بازدید 8953
نتایج یک تحقیق نشان می دهد؛

۷۰ درصد جمعیت تهران مازاد است

نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد از جمعیت تهران نسبت به حد بهینه و اندازه مطلوب شهری مازاد است چراکه تهران فقط می‌تواند برای ۲.۳ میلیون نفر زندگی مطلوب فراهم آورد. از سوی دیگر این تحقیق نشان می دهد منافع حاصل از مهاجرت به تهران همچنان تا سقف جمعیتی ۱۱.۵ میلیون نفری برای مهاجرین مثبت و تحریک کننده است.
کد خبر: ۵۹۷۷۹۴
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۸ 14 June 2016
نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد از جمعیت تهران نسبت به حد بهینه و اندازه مطلوب شهری مازاد است چراکه تهران فقط می‌تواند برای ۲.۳ میلیون نفر زندگی مطلوب فراهم آورد. از سوی دیگر این تحقیق نشان می دهد منافع حاصل از مهاجرت به تهران همچنان تا سقف جمعیتی ۱۱.۵ میلیون نفری برای مهاجرین مثبت و تحریک کننده است.

به گزارش ایسنا، انجمن علمی اقتصاد شهری، بسترسازی برای اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری را مورد بررسی قرار داده که «مقاوم سازي اقتصاد شهري از طريق بهينه­ يابي جمعيت شهري» یکی از مقالات آن بوده است.

در این تحقیق اندازه كارا شهر براي شهر تهران در سطح ۲ ميليون و ۳۸۵ هزار نفر عنوان شده که نشان مي دهد جمعيت شهر تهران سال ها است از سطح كارا عبور كرده است.

يكي از مهمترين مشخصات كه اقتصاد ايران نيز از آن رنج مي‌برد بهره وري اقتصاد است. بهره وري در سطح اقتصاد شهري به معناي برخورداري مناسب از صرفه‌هاي تجميع (محلي و شهري) است. در واقع شهري كه بتواند توازن مناسبي ميان صرفه‌هاي تجميع و اثرات ازدحام ايجاد كند به عنوان شهر كارا شناخته مي‌شود. افزايش جمعيت از يك طرف صرفه‌هايي براي شهر ايجاد مي‌كند كه در ادبيات با عنوان اثرات خارجي جاكوبزي و مارشال، ارو و رومر نيز شناخته مي‌شود. از طرف ديگر اثرات خارجي منفي و آثار ازدحام از جمله آلودگي، ترافيك و ... همگام با افزايش جمعيت ايجاد مي‌شود. آن سطح از جمعيت كه منجر به حداكثر شدن خالص صرفه‌ها شود اندازه كاراي شهر شناخته مي‌شود و با خود مقاومت اقتصاد شهري را همراه خواهد داشت.

به غير از ريشه‌هاي ملي و اسلامي اقتصاد مقاومتي، اين مفهوم داراي ريشه هاي در ادبيات علم اقتصاد و همچنين در سطح بين المللي نيز مي‌باشد. براي مثال تاب آوري اقتصادي resilience Economic، آسيب پذيري اقتصادي Economic Vulnerability، غير شكنندگي اقتصادي Economic Anti-fragility، استحكام اقتصاديEconomy solidarity، بازدارندگي اقتصادي، Economic deterrence و ...

از جمله وسيع ترين ادبيات به تاب آوري اقتصادي باز ميگردد كه در رشته‌هاي مختلف علوم از جمله مهندسي براي سيستم هاي مختلف مطرح مي‌شود.

تاب آوري در حوزه‌هاي علوم طبيعي و مهندسي و نيز مديريت بحران‌هاي شهري، و سازماندهي بحث كاملا شناخته شده است. لكن موضوع تاب آوري ملي در سال‌هاي اخير به ويژه بعد از بحران مالي سال ۲۰۰۸ مورد توجه نخبگان اين حوزه قرار گرفته است. (مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۹۳)

این پژوهش که در "همایش بین المللی اقتصاد شهری" ارایه شده بیان می‌کند: همانطور كه در شهرسازي براي مقابله با زلزله كه زمان وقوع و ابعاد آن مشخص نمي باشد، تاسيسات و امكانات شهري را در برابر آن مقاوم (تاب آور) مي سازند و به گونه اي تاسيسات شهري و خدمات آن طراحي مي گردد كه در صورت وقوع زلزله كمترين آسيب به شهر وارد شده و در شهر بتواند به كاركرد خود ادامه دهد. در موضوع تاب آوري ملي و شهري نيز، زيرسيستم هاي اقتصادي، اجتماعي، حكمراني، فناوري و زيست محيطي در اقتصاد ملي و اقتصاد شهري بايد به گونهاي طراحي شوند كه بتوانند مخاطرات دروني و بيروني را جذب كنند و خود را با محيط بسيار متحول با حفظ ثبات و كاركرد هاي سيستم، اطباق دهند. (مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۹۳)

پس از تخمين ضرايب مي توان با استفاده از دو رابطه اندازه كارا شهر و اندازه پايدار شهر مقادير كارا و مقادير پايدار را براي شهرهاي مورد مطالعه در دوره زماني مورد بررسي بدست آورد. در جدول شماره ۳ اندازه كارا شهر براي پنج كلان شهر تهران، اهواز، شيراز، اصفهان و مشهد ارائه شده است. نحوه محاسبه از طريق ميانگين گيري متغيرهاي توضيحي در دوره مورد بررسيو قرار دادن آن ها در رابطه اندازه كارا شهر بدست آمده است.

ملاحظه مي شود اندازه كارا شهر براي شهر تهران در سطح ۲ ميليون و ۳۸۵ هزار نفر بدست آمده است و نشان مي دهد جمعيت شهر تهران سال ها است از سطح كارا عبور كرده. در ستون سوم جمعيت واقعي همان دوره براي كلان شهرها آورده شده است كه براي تهران ۸ ميليون نفر است. در ستون آخر نسبت مازاد جمعيت نشان داده شده است و به معناي اين است كه چند درصد از جمعيت کنونی، مازاد بر سطح كارا است. نسبت مازاد شهر تهران در ميان كلان شهرهاي ايران بيشترين و برابر با ۷۰ درصد مي باشد. اين نسبت براي ساير كلان شهرها كمتر از شهر تهران است بطوري كه براي شيراز ۵۶ درصد، براي اهواز ۶۷ درصد، براي اصفهان ۶۸ درصد و براي مشهد ۶۹ درصد است. در بين اين كلان شهرها، شهر شيراز داراي كمترين نسبت مازاد مي باشد.

  اندازه كارا كلان شهرهاي منتخب ايران

كلان شهر

اندازه كارا شهر

اندازه واقعي

نسبت مازاد (درصد)

تهران

۲۳۸۵۱۸۷

۸۰۸۶۳۱۰

۷۰.۵

اصفهان

۵۴۹۱۰۰

۱۷۲۴۷۶۲

۶۸.۱۶

مشهد

۸۱۸۹۴۴

۲۶۹۶۷۲۲

۶۹.۶۳

شيراز

۶۱۶۹۱۲

۱۴۱۲۴۰۴

۵۶.۳۲

اهواز

۳۵۴۴۳۷

۱۰۸۴۷۵۹

۶۷.۳۲

 

اگرچه از نظر برنامه ريز مركزي وضعيت كاراي شهر در سطح اندازه كارا اتفاق مي افتد اما اين وضعيت لزوما پايدار نيست زيرا انگيزه براي ورود به شهر بدليل مثبت بودن خالص منافع حاصل از سكونت در شهر وجود دارد. اين انگيزه در سطح اندازه پايدار شهر از بين مي رود. در جدول شماره ۴ اندازه پايدار شهر براي كلان شهرهاي مورد مطالعه آورده شده است. اندازه پايدار براي شهر تهران ك برابر با ۱۱ ميليون و ۴۱۷ هزار نفر است. براي ساير كلان شهرها نيز، جمعيت پايدار بيشتر از جمعيت واقعي است به اين معنا كه سكونت در شهر متضمن منافع خالص مثبت است و شهر با بزرگتر شدن هنوز توانايي فراهم اوردن منافع خالص مثبت براي ساكنين خود را دارد. اين امر با نسبت اندازه واقعي به پايدار كه در ستون آخر محاسبه شده است نشان داده شده است. اين نسبت براي تهران برابر با ۷۱ درصد است و براي كلان شهرهاي اهواز، شيراز، اصفهان و مشهد به ترتيب برابر با ۶۴، ۴۸، ۶۶ و ۶۹ مي باشد. بر اين اساس از بين كلان شهرهاي موجود، شهر شيراز داراي گنجايش بيشتري است و فاصله بيشتري با اندازه پايدار خود دارد.

اندازه پايدار كلان شهرهاي منتخب ايران

كلان شهر

اندازه پايدار شهر

اندازه واقعي

نسبت اندازه واقعي به اندازه پايدار (درصد)

تهران

۱۱۴۱۷۱۲۳

۸۰۸۶۳۱۰

۷۰.۸۲

اصفهان

۲۶۲۸۳۶۷

۱۷۲۴۷۶۲

۶۵.۶۲

مشهد

۳۹۲۰۰۲۳

۲۶۹۶۷۲۲

۶۸.۷۹

شيراز

۲۹۵۲۹۶۲

۱۴۱۲۴۰۴

۴۷.۸۳

اهواز

۱۶۹۶۵۷۷

۱۰۸۴۷۵۹

۶۳.۹۴

.

در اين مقاله تلاش شد اندازه كارا و همچنين اندازه پايدار كلان شهرهاي منتخب ايران در چارچوب مقاوم سازي اقتصاد براورد شود. از آنجا كه مساله اندازه شهر كه در اين مقاله و بسياري از مقالات ديگر بر مبناي جمعيت ساكن در شهر نماگر مي‌شود يكي از موضوعات مورد علاقه نه تنها مديران شهري و ساكنين آن شهرها است بلكه مورد توجه ساير افراد ساكن در خارج از آن شهرها كه قصد مهاجرت دارند مي باشد. روش براورد با استفاده از طراحي الگوي اقتصاد سنجي تابع رفاه اجتماعي مبتني بر يك الگوي اقتصاد محلي بوده است. در اين روش ابتدا تابع مازادي به كمك تابع منافع كل و هزينه هاي كل شهري تعريف مي شود سپس با تصريح يك معادله رگرسيوني و براورد هر كدام از توابع اندازه كارا شهر و اندازه پايدار شهر با استفاده از روابط مستخرج از شرط كارايي و شرط پايداري محاسبه شده است.

نتايج نشان داده است كه تمام كلان شهرهاي منتخب ايران در سطح بالاتري از وضعيت كارا قرار گرفته اند. نسبت‌هاي مازاد كه نشان دهنده درصد افراد مازاد بر جمعيت كارا است براي شهر تهران بالاتر و برابر با ۷۱ درصد و براي ساير كلان شهرها به ترتيب بزرگي اختصاص به مشهد، شيراز اهواز و اصفهان دارد.

الگوي اقتصاد محلي نشان داد اندازه كارا شهر كه توسط برنامه ريز مركزي تعيين مي‌شود لزوما پايدار نبوده و بدليل وجود انگيزه خصوصي براي ورود به شهر معمولا جمعيت شهرها بيشتر از اندازه كارا مي باشد. نتايج نشان داد هيچ يك از كلان شهرها از اندازه پايدار خود عبور نكرده اند.

با توجه به اينكه تمام شهرها از سطح كاراي خود عبور كرده اند، تعديل اندازه شهرها مطابق با اندازه كارا، اقصاد شهرها را در برابر تكانه ها مقاوم خواهد كرد.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۶۵
بله وقتی تمام امکانات درتهران باشد ودر دروازه را باز بگذارند نتیجه اش بهترازاین نمیشود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
نه خیر وقتی ایران بنویسیم و تهران بخوانیم نتیجه بهتر از این نمیشه!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
تهران قلب ایران هست. با 15 میلیون جمعیت شهری و 25 میلیون جمعیت شهرهای کوچک و بزرگ اطراف آن.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
حالا یه جوری میگند که انگار مشکل جمعیته. همین اهواز، یه فرودگاهه از 50 سال پیش باقی مونده. کدوم مدیر شهری از 10 سال قبل برای جمعیت آینده برنامه ریزی میکنه؟
بله تمام امکانات درمانی آموزشی شغلی علمی اقتصادی ورزشی تفریحی در تهران است
متاسفانه امکانات در کشور خوب توزیع نشده است تمام امکانات در تهران است تا حرفی از انتقال پایتخت میشود یک عده میگویند تهران را باید ساماندهی کنیم در حالیکه ساماندهی تهران یعنی امکانات بیشتر در تهران و مهاجرت بیشتر به تهران
آقایان مسوول تا دیر نشده پایتخت را منتقل کنید.
چرا شهرداری اجازه ساخت میدهد؟
پاسخ ها
امیر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
مشکل ساخت و ساز نیست شهرستانی هایی که شناسنامه تهران ندارند اگر برگردند به روستاهای خودشون مشکل آلودگی بیکاری فحشا ناهنجاری و خیلی چیزای دیگه درست میشه
صد در صدش مازاد است!!!
نمک تهران به شلوغی و سر وصداشه
تهران وقتی با اون همه امکانات برای 2.5 میلیون نفر مناسب هست، مشهد با امکاناتی در حد 0.1 تهران، چند نفر باید جمعیت داشته باشه؟
این سوال رو برای این پرسیدم تا بگم در همه شهرها ما جمعیت اضافه بر ظرفیت داریم و تازه با این وضع، هنوز دنبال فرزندآوری هم هستیم!!
حیف که گوشت آدمیزاد حرام است و قابل خوردن نیست و گرنه جان میداد که این 70% را بگیری همه را بکشی و و صادر هم بکنی امحاء و احشاء و کله پاچه آنها را ؟؟!!
با یک زلزله 10 ریشتری همه چیز درست میشه.
میگم چطوره این جمعیت مازاد رو مدعوم کنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
مدعوم ؟!!!
وحید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
احیاناً منظورتون معدوم نبود؟
انگاردرباره حیوانات مازادیک باغ وحش حرف می زنید.
ما که نفهمیدیم...پس چطوری جمعیت باید 2 برابر بشه؟؟؟.
تازه کم نوشته و تهران الان با حومه شاید بیست میلیون رو هم رد کرده باشه.
دولت بایستی در راستای پیشگیری از وقوع تلفات سنگین انسانی دز مواقع بحرانی مانند زلزله و طوفان ، تحصیلکرده های بیکار مهندسی شهرسازی را به جای افراد غیرمتخصص در شهرداری ها بکار بگیرد .
تبریز؟
پس چرا اقدامي نمي شود
يعني مسئولين از علم بي نصيب هستند
اين مشكل بيشتر از بيكاري دردسرساز شده
از چه كسي ميشه خواهش كرد حلش بكنه؟ كدام مسئول
آيا كمي مسئوليت وظيفه مسئولين نيست؟
جدي؟؟؟ پس اون اضافه هايي ميگيد مردم بزان رو ميخواين كجا نگه دارين؟؟؟؟؟
پس چرا میگید افزایش جمعیت؟ الان ۷۰٪ جمعیتمون اینطوری اضافه است، بقیه رو کجا میخواهید جا بدید؟! آب، غذا، آموزش هم که بماند!!!
کرج؟
راهکار بدهید وزارتخانه خانه هایی که ربطی ندارند در تهران باشند از تهران برون ببیرد نصف این جمعیت بیرون خواهند مثل نفت و جهاد کشاورزی نفت وگاز و پتروشیمی ووووودر تهران باید وزارت خارجه باشدنه هیچ وزارتخانه دیگری وزارتخانه جهاد باید به استان خراسان که جای صنعت کشاورزی است منتقل بشود تا ان استانها هم رشد پیدا کند همنطور وزارت نفت باید به ابادان و اهواز منتقل شود ووووووببنید جمعیت تهران نصف خواهد شد
نه اشتباه مي كنيد.
عده اي زيادي از مردم كه به تهران مهاجرت مي كنند با انگيزه شغل به اين شهر مهاجرت مي كنند مشكل بي كاري جوانان اگر در شهرستانها حل بشه توي شهرستانها زندگي كردن خيلي از تهران بهتره (خيلي از مسافركشها با پلاك شهرستانها در تهران مسافركشي مي كنند. كاملا مشخصه كه صرفا براي مسافركشي به تهران اومده)
پاسخ ها
مجتبی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
تهران فقط برای مشاغل کاذب خوبه ما خودمون که تهرانیم برای فروش فقط چشممون به شهرستانهاست و توی تهران عملا فروشی نداریم. اتفاقا الان اقتصاد شهرستانها بکر تر و پذیرا تره برای فروش هر جنسی
آقا فقط اونایی که با مدرک شناسنامه ای متولد تهران هستند حق زندگی در تهران را دارند و بقیه باید هرچه سریعتر این شهر را ترک کنند....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
این طوری اگه بخوایم حساب کنیم باید بگیم فقط کسایی که ساکن خوزستان هستند حق استفاده از پول نفت رو دارن
اون موقع ببینم چند نفر توی تهران میمونن
امیر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
از این منفی ها مشخصه که از شهرستانها هجوم آوردن به تهران خوب راست میگه برگردید شهر و روستای خودتون
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
دمت گرم ناشناس. اینها نمی دانند که اگر پول نفت و و گاز جنوب نبود تهران هم یه چیزی بود توو مایه های کابل .
اینطوری که پیش رفته، 60 میلیون نفر جمعیت ایران زیادی است
70 درصد امكانات و بودجه تهران هم مازاد است .
خب معلومه این که گفتن نداره تو مترو و اتوبوسهای تندرو مردم سینه به سینه هم وا میستن
تمام امكانات درماني حمل ونقل رفاهي واشتغال رادرتهران متمركزكرديدبعدتوقعتان ازمردم اينه كه به شهرستانهاي خودمهاجرت كنند.امكانات رادرهمه استانهاتقسيم كنيدكسي ديگربه سمت تهران نمي آيدكه بعدازمدتي دچارآسيبهاي روحي وجسمي شود. جالب تراينكه هروقت هم صحبت ازانتقال پايتخت ميشودعده اي كه منافعشان درخطراست نسبت به آن موضع گيري ميكنندآنها ذينفعان هستند
اگه دقت كنيد مي‌بينيد اين داستان براي ديگر شهر‌هاي هم تكرار شده و نتيجه منطقي اون اينه كه كشور ايران براي حداكثر40 ميليون كارا است نه بيشتر
مقصر اصلی خود شما تهرانیا هستید از بس که همه چیز و رفاه رو واسه تهران میخواهید حالا بچشید طعم ترافیک و الودگی و زلزله از بس که بودجه عمران سایر شهرهارو چپاول کردید و اسمشو گذاشتید عدالت دور نیست زمان مرگ تک تک افراد با الودکی هوا و غیره
تنها راهكار ايجاد و توسعه بنادر جنوبي كشور و كوچ مناسب جمعيت به شهرهاي مدرذن قرن 21 در سواحل جنوبي وساير نقاط است
نه بابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا


شوخي نكن
حق ویزیت بنده در شهرستان یک سوم همکار با تخصص مشابه در تهران است شما بودید چه می کردید؟
پاسخ ها
مهندس حمید
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
هزینه مسکن و مواد غذایی و .... را هم میگفتی
ناشناس
| United States |
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
هزینه های شما هم در شهرستان یک سوم تهران هست ...
مجتبی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
هزینه زندگیتونم اونجا یک سومه تهرانه این به اون در
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
مگه حق ویزیت پزشکها سرتاسری تعین نمیشه؟ من که سرم از کار شما پزشکها در نیومد.
خوش به حال ما که از تهران مهاجرت کردیم به شیراز
ايران=تهران
تهران به بيت المال نزديكتر است
المنت لله كه در ميكده باز است
اين دغل دوستان كه مي بيني مگسانند گرد شيريني
اين دغل دوستان كه مي بيني مگسانند گرد شيريني
اين دغل دوستان كه مي بيني مگسانند گرد شيريني
روزانه فقط جمعیت میلیونی که از کرج و اطراف سرازیر میشه به تهران خوب برادر من توو هر شهری امکانات بدهید اونایی که متولد تهران نیستند و کمتر از 10سال ساکن هستند رو بیرون کنید از تهران
نگاه کنید ببینیند کشورهای اروپایی چطور صنایع و مراکز تجاریشون رو در سطح شهرهای کوچک و بزرگ پخش کردند.
پس هفتاد درصد بودجه صرف شده در تهران هم مازاده.شتر سواری که دولا دولا نمیشه.هم امکانات میخوایین هم خلوتی هم هوای پاک.خوزستان ر مثل دبی کنید اونوقت ببینید چه میشود
من که دارم میام تهران ازما که گذشت حداقل بچه هامون مثل ما نشن
تو بگو 100 درصدش زیادیه
لابد. مقصر. احمدی نژاده؟؟
پیشنهاد میکنم برای باز گرداندن مهاجرین به شهر ودیار خود یارانه ها را بصورت جدی افزایش دهند
بهترین راه عقیم کردن ایشان (جمعیت مازاد) می باشد غیر از خانواده های متمول
بهترین راه عقیم کردن ایشان (جمعیت مازاد) می باشد غیر از خانواده های متمول
پیشنهاد من اینه که برای شهرهای بزرگ دو نوع ویزا یکی سینگل و یکی هم مالتیپل ایجاد بشه. ساکنان غیر بومی تهران باید هر چه سریعتر اخراج بشن و به متقاضیان ورود به تهران ویزاهای کوتاه مدت داده بشه. فقط افراد ثروتمند یا متخصص اقامت دایم دریافت کنند.
پیشنهاد من اینه که برای شهرهای بزرگ دو نوع ویزا یکی سینگل و یکی هم مالتیپل ایجاد بشه. ساکنان غیر بومی تهران باید هر چه سریعتر اخراج بشن و به متقاضیان ورود به تهران ویزاهای کوتاه مدت داده بشه. فقط افراد ثروتمند یا متخصص اقامت دایم دریافت کنند.
تبریز و کرج .....
سلام به همه دوستان عزیز
در پژوهشی که آمریکایی هایی در سال44 انجام دادند و بعدها منتشر شد نوشته شده بود کل جمعیت مطلوب کشور ایران که ن به منابع و محیط زیست ضرر بزند و همه در رفاه کامل باشند چیزی حدود 45میلیون نفر می باشد . دوستان اگر اطلاعات بیشتری خواهان هستید این پژوهش را کامل مطالعه کنید. یا علی
برچسب منتخب
# برنامه هفتم توسعه # اردوغان # اسدالله اسدی # حقآبه هیرمند # حج 1402 # انتخابات ترکیه 2023
آخرین اخبار
وب گردی