بازدید 6504
۱

ابلاغ آیین‎نامه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‎ها

کد خبر: ۷۷۰۴۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۹ 02 February 2018

جهانگیری «آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور» را به منظور اهمیت موضوع و ضرورت حمایت از بنگاه های اقتصادی و حفظ اشتغال موجود به سراسر استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، هئیت وزیران در جلسه 1396.10.20 به پیشنهاد شماره 60.79073 مورخ1396.3.31 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور را با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ابلاغ کرد.

این آیین نامه در تاریخ 26 دی ماه به وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و پس از آن نیز در تاریخ 2بهمن ماه از سوی سعید عباسی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور به منظور اهمیت موضوع و ضروت حمایت از بنگاه های اقتصادی و حفظ اشتغال موجود و همچنین جلوگیری از تعطیلی جهت اطلاع رسانی به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ­های کشور

ماده 1- در هر یک از موارد مذکور در مواد (2) و (3) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب 1343- که در این آیین‌نامه به اختصار "قانون" نامیده می‌شود، هیئت حمایت از صنایع که در این آیین‌نامه به اختصار "هیئت" نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مقررات این آیین‌نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ماده2- اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است:

الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.

ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.

ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.

د - در موارد مذکور در ماده (3) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.

تبصره - در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیئت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت

یا جهادکشاورزی به هیئت است.

ماده 3-پس از وصول مدارک موضوع ماده (2) این آیین­نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند (ج) ماده 2) این آیین­نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ماده 4- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیئت مبنی بر لزوم ادارۀ موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مذکور می­رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند می‌توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتی­که وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلام­نظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.

ماده5-در صورتی­که تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود. پس از آن هیئت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه‌گردان مذکور در ماده (4) این آیین­نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به ‌هیئت معرفی نمایند.

ماده6- هیئت می‌تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.

ماده7-تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام می­گیرد و صورتجلسه‌های مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.

ماده8-در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:

الف - صورت‌برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.

ب - صورت‌برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.

ج - بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.

د - تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.

تبصره- ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین می‌شوند انجام خواهد گرفت.

ماده 9- هزینه ارزیابی و صورت‌برداری و فوق‌العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیئت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق‌العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.

ماده 10-کارخانه‌های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیئت برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت‌هایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (10) قانون) اقدام نماید.

ماده11-مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شده‌اند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیئت به آنان می­باشند.

ماده12-در صورتیکه هیئت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به­ جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.

تبصره- در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.

ماده13-هیئت حساب یا حساب­هایی به نام هیئت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حساب­ها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیئت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه‌های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حساب­های مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.

ماده14- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیئت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیئت تعیین می‌شود.

ماده15- جلسات هیئت حداقل هفته‌ای یکبار تشکیل خواهد شد.

ماده16-رییس هیئت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ماده17-وظایف رییس هیئت به شرح زیر است:

الف - تنظیم صورت‌جلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می‌شود و به امضا رساندن آنها.

ب - اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.

ج - نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به‌ هیئت.

د - تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.

ماده18- جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.

ماده19- مکاتبات اداری با امضای رییس هیئت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیئت و دو نفر از اعضای هیئت معتبر خواهد بود.

تبصره- در غیاب رییس هیئت، یک نفر به انتخاب هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء می‌کند.

ماده20- کلیه هزینه‌های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌های مشمول قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.

ماده21-چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمان­های دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به­عنوان مأمور در اختیار هیئت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیئت و سازمان مربوط است.

ماده22- درصورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانه‌ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به­ ترتیب زیر پرداخت می­شود:

الف- تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیئت.

ب- هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- اعزام اعضای هیئت به مأموریت به استثنای مسافرت‌هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می‌دهند موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریت‌ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق‌الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزراییادشده، پرداخت می‌گردد.

ماده23- حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (000ر500ر2) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.

ماده24-هیئت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می­کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی­که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم­گیری مطرح می­کند.

ماده25-درخصوص موضوع ماده (24) این آیین­نامه، اگر هیئت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیئت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیرویانتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت وزیران تعیین می‌شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می‌شود.

ماده26-نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (25) این آیین‌نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (9 و 10) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (5) و (8) این آیین‌نامه است.

ماده27- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور موضوع تصویب­نامه شماره 1985 مورخ 9/ 4/ 1344 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
خرید چیلر
فریت بار
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
این هییت هم ته مانده کارخانه ها را خواهد خورد
حق هر جلسه 250 تومان هزینه مسافرت و اقامت
برچسب منتخب
# انتخابات # محمدباقر قالیباف # مصطفی پورمحمدی # سعید جلیلی # علیرضا زاکانی # امیرحسین قاضی زاده هاشمی # مسعود پزشکیان # انتخابات ریاست جمهوری