بازدید 28525
کد خبر: ۲۵۸۹۰۶
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۷ 18 July 2012
نيسان تيانا ژاپن (مونتاژي پارس خودرو) با كيفيت‌ترين و سايپا 131بی کیفیت ترین خودرو سواري داخلي در سال گذشته بود.

به گزارش ايسنا، جدول خلاصه ميانگين نمرات منفي خودروهاي سواري داخلي در سال گذشته بيانگر كسب عنوان با كيفيت‌ترين خودروي سواري كشور از سوي نيسان تياناست.

اين خودرو در سال گذشته با كسب 3.8 نمره منفي در رتبه نخست رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري داخلي ايستاد. اين خودرو در مجموع در بخش‌هاي تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

پس از اين خودرو نيومزدا 3 و مزدا 2 ژاپن (مونتاژي بهمن) به صورت مشترك با 15 نمره منفي در جايگاه دوم كيفي‌ترين خودرو سواري ايران ايستادند. نيومزدا 3 در بخش‌هاي تزئينات داخلي و خارجي، بدنه و رنگ و مزدا 2 نيز در بخش‌هاي بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

خودرو ژاپني نيسان ماكسيما (مونتاژي پارس خودرو) نيز با 17.3 نمره منفي رتبه سوم رده‌بندي را كسب كرد. اين خودرو در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، تجهيرات الكتريكي، تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

اما رتبه چهارم رده‌بندي كيفي سال 1390 در اختيار گراند ويتاراي ژاپني (مونتاژي ايران خودرو) بوده است. اين خودرو داراي 20 نمره منفي و در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

مگان فرانسوي (مونتاژي پارس خودرو) نيز با 23.6 نمره منفي در رتبه پنجم رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري در سال گذشته ايستاد. اين خودرو در بخش‌هاي موتور و انتقال قدرت، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

تندر 90 پارس خودرو و ايران خودرو (محصول مشترك ايران و فرانسه) نيز با 24.5 نمره منفي به طور مشترك در رتبه ششم رده‌بندي ايستادند. تندر 90 پارس خودرو و ايران خودرو در تمام بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده‌اند.

رتبه هفتم رده‌بندي نيز در اختيار خودرو كره‌يي هيونداي‌ آوانته (مونتاژي راين) با 24.8 نمره منفي قرار دارد. اين خودرو در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب داراي نمره منفي بوده است. البته خط توليد اين خودرو در حال حاضر متوقف و به جاي آن ووليكس چيني سي30 مونتاژ مي‌شود.

اما پس از اين خودروها پژو 206 فرانسه (مونتاژي ايران خودرو) در رتبه هشتم جدول رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري داخلي در سال گذشته ايستاد. اين خودرو با 25.1 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

پژو 206 اس.دي نيز در رتبه نهم رده‌بندي قرار گرفت. اين خودرو با 26 نمره منفي در تمام بخش‌ها به جزو نفوذ آب داراي نمره منفي بوده است.

رتبه دهم جدول رده‌بندي در اختيار محصول كره‌يي هيونداي ورنا (مونتاژي راين) با 43.3 نمره منفي بود. اين خودرو در تمام بخش‌ها به جزو موتور و انتقال قدرت و نفوذ آب داراي نمره منفي بوده است.

ريو كره‌ (مونتاژي سايپا) نيز در جايگاه يازدهم جدول رده‌بندي كيفي ايستاد. اين خودرو با 48.1 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است. توليد اين خودرو نيز از ابتداي امسال متوقف شده است.

ام.وي.ام چيني 530 (مونتاژي مديران خودرو) با 64.6 نمره منفي در جايگاه دوازدهم رده‌بندي قرار گرفت. اين خودرو در تمام بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

سمند (توليد ايران خودرو) در جايگاه سيزدهم رده‌بندي قرار گرفت و با 66.6 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

محصول فرانسوي پژو پارس خراسان (مونتاژي ايران خودرو) نيز با 66.9 نمره منفي در رتبه چهاردهم و پژو 405 خراسان با 70.3 نمره منفي در رتبه پانزدهم قرار گرفتند. اين خودروها در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده‌اند.

اما پژو 405 تهران (مونتاژي ايران خودرو) با 73.7 نمره منفي در رتبه شانزدهم رده‌بندي قرار گرفت. اين خودرو در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

تيبا (توليدي سايپا) نيز رتبه هفدهم را به خود اختصاص داد. تيبا با 81.8 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

ام.وي.ام چيني X33 (مونتاژي مديران خودرو) نيز رتبه هجدهم رده‌بندي را از آن خود كرد و با 84.3 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

همچنين ليفان 620 (مونتاژي كرمان خودرو) در رتبه نوزدهم رده‌بندي قرار گرفت. اين خودرو نيز با 71.1 نمره منفي در تمام بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

اما رتبه بيستم رده‌بندي در اختيار پژو پارس فرانسوي (مونتاژي ايران خودرو) قرار گرفت. اين خودرو با 102 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

ام.وي.ام چيني 110 نيز رتبه بيست و يكم را به خود اختصاص داد. اين خودرو با 104.2 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

ليفان 520i (مونتاژي كرمان خودرو) با 104.8 نمره منفي در رتبه بيست و دوم قرار گرفت. اين خودرو در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب داراي نمره منفي بوده است.

پس از اين خودروها چري چيني ويانا (مونتاژي سناباد خودرو توس) با 108.6 نمره منفي در رتبه بيست و سوم قرار گرفت و در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

در آمار شركت بازرسي و كيفيت استاندارد ايران از ليفان بدون كد و شماره نيز نام برده شده كه با 123.3 نمره منفي توانسته در سال گذشته رتبه بيست و چهارم جدول رده‌بندي كيفي خودروهاي داخلي را به خود اختصاص دهد. اين خودرو در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است. البته معلوم نيست اين ليفان كدام محصول شركت كرمان خودرو است، زيرا اين شركت تنها دو مدل 520 و 620 را توليد كرده است.

محصولات كره‌يي سايپا 131 و سايپا 132 (مونتاژي سايپا) نيز با 121 و 126.4 نمره منفي به ترتيب رتبه‌هاي بيست و پنجم و بيست و ششم رده‌بندي را به خود اختصاص دادند. اين خودروها در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بودند.

اما پژو روآ (مونتاژي ايران خودرو) سال نيز در رتبه بيست و هفتم رده‌بندي قرار گرفت. اين خودرو با 129.6 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

توليد اين خودرو نيز از سال گذشته متوقف شده است.

سايپا 132 كاشان با 128.3 نمره منفي در رتبه بيست و هشتم رده‌بندي قرار گرفت و در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

اما جايگاه بيست و نهم و آخر رده‌بندي كيفي خودروهاي داخلي نيز در اختيار سايپا 131 پارس خودرو قرار دارد كه با 128.4 نمره منفي در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

بررسي وضعيت كيفي خودروهاي سواري داخلي در سال گذشته نشان دهنده رشد 13.8 درصدي كيفيت آن‌ها نسبت به سال 1389 است.

لازم به ذكر است كه كيفيت خودروها در ايران ارتباط مستقيمي با قيمت آنها دارد.
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
محمد هادی زاهدی وفا حسین طائب ناصر کنعانی چافی مذاکرات دوحه
وب گردی