در مورد دعا در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

حسینیه تابناک
دعا ی سی و هشتم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پوزش از کوتاهی در حقوق بندگان و طلب آزادی از آتش است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و هفتم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای اعتراف به ناتوانی از شکر است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و ششم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای هنگام نظر به ابر و برق و شنیدن بانگ رعد است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و پنجم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای رضا و خشنودی به داده‌های الهی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و چهارم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای رسوایی در گناه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و سوم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای استخاره و درخواست خیر و نیکی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پس از نماز شب است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی و یکم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای توبه و بازگشت است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی سی‌ام صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و نهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای وقت تنگی رزق و روزی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و هشتم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پناه بردن به خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و هفتم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای مرزداران است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و ششم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای همسایه ها و دوستان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و پنجم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پدر و مادر درباره فرزندان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و سوم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای عافیت و شکر بر آن است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای سختی و دشواری امور است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی بیست و یکم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای زمان هجوم غم و اندوه و نگرانی از گناه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی نوزدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای درخواست و طلب باران است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی هجدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای دفع بلا و طلب عافیت است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعا ی هفدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعا ها برای پناه بردن به خداوند از شر شیطان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ