بودجه

 

 

کلیات


بودجه عبارتست از يك ابزار مديريتي براي طراحي فعاليت هاي آينده مديريت كه شامل برآورد فروش, هزينه ها, توليد و غيره مي باشد. بودجه بندي براي مشخص كردن نتايج مورد انتظار كسب و كار و خطوط عملياتي ممكني كه در آينده بايد براي دست يابي به اين نتايج پيموده شود انجام مي شود. 
نتايج مورد انتظار يا به صورت دوره هاي مالي و يا ساير ارقام از قبيل كميت توليدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات كار ماشين و غيره برنامه ريزي مي شوند. بودجه بندي را مي توان به صورت «پيش بيني برنامه عمليات بر اساس بازدهي مورد انتظار عمليات» تعريف نمود.
بودجه بايد بر اساس نيازهاي برآورد شده آتي براي يك دوره زماني مشخص بنا شود. بودجه بايد با كمك اطلاعات آماري قبلي آماده شود. بنابراين بودجه بندي را همچنين مي توان به صورت زير تعريف نمود : «پيش بيني و طــرح ريزي دوره زماني بعدي بــا استفاده از تجــربه قبلي و گرايش هاي بازار و موقعيت فعلي».
بودجه از پيش استانداردهاي عملكرد را براي هدايت كوشش ها و فعاليت ها در كسب و كار تأمين مي كند. از آنجا كه بودجه ها استاندارد هاي عملكرد را تأمين مي كنند, در نتيجه تبديل به مبنائي براي كنترل مي شوند. كنترل مورد استفاده براي اجراي بودجه «كنترل بودجه» ناميده مي شود. بنابراين بودجه بندي به نقش برنامه ريزي مديريت مربوط مي شود, در صورتي كه «كنترل بودجه» شامل نقش كنترل در سازمان مي شود. 

 

اهداف بودجه بندي  


بودجه بندي اهداف فراوانی را دنبال می کند که از جمله آن می توان موارد زیر را اشاره کرد:  
الف-ارزيابي دوره اي سياست هاي مديريت 
ب- ايجاد مبنائي براي بررسي دستاوردهاي صنعت 
ج- كنترل هزينه ها در بخش هاي مختلف 
د- ايجاد برنامه اي براي پيشرفت سيستماتيك 
ه- اتخاذ مبنائي براي هزينه كردن سرمايه 
و- ايجاد مبنائي براي كنترل كاركرد بخش هاي مختلف مربوط به سازمان تجاري از طريق بازبيني بازدهي و صرفه اقتصادي آنها .

 

مزيت هاي بودجه بندي  


بودجه بندي به خاطر دارا بودن مزيت هاي زير از هر نظر حائز اهميت زيادي است: 
 مسئوليت عملكرد بخش ها تثبيت مي شود. بنابراين كنترل لازم راروي تغيير و تحول مسئوليت اعمال مي كند. موقعيت اقتصادي سازمان مربوطه مشخص و روشن مي شود. کنترل عملكرد و بازدهي صنعت انجام مي شود. با كنترل تمام سطوح سازمان, مديريت بهبود مي يابد. بنابراين بازدهي نيز بهبود مي يابد. در هنگــام دريافت وام از بانك ها نشان دادن بودجه اهميت زيادي دارد بــه طوريكه مــا مي توانيم از موقعيت مالي سازمان مربوطه آگاه شويم .به سياست گذاري هاي دوره هاي آتي كمك مي رساند. تعيين نمودن قيمت محصول مفيد است. 

 

الزامات بودجه  


به منظور آماده سازي بودجه, ملاحظات زير بايد رعايت شوند: 

 

تخصيص اختيار و مسئوليت 
 به منظور حصول يك بودجه بندي مطلوب, نظم و ترتيب مناسبي براي دادن مسئوليت و اختيار اتخاذ مي شود. به اين منظور يك كميته بودجه مركب از نمايندگان تمام بخش هاي سازمان تشكيل مي شده و يك متصدي بودجه به عنوان هماهنگ كننده منصوب مي شود. مسئوليت او گرفتن گزارشات دوره اي از بخش هاي مختلف و كنترل نمودن اينكه تمام بخش ها برآوردهاي مربوط به خود را با داده هاي مويد كافي آماده كنند مي باشد.

 

تعيين شفاف سياست هاي شركت 
 براي آماده سازي يك بودجه مطلوب, آگاهي از سياست هاي شركت اهميت زيادي دارد. پس از دانستن اين سياست ها, بودجه با در نظر گرفتن تأثير سياست ها در هر بخش آماده مي شود.

 

اطلاعات هزينه ها
 در هنگام آماده سازي بودجه, تمام اطلاعات مربوط به بودجه حائز اهميت مي باشند. بودجه تنها پس از دانستن هزينه هاي توليد محصول و ساير سياست هاي مربوط به حاشيه سود وغيره قابل آماده شدن است .

 

دسته بندي انواع بودجه  


انواع اصلي و مهم بودجه عبارتند از 6نوع، فروش، توليد، مالي، سرمايه گذاري و موجودي نقدي که به قرار زيرند:

 

الف- بودجه كل 
 در مورد سازمان هاي بزرگ, بودجه كل و مفصل بودجه بزرگي است . بنابراين يك خلاصه جداگانه آماده مي شود كه مروري بر تمام طرح ها, سياست ها و تأثيرات آنها بر روي سازمان تجاري را ارائه مي كند. بودجه خلاصه شده كل سازمان با عنوان «بودجه كل» ناميده مي شود. بودجه كل چارچوب عملكردهاي قابل انتظار در بخش هاي مختلف سازمان تجاري را مشخص مي كند. هدف بودجه كل عبارت است از حفظ هماهنگي كلي در برنامه هاي تحت بودجه كه همچنين توسط مديران رده بالا براي اعمال كنترل موثر بر سازمان تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تعيين بودجه كل, ابتدا بودجه بخش هاي مختف جهت تركيب در بودجه كل تعيين مي شود.

 

ب-بودجه فروش 
 اين بودجه درآمدهاي حاصل از محصولاتي كه به احتمال زياد فروخته خواهند شد و هزينه هاي فروش را ارائه مي كند. پيش بيني فروش مي تواند بر اساس گزارشات دريافت شده از مدير فروش انجام شود كه كميت تقريبي محصولاتي كه احتمالاً در ناحيه وي به فروش خواهند رفت را مشخص مي كند. بودجه هزينه هاي فروش با برآورد هزينه هاي تبليغات, تجزيه و تحليل بازار, حقوق مديران فروش, هزينه هاي دفتري وغيره آماده مي شود. گزارشات ثبت شده قبلي در آماده سازي بودجه فروش بسيار مفيد واقع مي شوند. بودجه فروش نقطه شروع در برنامه ريزي بودجه است, زيرا فروش عبارتست از فعاليت هاي اصلي كه به تمام فعاليت هاي اصلي ديگر در سازمان شكل مي دهد.فروش و توليد فعاليت هاي اصلي يك سازمان توليدي هستند و همه فعاليت هاي ديگر يك نقش كمكي را در سازمان ايفا مي كنند. بدون طرح ريزي فروش هيچگونه برآورد آتي درباره فعاليت هاي جانبي در سازمان قابل انجام نيست. حتي بين دو فعاليت اصلي فروش و توليد, اين فروش است كه جريان توليد را در تمام سازمان تجاري تنظيم مي كند.هدف اوليه سازمان تجاري عبارتست از كسب موقعيت خوب در بازار و اين موقعيت بازار مستلزم آنست كه فروش جايگاه بودجه شماره يك را داشته باشد.

 

ج- بودجه توليد  

اين بودجه جهت حصول اطمينان از برآورده شدن نيازهاي بخش فروش آماده مي شود. در اين بودجه زمان توليد و زمان ارسال كالاي توليد شده مشخص مي شود. اين بودجه همچنين شامل پرداخت هاي احتمالي و نگهداري كالاهاي توليد شده مي باشد. بودجه توليد با در نظر گرفتن نيازهاي فروش و ظرفيت كارخانه آماده مي شود.علاوه بر اينها, هدف بودجه توليد, تضمين اقتصادي بودن توليد محصولات و حداكثر استفاده از تسهيلات توليد از طريق يك عمليات روان مي باشد هزينه توليد يك مسئله مهم در توليد است و اثر گذاري تلاش هاي برنامه ريزي را تعيين مي كند. راه اصلي كاهش هزينه ها همانا تضمين حداكثر استفاده از تسهيلات و امكانات توليد و حصول هماهنگي كامل در روابط كاري آنها مي باشد و اين همان كاري استكه در ساختار توليد انجام مي شود. 

 

د- بودجه مالي 
 اين بودجه خلاصه پول هاي دريافتي و پرداختي در طي دوره بودجه را ارائه مي كند. بودجه مالي, ميزان سود و زيان و موقعيت نهائي موسسه را در انتهاي دوره بودجه پيش بيني مي كند. بنابراين بودجه مالي به مديريت در برنامه ريزي بلند مدت ياري مي رساند. اين بودجه براي استفاده اعضاي مديريت رده بالا آماده مي شود تا از ميزان سود دهي يك برنامه بودجه بندي اطلاع يابند. اين بودجه كاربردي در سطوح پائين تر سازمان ندارد. كنترل بودجه بدون كمك بودجه مالي قابل اعمال كردن نيست.

 

ه- بودجه سرمايه گذاري 
 بودجه سرمايه گذاري با هدف يك سرمايه گذاري برنامه ريزي شده و به موقع در سازمان تجاري آماده مي شود. به منظور حصول اطمينان از در دسترس بودن به موقع سرمايه و براي اجتناب از بروز مانع در كارهاي روزمره سازمان تجاري, اين بودجه چارچوب سرمايه گذاري آينده در يك دوره بلند مدت را مشخص مي كند. براي بدست آوردن دستگاه هاي جديد, ماشين ها و ساير امكانات توليد, سازمان تجاري به سرمايه گذاي اضافي نيازمند است. سرمايه گذاري براي سالي كه در پيش است طراحي شده و از طريق آماده سازي اين بودجه تأمين مي شود به خاطر اين بودجه از تمام تنش ها و تقلاها اجتناب مي شود و سازمان تجاري بدون آمادگي براي اين وضعيت تحت فشار قرار نمي گيرد.

 

و- بودجه موجودي نقدي
 بودجه موجودي نقدي به منظور برنامه ريزي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي احتمالي در طي دوره زماني بودجه آماده مي شود. اين بودجه موقعيت موجودي را به صورت ماه به ماه و يا حتي در بعضي از وارد به صورت هفته به هفته تجزيه و تحليل مي كند. هدف از بودجه موجودي نقدي حصول اطمينان از تأمين نقدينگي به صورت ثابت براي برآورده نمودن نياز روز به روز سرمايه گذاري و پرداخت تعهدات جاري سازمان كسب و كار مي باشد. اين بودجه از لحاظ مادي در جهت پرداخت هاي سنگين براي خريد دارائي هاي غير منقول, پرداخت بهره و سود سهام در مواقع بازخريد اوراق قرضه و سهام بدون ايجاد هرگونه اختلالي در كاركرد عادي يك موسسه تجاري ياري مي رساند.

 

ز-ساير بودجه ها 
 علاوه بر بودجه هاي فوق الذكر, بعضي بودجه هاي ديگر هم در صنايع بزرگ تهيه و آماده مي شوند. اين بودجه ها عبارتند از بودجه مواد اوليه, بودجه نيروي انساني, بودجه تحقيقات و غيره .

 

كنترل بودجه  


از آنجا كه ما قبلاً بودجه را با تعريف «برآورد نيازهاي آتي فعاليت هاي سازمان تجاري طي يك دوره مشخص» مورد بحث قرار داديم, بنابراين اتخاذ فرآيندي با نام كنترل بودجه بسيار مفيد خواهد بود كه عبارتست از «فرآيند مقايسه نتايج حقيقي با داده هاي بودجه مربوطه براي درك علت حقيقي اختلافات». كنترل بودجه را همچنين به زير تعريف كرد : «فرآيندي كه يك استاندارد حقيقي را با نظارت دقيق حتي الامكان نزديك به يك استاندارد از پيش تعيين شده نگه مي دارد.»كنترل بودجه براي آگاهي از گستره منافع يا زيانهائي كه در حال وقوع هستند مفيد است.

 

مزيت ها  


بودجه و كنترل بودجه مزيت هاي زيادي را براي عملكرد يك سازمان صنعتي تحت مسئوليت در بر دارد. بعضي از نتايج مهم آن عبارتند از: 
. اهداف سازمان تجاري را به وضوح مشخص مي كند
. به طرح ريزي براي دست يابي به اين اهداف مدد مي رساند
. به تعيين سياست هاي سازمان تجاري كمك مي كند
اطلاعات كاملي را از پيش درباره مقدار سرمايه مورد نياز براي دوره زماني بودجه در اختيار مي گذارد.
به كنترل كردن موقعيت مالي موسسه تحت مسئوليت كمك مي رساند 
به مديريت در جهت كنترل نمودن دلائل عدم بازدهي كمك مي كند 
همكاري در بين مقامات اجرائي مختلف را در جهت تعيين سياست ها و برنامه هاي آتي ارتقاء مي بخشد. 
. به عنوان ابزاري براي مديران اجرائي عمل مي كند
مشخص مي كند كه چه وقت براي دست يابي به نتايج دلخواه به عمل مديران نياز هست.
به اندازه گيري عملكرد هر بخش سازمان تجاري كمك مي كند. 
كنترل مديريت را متمركز مي كند.

 

بودجه

برچسب: بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق... « ی» تبصره ۱۲ بودجه کاملاً صراحت دارد و آنچه... ندارد رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در... اجرا می کنیم» رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت اینکه...
کد خبر: ۹۰۸۰۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


تابناک اقتصادی در گفت‌وگو با عضو کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کرد؛
جبران کسری بودجه به سمت کاهش هزینه های خود نمی... در لایحه بودجه انجام داد با توجه به افزایش نرخ...
از سه راهکار برای تأمین کسری بودجه سال جاری گفت... سیدمحمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان... این موضوع که در سال جاری کسری بودجه ۵۰ تا... برای جبران کسری بودجه در سال جاری ارائه نموده اند...
کد خبر: ۹۰۷۸۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کرد... نوبخت» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه... محل این سازمان برنامه و بودجه برگزار شد براساس برآورد... ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه که...
کد خبر: ۹۰۷۸۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران به تشریح دلایل... مشروط بودن تفریغ بودجه سال ۹۶ پرداخت به گزارش مهر... در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران تفریغ بودجه... مجید فراهانی دبیر کمیته بودجه شورای شهر تهران در ارائه...
کد خبر: ۹۰۷۷۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


جهانگیری با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه... تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به... نحو مطلوب است گفت در شرایطی که منابع بودجه کاهش... در بودجه روبرو هستیم اقدامی اجتناب ناپذیر است افزود برای...
کد خبر: ۹۰۷۶۲۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


نوبخت:
رئیس سازمان برنامه و بودجه فشار به بانکها برای پرداخت... سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد تحمل ١٥ هزار میلیارد... و برای این منظور از ظرفیت تبصره ١٨ قانون بودجه...
کد خبر: ۹۰۷۶۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


بودجه "شرکت‌های دولتی" زیر ذره بین بهارستان نشینان
تاکنون بودجه شرکت های دولتی که بیش از ۷۰ درصد... بودجه عمومی کشور را می بلعیدند در مجلس به دلیل... جریان بررسی و تصویب بودجه برای کسب بودجه بیشتر خود... آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه ها...
تاکنون بودجه شرکت های دولتی که بیش از ۷۰ درصد... بودجه عمومی کشور را می بلعیدند در مجلس به دلیل... جریان بررسی و تصویب بودجه برای کسب بودجه بیشتر خود... آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه ها...
کد خبر: ۹۰۷۵۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


در جلسه امروز هیات دولت صادر شد
خود در سقف بودجه تعدیل شده خبر داد به گزارش... های خود را در سقف بودجه تعدیل شده تنظیم کنند... بودجه باید با اعطای قدرت جابجایی به دستگاه های اجرایی... باشد گفتنی است سقف بودجه بعد از تعدیل ۳۸۶ هزار...
کد خبر: ۹۰۷۴۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


رئیس کل بانک مرکزی:
نفتی در بودجه تاثیر گذار است اما افزایش صادرات نفت... آرامش در بازار تقویت شود کنترل کسری بودجه همتی اظهار... داشت کسری بودجه نباید پولی شود و از سویی دیگر... صندوق و با هماهنگی با سازمان برنامه بودجه و دولت...
کد خبر: ۹۰۷۲۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


بودجه و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند همچنین گزارشی... از یارانه های پنهان در بودجه سالانه کل کشور نیز... ساختار بودجه باید به نحوی باشد که تاثیر منفی و...
کد خبر: ۹۰۷۱۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


پیمانه اقتصادی؛
همتی تأمین کسری بودجه از سه طریق عبدالناصر همتی رئیس... بودجه ۹۸ اعمال شود تلاش برای جلوگیری از پولی شدن... تامین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز از اقداماتی... بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش...
کد خبر: ۹۰۷۰۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


رئیس کل بانک مرکزی
که همین رویه برای نحوه تامین کسری بودجه ۹۸ اعمال... شود تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تامین کسری بودجه... بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای استفاده از...
کد خبر: ۹۰۶۹۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


بودجه سال 1398 پیشنهاد داده بود که حقوق کارکنان دولت... بند "ی" تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 که مصوبه... مجلس در قانون بودجه برای سه گروه قضات و اعضای... سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در 29 خرداد...
کد خبر: ۹۰۶۸۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰


وظیفه را هم به عهده بگیرند درکنار آن بودجه های... ببینیم در کنار بودجه آیا کار مفیدی هم برای زبان... درنظر گرفتن بودجه 19 میلیاردی در سال 97 تقریبا برای...
کد خبر: ۹۰۶۷۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰


یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت... کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود آنچه در... نظر کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد نظر کمیسیون برنامه...
کد خبر: ۹۰۶۷۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بازگشت کوپن گفت... داشته باشد حتی در زمان بررسی بودجه برای دارو های... بودجه سال ۹۸ شرایط ارز را طوری تنظیم کردیم که­... امر علامت خطر ناکی برای سیستم ارزی و بودجه کشور...
کد خبر: ۹۰۶۵۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


جهانگیری:
کشور اتکا به نفت است و بودجه کشور از نظر... رئیس جمهور در خصوص میزان بودجه عمومی کشور عنوان کرد... ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور هست که از...
کد خبر: ۹۰۶۴۴۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


بپاش می کنید من حدود ۱۰۰ میلیارد بودجه دارم...
می کند و بودجه هنگفتی دارد بودجه یکصد میلیاردتومانی باشگاه... بودجه دارم اما این مبلغ برای همه مجموعه سپاهان است... بودجه صرف تیم بزرگسالان فوتبال می شود گفت عده ای... فکر می کنند کل بودجه ما فقط مربوط به فوتبال...
کد خبر: ۹۰۶۳۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


های بازنشستگی گفت با این نظام بودجه ریزی خطر این... بودجه ریزی کاملاً متفاوت است وی گفت بیش از ۳۵... کشور از ساختار بودجه ریزی جدا نشود این روند معیوب... همچنان ادامه خواهد داشت وی افزود بزرگترین تهدید نظام بودجه...
کد خبر: ۹۰۵۷۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


بودجه ایران در آمریکا اصلاح شد؟!
سازمان برنامه و بودجه درحالی ۲۰ خرداد گزارش چهارچوب اصلاح... ساختاری بودجه را منتشر کرد که بر خلاف ادعای این...
۲۰ خردادماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه کشور با... رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت گزارش « چارچوب... اصلاح ساختاری بودجه» را منتشر و اعلام کرد " پیرو... اصلاح ساختار بودجه و در راستای ایفای نقش مهم و...
کد خبر: ۹۰۵۷۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv