طرح ساماندهی خودرو در اواخر شهریور امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ طرحی که محور اصلی آن، آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز بود. این مصوبه اما به دلیل ابهامات شورای نگهبان، مورد تایید این شورا قرار نگرفت و به مجلس بازگردانده شد. شورای نگهبان همچنین اعلام کرد، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به مصوبه موردنظر ایراد گرفته و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانسته است. مجلسی‌ها ازآنجاکه بر اجرایی شدن طرح خود اصرار داشتند و دارند، ایرادات مدنظر شورای نگهبان را رفع و طرح موردنظر را دوباره در صحن علنی تصویب و راهی شورای نگهبان کردند.

در ادامه هرچند شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه ساماندهی خودرو از نظر این شورا ایراد و ابهامی ندارد، باز هم از مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام خبر داد. طبق آخرین اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان، با اصلاحاتی که در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اصلاحیه موردنظر در جلسه مورخ دهم آذر امسال توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شورای نگهبان اعلام کرده که با توجه به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت مصوبه ساماندهی خودرو با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه موردنظر (به دلیل تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است.