنصر سرزمین باید از لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک، وسعت، شکل هندسی، امکانات اقتصادی، وضع طبیعی، اوضاع اقلیمی، مرزبندی‌ها و نظایر آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال؛ وجود مرز‌های آبی برای دولت بریتانیا این موقعیت مناسب را فراهم ساخت تا در طول ۹۰۰ سال هیچ دولتی نتواند به یک تهاجم موثر علیه این کشور دست بزند.

۳- حکومت: گرچه شکل حکومت و کارکرد آن تاثیری در ماهیت حقوقی تاسیس یک دولت ندارد، هنگامی که سخن از قدرت دولت، تنظیم و اجرای سیاست خارجی و رفتار یک دولت در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل به میان می‌آوریم مسلما شکل حکومت در تامین خواسته‌ها و منافع و نیز تاثیرگذاری بر سیاست بین‌الملل نقش به سزایی را ایفا می‌کند. حکومت‌ها را بر حسب کارکرد، ایدئولوژی و ساختار به اشکال گوناگونی تقسیم می‌کنند.

۴- حاکمیت: این عنصر دولت را اغلب به‌معنای قدرت مافوق یا قدرت عالی به کار برده‌اند و گاه آن‌را با قدرت حکومت در آمیخته، به‌صورت قدرتی مطلق و غیر مشروط تعبیر کرده‌اند. از همین دیدگاه، در چهارچوب نظام بین‌المللی آن‌را به مفهوم «استقلال»، و در نظام داخلی به معنای «آزادی» تعبیر کرده‌اند. رفته رفته با گسترش حقوق بین‌الملل و قبول همبستگی میان واحد‌های سیاسی و همکاری میان آنها، حاکمیت مفهوم مطلق کلاسیک خود را از دست داد و علمای سیاست تعابیر گوناگونی از آن به دست داده‌اند.

در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت، یک کل تجزیه‌ناپذیر است و فقدان یا کاستی در هر یک از عناصر مزبور، موقعیت یک دولت را به‌عنوان یک واحد سیاسی، خدشه‌دار می‌کند. 

 

در مورد دولت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

عملکرد دونالد ترامپ و دولتش در مواجه با این همه... پیشین و دولت های قبلی دانست ترامپ در تاریخ نهم... فروردین در نشست خبری در کاخ سفید مدعی شد دولتش... مقصر آن فقط باراک اوباما نیست بلکه دولت های پیش...
کد خبر: ۹۷۱۰۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱


یک فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با «تابناک»
فعلی کشور همراهی دولت و مجلس می تواند پاسخ مثبتی... اختلاف میان دولت و مجلس ناپسند و بر خلاف رویه...
نظیر استیضاح رئیس جمهور از نصاب افتادن دولت با استیضاح... برخی مجلس یازدهم را فرصتی برای تسویه حساب با دولت... و همراهی با دولت قوه مجریه را وادار به تامین... و به نفع مردم خواهند انداخت اختلاف دولت و مجلس...
کد خبر: ۹۷۰۹۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس تصمیم امروز چهارشنبه هیات... به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در... مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹... افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نهادها و...
کد خبر: ۹۷۰۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


رئیس‌جمهور در جلسه دولت
در نشست هیات دولت با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان گفت... کس مشاهده کردید آن ها شیعیان واقعی هستند رییس دولت... ها و فناوری های جدید بیشتر می شود رییس دولت... روحانی افزود در جلسه صبح امروز دولت معاون علمی ما...
کد خبر: ۹۷۰۸۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


و گفت از دولت انتظار داریم این منابع را به...
۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای حمایت... کارها و زندگی مردم وارد کرد و دولت باید این... دولت به قشرهای مختلف مردم و نحوه توزیع آن را... دولت به تنهایی قادر به رفع تمام مشکلات نیست و...
کد خبر: ۹۷۰۸۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


دوم سیما افزود از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت... تسهیلات دولتی به صورت بیمه بیکاری تخصیص خواهد یافت و... دولتی گفت و افزود به محض ورود این مبلغ به... اوج و فرودهای نهایی واگذاری شرکت های دولتی در بورس...
کد خبر: ۹۷۰۶۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


تاکید بر تسریع در استقرار دولت الکترونیک فولادگر با بیان... تسریع در استقرار دولت الکترونیک تاکید کردند اظهار کرد با... اجرای دولت الکترونیک بسیاری از امور به صورت غیرحضوری انجام... تولید برطرف خواهد شد دولت باید از جزیره ای عمل...
کد خبر: ۹۷۰۵۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


سخنگوی دولت در نشست خبری آنلاین:
وی ادامه داد به عنوان سخنگوی دولت اعلام می کنم... فاصله گذاری فیزیکی هم طرح دولت تا کاهش بسیار ملموس...
سخنگوی دولت گفت این تصور که اولویت ها درحال تغییر... دولت و ستاد مقابله با کرونا حفظ سلامت مردم است... ویدیو کنفرانس برگزار شد درباره نظریه دولت و کرونا گفت... است سخنگوی دولت اضافه کرد ما از روز اول فاصله...
کد خبر: ۹۷۰۴۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


صورت ارائه بنزین تک نرخی به تصویب مجلس و دولت...
مردم هستند که به دولت یارانه بنزین می دهند جالب... آنکه حتی پیش تر برخی کارشناسان از تعمد دولت برای... به پایان بردن قرنطینه به دنبال احتمال علاقه دولت به... است بنابراین حذف مصرف داخلی درآمدهای دولت را نشانه می...
کد خبر: ۹۷۰۴۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت... در حوزه مقابله با ویروس کرونا گفت دولت یازدهم و... دولت اکترونیک نیز موجب شده تا در دوره محدودیت های... توجه دولت به توسعه فضای مجازی باعث شده تا در...
کد خبر: ۹۷۰۳۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


رئیس جمهور
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت ضمن تقدیر مجدد از...
روحانی در جلسه عصر امرزو یکشنبه ۱۷ فروردین هیات دولت... اظهارداشت گرچه وظیفه دولت حمایت از اقشار آسیب پذیر است... بیماری کرونا در کشور در ادامه این جلسه هیات دولت... های دولتی در ادامه جلسه هیات وزیران در راستای کاهش...
کد خبر: ۹۷۰۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


دوران کرونا را تشریح کرد و گفت کمک بلاعوض دولت...
میلیون نفری که مشمول دریافت کمک بلاعوض ماهانه دولت چهار... آسیب پذیر بوده اند چرا دولت در این مقطع روی... با چالش های بیشتری مواجه شوند به همین دلیل دولت... اند قمصریان گفت کمک بلاعوض دولت فعلاً فقط برای اقشار...
کد خبر: ۹۷۰۲۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


از دولت خواست تا سه ماه آینده گاز را رایگان...
برخی افراد برای تامین معاش خود گفت دولت باید حداکثر... های زندگی خودش را مدیریت کند دولت می تواند در... گیرد چرا که در هر صورت تکیه گاه مردم دولت... است و جز تصمیماتی که دولت اتخاذ می کند پناه...
کد خبر: ۹۷۰۲۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


دولت به سازمان تأمین اجتماعی با هدف همسان سازی حقوق...
بخشی از بدهی دولت به این سازمان را پرداخت نماید... برای این طرح از طریق تأدیه پرداخت بدهی دولت به...
کد خبر: ۹۷۰۱۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


و باور نکردنی پیش روی ما گشود سخنگوی دولت خاطر...
کد خبر: ۹۶۹۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶


مشاغل تعطیل هستند و کارمندان دولت نیز باید به صورت...
کد خبر: ۹۶۹۹۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


که دولت ترامپ از میزان کشنده بودن ویروس کرونا دو...
کد خبر: ۹۶۹۷۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


سخنگوی دولت از رسیدن میزان تولید کیت های تشخیص کرونا...
فروردین در دولت انجام شد از مردم تشکر می کنیم... باقیمانده نیز ضروری بوده است سخنگوی دولت با بیان اینکه... بهتر پیش رویم در دولت هم سه حوزه عمومی تاثیر... اتفاق بسیار بزرگی است سخنگوی دولت با بیان اینکه "در...
کد خبر: ۹۶۹۶۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


برخورد کرده است در همین ارتباط سخنگوی نیرو های دولت... لیبی خبر داده بودند دولت وفاق ملی و دولت طُبرق... رغم اینکه دولت وفاق لیبی به ریاست فایز السراج مورد... مصر عربستان سعودی امارات و یونان از دولت موازی مستقر...
کد خبر: ۹۶۹۵۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


جلسه هیات دولت چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه با حضور رییس...
کد خبر: ۹۶۹۵۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv