بازدید 2072
بررسي ميزان بهره‌وري فناوري‌هاي اطلاعات در تربيت‌بدني؛
يافته‌هاي ديگر اين پژوهش نشان داد بين آگاهي از فناوري اطلاعات و ارتباطات و عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان كارشناسي تربيت بدني رابطه‌ معناداري وجود دارد. آنچه در اينجا قابل تامل است، ميزان و اندازه‌ي اين ارتباط است. از نظر ميزان آگاهي و دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات ‌٦/٥٨ درصد آزمودني‌ها ضعيف، ‌٧/٣٧ درصد آزمودني‌ها متوسط و تنها ‌٦/٣ درصد آزمودني‌ها خوب‌اند.
کد خبر: ۶۳۰۸۷
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۸ 07 September 2009
چگونگي و ميزان استفاده از كاركردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سه حوزه‌ي آموزشي، ارتباطي و پژوهشي بر عملكرد تحصيلي و كيفيت ادراك افراد از وضعيت تحصيلي و برنامه‌ريزي براي آينده‌ي شغلي تاثير بسزايي دارد. آيا دانشجويان تربيت‌بدني توانايي به كارگيري فناوري‌هاي اطلاعات را دارند؟

به گزارش ايسنا، «فناوري اطلاعات و رابطه‌ي آن با عملكرد تحصيلي و آينده‌ي شغلي دانشجويان تربيت بدني. مطالعه‌ي موردي: دانشگاه كرمان» عنوان تحقيقي است كه توسط ابوالفضل فراهاني، دانشيار دانشگاه پيام نور، مريم زارعي، كارشناس ارشد تربيت بدني و اسماعيل شريفيان، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، مورد بررسي قرار گرفت.

توانمندي نظام آموزشي كشور در تربيت نيروي انساني كارآمد، از عوامل موثر در پيشرفت آن كشور است. استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي فراگيري دانش و مهارت به عنصري ضروري در حوزه‌ي آموزش و پژوهش تبديل شده است.

توسعه‌ي پايدار كه شعار بشر امروز است، مبتني بر دانايي و خلاقيت است و تنها مزيت رقابتي ملت‌ها را در عصر ديجيتال رقم مي‌زند. فناوري اطلاعات و ارتباطات كه سرعت و دقت را براي بشر هزاره‌ي سوم به ارمغان آورده است، وسايل متفاوت و مختلفي براي دستيابي، پشتيباني و تقويت فرآيند توسعه فراهم مي‌آورد، به گونه‌اي كه در هر فعاليت قابل تصوري كاربرد دارند.

ورزش نيز از اين فناوري توانمند مي‌تواند بهره‌برداري كند. در حوزه‌ي آموزش نيز همواره دغدغه‌ي محققان اين بوده است كه چه عواملي مي‌تو واند بر عملكرد تحصيلي تاثير بگذارد؟ چه عواملي مي‌تواند كيفيت آموزش را ارتقا دهد؟ و آيا فناوري‌هاي هزاره‌ي سوم مي‌توانند در اين راه تسريع كننده و تسهيل كننده باشند؟

در حالي كه اينترنت پذيرش نسبتا فراگير و همه جانبه‌اي دارد و در موسسات آموزشي كشورهاي توسعه يافته استفاده مي‌شود، موسسات آموزشي در كشورهاي در حال توسعه موفق نشده‌اند از كاربردهاي مشابه آن در كشورهاي توسعه يافته استفاده كنند. اين امر مخصوصا در كشورهايي مانند ايران صدق مي‌كند.

دانشجويان تربيت بدني به عنوان افرادي كه آينده‌ي ورزش كشور را رقم خواهند زد در توسعه‌ي علمي ورزش در كشور نقش اساسي دارند. بديهي است تحقق برنامه‌هاي گوناگون، از جمله چشم انداز بيست ساله‌ي كشور منوط به توانايي‌هاي چند بعدي دانشجويان است. چگونگي و ميزان استفاده از كاركردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سه حوزه‌ي آموزشي، ارتباطي و پژوهشي بر عملكرد تحصيلي و كيفيت ادراك افراد از وضعيت تحصيلي و برنامه‌ريزي براي آينده‌ي شغلي تاثير بسزايي دارد.

روش انجام اين مطالعه همبستگي بوده است. جامعه‌ي آماري اين پژوهش را تمامي دانشجويان رشته‌ي تربيت بدني كارشناسي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال تحصيلي ‌٨٥-1386 تشكيل مي‌دهد.

در اين تحقيق مشاهده شد كه از نظر ميزان آگاهي و دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات ‌٦٧/٥٨ درصد آزمودني‌ها ضعيف، ‌٧٢/٣٧ درصد آزمودني‌ها متوسط و تنها ‌٦١/٣ درصد آزمودني‌ها خوب‌اند. ضعيف بودن دانشجويان مورد آزمون در اين تحقيق با برخي گزارش‌هايي كه وضعيت فناوري اطلاعات در ميان دانشجويان و دانش آموزان متوسطه را در نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران نشان مي‌دهند، هماهنگي دارد.

همچنين با نظر هنري مبني بر افول جايگاه تربيت بدني بر اثر ضعف به كارگيري فناوري‌هاي اطلاعات هماهنگي دارد. از طرف ديگر، وقتي به نقش فناوري اطلاعات و استفاده‌هاي دانشجويان از فناوري اطلاعات و ارتباطات توجه مي‌كنيم، شاهد اين موضوع‌ايم كه ‌٢/٥١ درصد دانشجويان عدم استفاده از رايانه و ‌٧/٥٣ درصد دانشجويان عدم استفاده از اينترنت را در روند تحصيل‌شان مشكل‌ساز نمي‌دانند؛ به عبارت ديگر، دانشجويان بر اين باورند كه بدون استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز مي‌توانند مراحل تحصيل را پشت سر بگذارند؛ اين در حالي است كه تنها ‌٤/٢٥ درصد دانشجويان استفاده از رايانه و كاركردهاي آن و ‌٤/٢٠ درصد دانشجويان استفاده از اينترنت و كاركردهاي آن را در تحصيل خود دخيل مي‌دانند.

يافته‌هاي ديگر اين پژوهش نشان داد بين آگاهي از فناوري اطلاعات و ارتباطات و عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان كارشناسي تربيت بدني رابطه‌ معناداري وجود دارد. آنچه در اينجا قابل تامل است، ميزان و اندازه‌ي اين ارتباط است. از نظر ميزان آگاهي و دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات ‌٦/٥٨ درصد آزمودني‌ها ضعيف، ‌٧/٣٧ درصد آزمودني‌ها متوسط و تنها ‌٦/٣ درصد آزمودني‌ها خوب‌اند.

يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد بالاترين سطح استفاده‌ي دانشجويان از اين فناوري‌ها به ترتيب عبارتند از: الف- استفاده از پست الكترونيكي

ب- اجراي تكاليف درسي

ج- اتاق‌هاي گفت‌وگوي همزمان

كه تنها اولويت دوم است كه مرتبط با موضوع عملكرد تحصيلي است.

نكته‌ي ديگري كه يافته‌هاي اين تحقيق نشان داد توجه و اولويت دادن به ميزان درآمد آينده‌ي شغلي در مقايسه با مرتبط بودن با رشته‌ي تحصيلي است. اين يافته بيانگر آن است كه به دلايل متعددي دانشجويان به تحصيلات و رشته‌ي تحصيلي خود توجه و وابستگي كمتري دارند تا ميزان درآمد شغل آينده‌شان؛ بنابراين، در ادامه مي‌توانيم چنين بگوييم كه از نظر گروه آزمودني، تحصيلات تا آنجايي خوب است كه الزامات گرفتن مدرك تامين گردد و فراگيري دانش‌هاي مضاعف و تكميلي ضرورت چنداني ندارد. بنابراين، تا زماني كه وجود يا عدم وجود آگاهي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملكرد تحصيلي و آينده‌ي شغلي تاثيرگذار نباشد، دانشجويان به دنبال كسب عوامل تاثيرگذارتري خواهند بود و نتيجه اين خواهد شد كه در هزاره‌ي سوم و عصر ديجيتال و قدرت اطلاعات ‌٦٧/٥٨ درصد دانشجويان ضعيف، ‌٧٢/٣٧ درصد دانشجويان متوسط و تنها ‌٦١/٣ درصد دانشجويان از نظر داشتن آگاهي از فناوري اطلاعات و ارتباطات خوب‌اند.

متن كامل اين تحقيق در نشريه‌ي المپيك سال هفدهم، شماره ‌٤٦ آمده است.
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
ایام فاطمیه امیر تتلو مایکل دندریا کوبی برایانت معامله قرن کروناویروس علی دیواندری محمدرضا شجریان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر