در مورد دعا در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

حسینیه تابناک
دعا ی سی و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پس از نماز شب است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و یکم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای توبه و بازگشت است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی‌ام صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و نهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای وقت تنگی رزق و روزی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و هشتم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پناه بردن به خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و هفتم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای مرزداران است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و ششم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای همسایه ها و دوستان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و پنجم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پدر و مادر درباره فرزندان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و سوم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای سختی و دشواری امور است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و یکم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای زمان هجوم غم و اندوه و نگرانی از گناه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی نوزدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای درخواست و طلب باران است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی هجدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای دفع بلا و طلب عافیت است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی هفدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پناه بردن به خداوند از شر شیطان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی شانزدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای طلب عفو و بخشش از گناهان و عیوب است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی پانزدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای بیماری و اندوه و بلا و مریضی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی چهاردهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای ستم و ستمدیده و مظلوم است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سیزدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای طلب حوائج از خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی دوازدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای اعتراف به گناه و درخواست توبه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی یازدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای عاقبت به خیری است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰