بازدید 11180

راهکار 24 گانه مدیریت مصرب آب در صنعت فولاد

استاندار اصفهان می‌گوید: فولاد مبارکه روند خوبی را در مصرف بهینه و صرفه‌جویی آب در پیش گرفته است.
کد خبر: ۵۴۷۱۴۹
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۹ 14 November 2015
استاندار اصفهان می‌گوید: فولاد مبارکه روند خوبی را در مصرف بهینه و صرفه‌جویی آب در پیش گرفته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در همايش ملي مصرف بهينه آب در صنعت، چالشها و راهكارها،که به پيشنهاد فولاد مبارکه و استانداري و با محوريت دانشگاه اصفهان در دانشگاه اصفهان و با حضور مسئولين اجرايي استان، فرهيختگان، و متخصصان صنعتي و دانشگاهي داخل و خارج از کشور برگزار شد.

استاندار اصفهان افزود: طي تاريخ مديريت آب در جهان و در هر كشور و از جمله ايران، سه مقطع و دوران كاملاً مجزا و قابل تفكيك را مي توان مشاهده كرد دوره اول زماني كه منابع آبي به وفور وجود دارد و تقاضا بسيار كم است كه ما آن دوره را مديريت عرضه مي ناميم، مقطع دوم زماني است كه آب تا حدودي موجود و تقاضا رو به افزايش است كه اين دوره را مديريت عرضه و تقاضا مي ناميم و دوره سوم و آخر منابع آبي با محدوديت هاي قابل توجهي مواجه است و از طرفي تقاضا از منابع پيشي گرفته است اين مقطع را مديريت تقاضا نامگذاري كرده اند.

استاندار اصفهان تأكيد كرد: دقت داشته باشيد كه بين مديريت تقاضا و مديريت مصرف تفاوت معني داري وجود دارد.

زرگرپور تصريح كرد: در حال حاضر در استان اصفهان در مراحل پاياني مديريت توأم عرضه و تقاضا قرار گرفته ايم و منابع با محدوديت قابل توجه و تقاضا با روند فزايندهاي در حال رشد است.

وي افزود: بارشهاي خدادادي متناسب با زمان و مكان مناسب نيستند و طبق آمار 75 درصد بارشها در 30 درصد ايران ميبارند و يا زمان متناسب با كشت را ندارد و اين لزوم ذخيرهسازي را بيشتر نشان ميدهد؛ البته ذخيرهسازي نه فقط از طريق احداث سد بلكه با روشهايي همچون آبخيزها،آبخوان ها، چاه ها و قنوات و روش هاي ديگر امكان پذير است.

رسول زرگرپور اضافه كرد: تمام اين روشها ابزارهايي هستند براي مديريت منابع آب و نه اينكه خود هدف باشند و هر كدام بنا بر مقتضاي مكان بايد انتخاب گردد و هيچ كدام بر ديگري برتري نخواهد داشت و در اين روش ها سد سازي بايد آخرين گزينه انتخاب شود ولي در طول سه دهه ي گذشته اولين گزينه بوده است.

استاندار اصفهان اظهار داشت: اگر چه امروز در مرحله مديريت توأمان عرضه و تقاضا هستيم ولي بسياري از كارشناسان و اساتيد ما هنوز از شاخص ها و معيارهاي دوران مديريت عرضه استفاده مي كنند.

زرگرپور عنوان كرد: مديريت عرضه امروز به مفهوم استفاده از پساب ها، آب شورها و لب شورها و استفاده از آب هاي غيرمتعارف مفهوم پيدا مي كند.

وي افزود: در مديريت تقاضا، استفاده ي زير راندمان 30 درصد و بهره وري 700 گرمي توليد هندوانه و چغندر قند و هدررفت 30 درصدي آب در كشاورزي مفهومي ندارد.

مدير ارشد استان به وضعيت مصرف آب در صنعت اشاره كرد و اظهارداشت: اگر چه سهم صنعت در آب كشور حدود 2 درصد است ولي در استان صنعتي اصفهان شاهد مصرف 8 تا 10 درصدي آب در بخش صنعت هستيم و در سال 92 مصرف آب در صنعت 100 ميليون متر مكعب، در سال 93، 85 ميليون متر مكعب وبراي سال جاري،72 ميليون متر پيش بيني مي شود كه روند كاهش نسبتاً خوبي را نشان مي دهد.

زرگرپور گفت: بر اساس مصوبه ي شوراي عالي آب، صنعت، جز در مصرف شرب و بهداشت،براي ساير مصارف خود ملزم به استفاده از پساب مي باشد.

وي افزود: فولاد مباركه و اخيراً ذوب آهن روند خوبي را در مصرف بهينه و صرفه جويي آب پيش گرفته اند و بايد جمع آوري فاضلاب شهرها، تصفيه ي آن ها و استفاده از پساب استاندارد در صنعت سرعت بيشتري را به خود بگيرد.

استاندار اصفهان با بيان اينكه 600 هزار كارگر استان عمدتاً در صنايع بزرگ مشغول به كار هستند، گفت: از آنجايي كه نميتوان صنايع را حذف كرد، بريدن بند ناف صنعت از آب تازه و استفاده صنعت از پساب با بهره برداري درست از آن بايد در دستور كار صنايع قرار گيرد.

زرگرپور افزود: سياست مصرف بهينه آب در استان تعيين شده كه طبق آن مصرف آب در بخش شرب در يك فرايند سه ساله بايد 20 درصد كاهش يابدكه تمام راهكارهاي مربوط به آن نيز احصا شده است.

وي اضافه كرد:يكي از راهكارهاي مربوط به اين بحث، استفاده از سيستم كاهنده در بخش خانگي است و اگر 200 مشترك بخش خانگي به سيستم كاهنده متصل شوند، حدود يك متر مكعب بر ثانيه مصرف آب كاهش مييابد.

رسول زرگرپور اظهار داشت: در بخش كشاورزي نيز بايد 50 درصد مصرف آب كاهش يابد و اين مهم با تغيير الگوي كشت و بالا بردن بهره وري امكان پذير است.

استاندار اصفهان ادامه داد: با كنترل ميزان عرضه و كنترل ميزان تقاضا ميتوان زاينده رود را از يك رودخانه فصلي به يك رودخانه دائمي تبديل كرد.

دکتر سبحاني در همايش ملي مصرف بهينه « آب در صنعت» تصريح کرد: کشور ما هم به کشاورزي نيازمند است و هم به صنعت. بايد با رويکرد توسعه پايدار، گلوگاه ها را شناسايي و براي حل آنها چاره انديشي نمائيم.

دکتر سبحاني مدير عامل فولاد مبارکه اصفهان ضمن قدرداني از فرهيختگان دانشگاهي و صاحبان صنايعي که در اين همايش شرکت نمودند:گفت اصفهان شهري است که همواره به زاينده رودش معروف بوده است اما متأسفانه چند سالي است که گرد خشک سالي بر بستر اين رودخانه رخ نمايي مي کند. روزگاري نه چندان دور بود که الگوي مصرف آب به گونه اي ديگر بود اما اکنون چند سالي است که استان اصفهان در تأمين آب با مشکل مواجه شده است. از آنجايي که استان اصفهان به واسطه وجود صنايع بزرگ و کوچک از جمله فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، پلي اکريل، صنايع دفاع ، نيروگاه، پالايشگاه، کارخانه سيمان وپتروشيمي به يک استان صنعتي مبدل گرديده است، انگشت اتهام بحران آب در استان به سمت صنايع نشانه گيري شد و اساساً در استان اصفهان، صنايع به عنوان عامل خشک سالي معرفي گرديدند از اين رو اميدواريم حداقل دستاورد اين همايش اين باشد که در اين خصوص، توسط جمع فرهيخته حاضر در همايش اطلاع رساني مناسبي انجام شود.

وي افزود: مسلماً صنعت يکي از مصرف کنندگان منابع آبي است، ولي بايد توجه داشت که چه سهمي از اين ميزان مصرف در صنعت اتفاق مي افتد .اين بديهي است که در همه موارد مصارف خانگي، کشاورزي و صنعتي بايد به صورت بهينه مصرف نمائيم اما چنانچه اطلاعات درستي در باره ميزان مصرف در هر حوزه در اختيار داشته باشيم و اطلاع رساني درستي انجام پذيرد آن وقت خواهيم توانست براي کاهش و مصرف بهينه آن نيز برنامه درستي داشته باشيم به عنوان مثال در صنايع وقتي براي کاهش هزينه ها برنامه ريزي مي نمائيم ملاحظه خواهيم کرد که به فرض 60 درصد هزينه ها مربوط به مواد اوليه20 درصد انرژي و روابط عمومي و تشريفات يک درصد هزينه تمام شده را شامل مي شود دراين مثال اگر تصميم بگيريم که به منظور کاهش هزينه ها روابط عمومي و تشريفات را تعطيل نمائيم و در اين حوزه 100 درصد صرفه جوئي کنيم خواهيم ديد که در هزينه تمام شده يک درصد مؤثر واقع شده است ولي اگر در 60 درصد هزينه تمام شده مواد اوليه فرض شده فقط 10 درصد صرفه جوئي نمائيم آنوقت 6 درصد در قيمت تمام شده صرفه جوئي کرده ايم. اين مثال در حوزه مصرف آب در حوزه هاي مختلف کشاورزي، صنعت و خانگي کشور نيز به همين صورت صادق است.

وي ادامه داد: طي يکي دوسال اخير اطلاع رساني اشتباهي که صورت گرفت اين بود که مطرح شد اين کارخانه قرار بوده در بندر عباس ساخته شود و به دلايلي به اين منطقه آورده شد و باعث خشک سالي زاينده رود گرديد اين درحاليست که بنا بر مدارک موجود از سال 1350 مقرر گرديده بود که اين کارخانه در همين مکان فعلي بنا گردد البته اين درست است که بعد از انقلاب نيز قرار شده بود کارخانه اي در بندر عباس با همکاري شرکت هاي انگليسي احداث گردد اما اين اتفاق نيفتاد و اين امر هرگز بدان معني نبود که اين کارخانه به جاي ديگري ساخته شود.

وي افزود: سهم آب در دنيا در سه بخش کشاورزي، خانگي و صنعت تقسيم مي گردد که سهم کشاورزي 70 درصد، آب شرب 12 درصد و صنعت 18 درصد است. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي دنيا در منطقه پربارش قرار دارند و کشاورزي و فضاي سبز آنها نياز چنداني به آبياري ندارد ولي در برخي ديگر کشورها وضعيت به گونه اي متفاوت است همچنانکه سهم مصرف آب در ايران بنا بر آمار اعلام شده از سوي وزارت نيرو نشان مي دهد که بيش از 92درصد مصرف آب ما در بخش کشاورزي، 6 درصد در بخش مصارف خانگي و 1.34 درصد سهم صنعت است اينجاست که با توجه به مثال مذکور اگر ما بتوانيم فقط 10 درصد در بخش کشاورزي صرفه جوئي نمائيم به اندازه کل مصرف خانگي و صنعتي توانسته ايم صرفه جويي و ذخيره آب را شاهد باشيم البته اين آمار بطور ميانگين کشور است و ممکن است به خاطر اينکه اصفهان منطقه اي صنعتي است قدري در استان اصفهان متفاوت باشد.

دکتر سبحاني با ارايه آمار مثبته ي ديگري در خصوص ميزان آب مصرفي فولاد مبارکه گفت: چنانچه 1.5 ميليارد متر مکعب آب در زاينده رود جاري باشد، در بالاترين شرايط خطوط توليد فولاد مبارکه 1.9درصد از کل آب جاري در اين رودخانه مربوط به فولاد مبارکه است.

وي خاطر نشان کرد: طبق مدارک موجود قبل از راه اندازي فولاد مبارکه در سال 66 که مشخصات طرح ساخت کارخانه نهايي گرديد و ميزان مصارف مشخص شد بنا بر قرارداد منعقد شده با وزارت نيرو مقرر شد که به ازاي توليد 2.4 ميليون تن فولاد 40 ميليون متر مکعب آب از زاينده رود برداشت نمايد که خوشبختانه نه تنها اين ميزان آب هيچگاه برداشت نشد بلکه با اجراي طرح هاي توسعه و افزيش توليد، اکنون با توليد 5.2 ميليون تن فولاد، مصرف آب بر اساس کنتور نصب شده فقط 29 ميليون متر مکعب آب از زاينده رود ميباشد به عبارت ديگر، طبق قرارداد مي بايد به ازاي توليد هرتن فولاد 16.7 متر مکعب آب مصرف مي شد که اکنون علي رغم توسعه هاي انجام شده در خطوط توليد و فضاي سبز ، با 66 درصد کاهش مصرف، اين ميزان مصرف را به 5.6 متر مکعب بر تن توليد بهينه سازي نموده ايم. 

مدير عامل فولاد مبارکه با بيان اين مطلب که بهينه سازي مصرف آب در فولاد مبارکه اساساً به خاطر حفظ منابع آبي، توسعه پايدار و در راستاي مسؤليت هاي اجتماعي شرکت صورت گرفته است خاطر نشان کرد: اين کاهش مصرف به صورت تصادفي حادث نشده است بلکه اقدامات خوبي از قبيل احداث تصفيه خانه هاي متعدد براي بازچرخاني، تصفيه و مصرف بهينه آب در کارخانه و استفاده از آبياري قطره اي براي آبياري 1600 هکتار فضاي سبز موجود در کارخانه صورت گرفته است، به جرأت ميتوان گفت فقط بخشي از آب که ناچاراً براي خنک کاري تجهيزات و محصول استفاده مي شود تبخير مي گردد. بنابراين ملاحظه مي کنيم که با اين ميزان مصرف به واقع بود يا نبود اين کارخانه، اثري براي زاينده رود ندارد فلذا بايد با بررسي دقيق ببينيم هدر رفت منابع آب کشور در چه جاهايي است و آن را مديريت کنيم.

وي با اشاره به نقش رسانه ها در زمينه اطلاع رساني و تنوير افکار عمومي تصريح کرد: اين درست است که اکنون استانداري، دانشگاه و فولاد مبارکه با همکاري ساير صنايع همايش ملي آب در صنعت را در اصفهان برگزار نموده اند اما نبايد فراموش کرد که شناخت چالش هاي واقعي آب در کشور و استان بعنوان يک رسالت همگاني کمک خواهد کرد تا براي بحران کم آبي برنامه ريزي و تصميم گيري هاي بهتري را شاهد باشيم.

دکتر سبحاني از سرمايه گذاري 300 ميليارد توماني فولاد مبارکه براي جمع آوري و تصفيه و بازچرخاني پسابهاي شهري شهرستانهاي مبارکه و زرين شهر در بخش صنعت به عنوان يکي ديگر از راهکارهاي اين شرکت براي بهينه سازي مصارف و کمک به حفظ محيط زيست ياد کرد و گفت: انتظار ميرود از محل تصفيه و استفاده اين آب ها در صنعت به ميزان يک سوم نياز خود را تأمين نمائيم.

ايشان تصريح کرد: فولاد مبارکه در کنار همه دستاوردهاي بسيار ارزشمندي که در حوزه مصرف بهينه آب در شرکت بدست آورده است، بر اين باور است که بيش از اين نيز ميتوان با بکارگيري توان علمي و دستاوردهاي اين قبيل همايش ها و با همياري همه دلسوختگان اين حوزه بطور کارآمدتري در بهينه سازي مصارف و حفظ منابع آبي و زيست محيطي کشور گام برداشت کما اينکه بسياري از روشهاي نهادينه شده در فولاد مبارکه الگوي ساير صنايع است.

مدير عامل فولاد مبارکه تأکيد کرد: در شرايط کنوني که اقتصاد و اشتغال زايي به يکي از دغدغه هاي بزرگ کشور مبدل گرديده است کشورما هم به کشاورزي نيازمنداست و هم به صنعت. در عين حال بايد با رويکرد توسعه پايدار و توجه به منابع آبي و محيط زيست گلوگاه ها را شناسايي و براي حل آنها چاره انديشي نمائيم.

وي طي سخناني در مراسم اختتاميه همايش ملي آب در صنعت نيز ضمن ابراز خرسندي از استقبالي که از اين همايش صورت گرفت خاطر نشان کرد: فولاد مبارکه با برگزاري اين همايش تلاش کرد تا در فضايي کاملاً علمي اين زنگ خطر را به صدا درآورد که واقعاً شرايط در بحث مصرف آب فرق کرده است و مي طلبد که خود را در همه بخش هاي صنعتي، کشاورزي و مصارف شهري با شرايط جديد وفق دهيم.

مدير عامل فولاد مبارکه اظهار کرد: طي دو روزي که همايش برگزار شد در سخنراني ها ، مقالات متعدد و کارگاه هاي آموزشي گلوگاه هاي آب به خوبي تشريح گرديد اما بايد به خاطر داشته باشيم نبايد اين بحث به دست فراموشي سپرده شود و همانگونه که مطرح شد اين بحران بايد دائم در همه جا حتي در منازل تکرار و گوشزد گردد تا همه آحاد جامعه بطور جدي تري به دنبال راهکار براي حل اين بحران باشند.

دکتر سبحاني در خاتمه سخنان خود از همه زحمت کشان برگزار کننده اين همايش صميمانه تشکر و قدرداني کرد و اظهار اميدواري نمود چکيده اين همايش و تفکرات دلسوزانه، استان اصفهان و در نهايت کشور عزيز ايران را به سمت يک زندگي به دور از هرگونه دغدغه کم آبي و زيست محيطي رهنمون نمايد.

همچنین مهدي جمالي نژاد شهردار اصفهان دراين همايش گفت: از همه مسئولاني که در زمينه مصرف بهينه آب گام برداشته اند، قدرداني مي کنيم يقيناً شهرداري اصفهان نيز در اين زمينه همکاري خواهد کرد.

وي نظام شهري کنوني را يک نظام بيمار دانست و گفت: مهاجرت هاي بي رويه از ساير شهرها و روستاها به اصفهان مشکلات زيادي را بوجود آورده است.

جمالي نژاد اظهار کرد: بايد به سمت ايجاد صنايع پاک حرکت کنيم و در اين مسير رويکرد اقتصادي دانش بنيان مي تواند اصفهان را نجات دهد.

وي خاطرنشان کرد: با ايجاد رينگ ها و زيرگذرهاي مختلف، مشکل ترافيکي اصفهان حل نمي شود و تراکنش شهرها و روستاها به يک بازنگري جدي نياز دارد.

جمالي نژاد با اشاره به اين مطلب که صنايع پاک با ايجاد شهرهاي ويژه علم و فناوري شروع بسيار خوبي بوده و اين نظام اصل و رويکرد فعلي است خاطرنشان کرد: سالهاست که کابوس وحشتناک و دلهره کم آبي، به يکي از دغدغه هاي اصلي انديشمندان مبدل گرديده است.

وي با تأکيد بر اينکه ما تنها چشم اميد به سخاوت باران دوخته ايم و قصور کرده ايم، تصريح کرد: با توجه به تدوين برنامه اصفهان 1400 با حضور صنعتگران، نخبگان و دانشگاهيان براي تبديل شهر اصفهان به يک بوم شهر بطور جدي بايد ورود کنيم.

جمالي نژاد افزود: استاندارد محيط زيست از الزامات صنايع جديد و شهري است که بايد لحاظ شود و استفاده از کمربندهاي سبز در توسعه پايدار بايد از رويکردهاي مديريت شهري باشد.

وي افزود: بوم شهر با صنعت و استفاده از انرژيهاي نو و مصرف بهينه آب، سازگار مي باشد و در اين مسير تحولي عظيم در استفاده از گونه هاي گياهي و يا فضاي سبز مقاوم به گرما ايجاد مي کند.

همچنین دکتر بردبار دبير علمي همايش نيز تصريح کرد: رويکرد علمي به مقوله بحران کم آبي، اتفاق بسيار خوبي است که اکنون در استان پهناور اصفهان در اين همايش شاهد آن هستيم به همين سبب از همه عزيزان فرهيخته و دلسوخته اي که از جاي جاي ميهن اسلامي به اين مهم پاسخ مثبت دادند تشکرو قدرداني مي نمائيم چه آنکه بديهي است عدم توجه به محيط زيست و منابع آبي صدمات جبران ناپذيري را براي ساکنين کره خاکي در بر دارد امروزه با توجه به اينکه يکي از اهداف و رويکرد هاي اصلي، فرهنگ سازي براي مصرف بهينه آب و محيط زيست است لذا تصميم بر آن شد تا در اين همايش بطور جدي به اين مقوله پرداخته شود.

بردبار ادامه داد: آب به عنوان يک مؤلفه اصلي براي برقراري توسعه پايدار، امنيت، صلح و محيط زيست محسوب مي گردد بويژه اينکه کشور ما به لحاظ اقليمي در موقعيت کمي بارش و محدوديت منابع آبي قرار گرفته است از سوي ديگر کاهش نزولات آسماني شرايطي فراهم کرده است تا همواره به دنبال روشهايي براي مصرف بهينه آب باشيم.

وي افزود: با توجه به افزايش جمعيت و برداشت بيش از پيش آب براي سال 1400 پيش بيني مي شود کشور با تنش آبي مواجه گردد کما اينکه هم اکنون نيز بيش از 500 شهر کشور با بحران آب مواجه هستند و بنا بر تأکيد مسؤلين وزارت نيرو اين تنش آبي مي تواند به سرعت افزايش يابد و شهرهاي ديگر را هم در بر گيرد اين در حالي است که علاوه بر تنش هاي مذکور ورود آلايندهاي ناشي از فاضلاب هاي صنعتي، کشاورزي و بهداشتي نيز تهديدي جدي براي منابع آبي محسوب مي گردند از اين رو لازم است راهکارهايي انديشديده شود تا هم آب موجود را بصورت بهينه استفاده نمائيم و هم از آلوده شدن اين منابع جلوگيري کنيم.

دبير علمي همايش خاطر نشان کرد: خوشبختانه باور برگزارکنندگان همايش ملي مصرف آب نيز بر بررسي چالشها، فرهنگ سازي در راستاي اصلاح الگوي مصرف، نهادينه کردن روش هاي درست استفاده از منابع آبي و ارتقاء شاخص هاي زيست محيطي که سبب ارتقاء شاخص هاي زندگي و دست يابي به راهکارهايي براي حفظ و استفاده بهينه منابع و کاهش هزينه ها خواهد شد، استوار گرديده است در عين حال اين همايش با عنوان بهينه سازي مصرف آب در صنعت، محيط مناسبي را براي جمع آوري آراء و انديشه هاي فرهيختگان دانشگاهي و قشر مجرب و خبره صنعتي جامعه فراهم آورده است که اميدواريم در اين فرصت بسيار مغتنم که زمينه همسو شدن دانشگاه با صنعت بيش از پيش فراهم گرديده شرايط مناسبي نيز براي مسئولين امر جهت کاربردي نمودن دستاوردهاي همايش فراهم گردد در عين حال در اين فرصت ارزشمند يقيناً صنايع فرصتي خواهند يافت تا بصورت کاملاً علمي، تجارب و دستاوردهاي خود در زمينه مصرف بهينه آب را به عنوان يک برند رسمي در اختيار هم قرار دهند و از بروز هرگونه موازي کاري و اتلاف در انرژي، وقت و سرمايه جلوگيري نمايند همچنين در اين همايش اشاعه فرهنگ و دانش زيست محيطي به منظور رفع چالش هاي زيست محيطي براي شرکت کنندگان در همايش نيز دنبال شده است.

دکتر بردبار در خصوص محورهاي اصلي همايش ملي آب در صنعت افزود:محورهاي اين همايش با همکاري کميته علمي همايش مشخص گرديده است کميته اي که از بيش از 70 متخصص و صاحب نظر دانشگاهي و صنعتي تشکيل گرديده است که يقيناً از قويترين کميته هايي است که در اين زمينه تاکنون تشکيل شده است با توجه به تخصصي بودن محورهاي همايش و اين مهم که هنوز متأسفانه در حوزه دانشگاه ها در خصوص موضوع همايش، فعاليت گسترده اي صورت نگرفته، بيش از 100 مقاله علمي به دبيرخانه همايش ارائه شده که از اين ميزان مقاله حدود 80 مقاله پذيرفته شده است که شايسته است منبعد تعامل بيشتري في مابين صنايع و دانشگاه ها در اين خصوص صورت گيرد.

وي از حضور 25 سخنران متخصص داخلي و خارجي به عنوان يکي ديگر از وجوه تمايز اين همايش ياد کرد و گفت: سخنرانان حاضر در اين همايش جزو متخصص ترين افرادي هستند که در حوزه آب در داخل و خارج از کشورفعاليت مي کنند به همين سبب به جرأت مي توان گفت اين همايش تخصصي ترين همايش در اين زمينه است و قطعاً اين امر را به يک قدم بزرگ در راستاي اهداف همايش مبدل نموده است. ضمن اينکه براي برگزاري بيش از 10 کارگاه آموزشي در جريان برگزاري همايش با بيشترين ظرفيت در زمينه روشهاي بهينه سازي مصرف آب در صنعت با حضور انديشمندان داخلي و خارجي برنامه ريزي گرديد و قطعاً همگان خواهند توانست از نتايج و دستاوردهاي اين رويداد بزرگ علمي استفاده نمايند.

دبير علمي همايش در مراسم اختتاميه نيز گفت: در طي برگزاري اين همايش مشاهده کرديم که هم مسئولين و هم صاحبان صنايع صراحتاً به بيان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند که جاي بسي خوشحالي است بسياري از شرکت ها اعلام آمادگي نمودند تا تجارب خود را در اختيار ساير سازمانها قرار دهند.

وي خاطر نشان کرد: در طول برگزاري اين همايش دو روزه تجارب بسيار ارزنده فولاد مبارکه در زمينه روش هاي کاهش مصرف آب و استفاده بهينه آن در کارگاه هاي آموزشي مختلف ارايه گرديد که ساير شرکت ها مي توانند از اين تجارب استفاده کنند بر اين باوريم که اين قبيل همايش ها بايد باز هم تکرار گردد چرا که تکرار يک مسئله به حل آن مسئله خواهد انجاميد نبايد اين بحث جدي فراموش گردد بايد براي اجراي راهکارهاي ارايه شده سرمايه گذاري کنيم. 

در همین حال، مهندس ظهرابي مدير کل حفاظت محيط زيست استان نيز در حاشيه برگزاري اين همايش در جمع خبرنگاران گفت : اين همايش پيوند بين صنعت، دانشگاه و دستگاههاي اجرايي است براي دستيابي به راهکارهاي حل معضل بحران آب که باعث افتخار است و شايسته است که از آن قدرداني شود.

وي با بيان اينکه حوزه زاينده رود به واسطه مشکل بحران آب با مشکلات عديده اي مواجه گرديده تصريح کرد: رفع اين بحران و چالش جدي، مشارکت همه جانبه استان را مي طلبد. صنعت، کشاورزي، دانشگاه و مردم و خلاصه اينکه همه دستگاه ي اجرايي که متولي هستند، هريک به سهم خود بايد به اين عرصه وارد شوند بنابراين اتفاقي که دراين همايش انتظار آن مي رفت و خوشبختانه شاهد آن بوديم اين است که بايد به بخش صنعت نگاه منصفانه اي داشته باشيم. مصرف آب آنرا به درستي مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم و راه کارهاي کاهش مصرف آب در اين بخش را با عنايت به تجارب و دانشي که در اين قبيل همايش ها بيرون مي آيد ارايه دهيم .فرهيختگان متخصص در اين همايش با تبادل نظريه هاي خود با متخصصان صنعتي راهکاري مفيدي احصا نمودند. انشاءاله در همه صنايع شاهد کاهش بيش از پيش آب باشيم در عين حال نتايج اين همايش را بايد به ساير بخش ها از جمله کشاورزي و خانگي منتقل نمائيم و مصارف را با منابع موجود در حوزه آبخيز زاينده رود همسان نمائيم.

ظهرابي خاطر نشان کرد: در خصوص کاهش مصارف آب در فولاد مبارکه اتفاقات بزرگ و خوبي رخ داده است. اين شرکت يکي از صنايع بزرگ استان است که همواره به مسائل زيست محيطي توجه خاصي دارد و مسؤليتهاي اجتماعي خود را به خوبي مي شناسد و به آن عمل مي کند.

در مراسم اختتاميه اين همايش دکتر اميد توکلي رئيس مرکز فناوري هاي راهبردي رياست جمهوري طي سخناني با موضوع شاخص هاي توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان در تحول آتي صنعت آب، فعاليتهاي صورت گرفته در خصوص توسعه فناوري آب، اجراي صحيح اين فناوري ها چگونگي ارزيابي اثر بخش آنها را مورد بحث و بررسي قرار داد.

وي با بيان اينکه متأسفانه فناوري ها به درستي پيشرفت نداشته اند به وضعيت کشور ايران در حوزه علم و فناوري و توليد علم اشاره کرد و گفت: کشور ايران در سال 2014 از نظر علم و فناوري در حوزه آب رتبه چهاردهم دنيا را به خود اختصاص داده است و در خاور ميانه نيز رتبه اول را کسب نموده است اين آمار نشان مي دهد که از نظر توليد علم و فناوري در جايگاه خوبي قرار داشته ايم اما در عمل، شرايط به اين گونه نبوده است. 

این مقام مسئول ادامه داد: حجم آبهاي تجديد پذير ايران 130 ميليارد متر مکعب بوده است واکنون حدود 25 درصد کاهش يافته است در بين 180 کشور دنيا از لحاظ برخورداري از منابع آب رتبه 50 را داريم و از نظر سرانه منابع آب در جايگاه 112 جهان قرار گرفته ايم. از نظر بارش باران در سنوات اخير با کاهش قابل ملاحظه اي مواجه بوده ايم اين در حاليست که 25 ميليارد متر مکعب تلفات آب مربوط به نفوذ آب در خاک، 68 ميليارد متر مکعب در جريانهاي سطحي و 278 ميليارد متر مکعب هم مربوط به تبخير و تعرق سالانه بوده است.

وي در ادامه به شاخص استفاده از منابع تجديد پذير کشورها اشاره کرد و گفت: اگر کشورها در استفاده از اين منابع در وضعيت کمتر از 20 درصد باشند در حالت ايمن و اگر بين 20 تا 40در صد باشند در حالت قابل قبول و بيش از 40 درصد در حالت پر خطر قرار دارند که آمارها نشان مي دهد در ايران ميزان برداشت آب از منابع تجديد شونده بيش از 80 درصد است و تخصيص سرانه آب به حدود 1300 متر مکعب در سال رسيده و به مرزهاي کمبود فيزيکي نزديک شده است، بدين معني که با اين روند حتي در صورت صرفه جوئي در مصرف آب و افزايش ميزان واحد توليد محصول در چند سال آينده کشور به چالش عمده ي کم آبي دچار خواهد شد لذا بايد سعي نمود که ميزان ظرفيت توليد آب در کشور را همزمان با تعديل درصد برداشت افزايش داد. 

توکلي در ادامه سخنان خود ميزان توليد پساب در ايران در بخش هاي کشاورزي، شهري و صنعت، استفاده از روشهاي مختلف بهينه سازي مصرف آب از جمله بازچرخاني، راهکارهاي تأمين آب در ايران، ادبيات فناوري و نوآوري، کارکردهاي هفت گانه نظام نوآوري و فناوري ، چگونگي سطح آمادگي فناوري و سطح آمادگي تجاري سازي، شاخص هاي توسعه فناوري و فعاليت هاي ستاد توسعه فناوري آب، خشک سالي ، فرسايش و محيط زيست و مشخصاً راهکارهايي در حل مشکلات آب ايران و بطور موردي براي حلي بحران زاينده رود را تبيين نمود .

رئيس مرکز فناوري هاي راهبردي رياست جمهوري بر تشکيل يک پارلمان منطقه اي متشکل از نمايندگاني از استان هاي اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري و نيز خوزستان همراه با نمايندگان شرکت ها و بنگاه هاي توليدي با حضور رياست جمهور و وزاري نيرو،جهاد کشاورزي، صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست با مشارکت گسترده دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و مراکز پژوهشي تآکيد نمود و تصريح کرد: با چنين تشکلي بايد نقشه راه آينده و خروج از بحران را با استقرار مديريتي پايدار براي آب تعيين نمود.

وي اظهار داشت: آمارها و مستندات حاضر در اين همايش نشان مي دهد فولاد مبارکه در عرصه بکارگيري توسعه فن آوري هاي آب اقدامات خوبي انجام داده است از اين رو مشتاقانه مايليم در اولين فرصت از اين شرکت بزرگ و اقدامات آن در حوزه آب و پس آب هاي صنعتي بازديد نماييم.

در اين همايش دکتر دهنوي دبير اجرايي همايش در خصوص اهداف برگزاري همايش ملي مصرف بهينه آب در صنعت گفت: حداقل بيش از يک دهه است که در کشورمان در باره بحران آب صحبت ميشود اما بيشتر شعارگونه به اين مهم پرداخته شده است اين همايش اما فرصت بسيار خوبي است تا با رويکرد علمي بدور از هرگونه تفکر سياسي و فقط با نگرش ملي، مشکلات، چالشها و راهکارهاي مناسب بحران آب را در کشور و بويژه در صنعت مورد بررسي قرار دهد.

وي افزود: در اين رابطه با يک سؤال کلي مواجه هستيم و آن اين است که ما در خصوص آب، مصرف کنندگان بزرگتري را نسبت به صنايع داريم چرا صنعت مدنظر قرار گرفته است؟ علت اين است که خوشبختانه صنعت به خوبي بحران آب را جدي گرفته و آن را لمس نموده است و از آنجايي که توسعه و آباداني کشور نياز به گسترش صنايع دارد و در سند چشم انداز هم به آن توجه ويژهاي شده است، فلذا نياز است که اين بحث با رويکرد جديدتري دنبال گردد از اين روست که صنعت پيشگام شده است تا با جمعآوري پساب و تصفيه و بازچرخاني آب در سيکل توليد خود گام ارزندهاي در راستاي حفظ منابع آبي بردارد فلذا به همين دليل اين همايش به خاطر پيشگام بودن صنعت حول محور صنعت برنامهريزي و در حال برگزاري است. علت دوم اين بود که در برخي استانهاي صنعتي مانند اصفهان، تهران و البرز سهم مصرف آب در صنعت بيشتر ميباشد که اين امر بايد مورد توجه ويژه قرار ميگرفت سوم اينکه در صنعت امکان جمع آوري، تصفيه و استفاده مجدد از آب وجود دارد و اين خود يک پشتوانه و ظرفيت بالايي است ضمن اينکه پساب آبهاي صنعتي با آلودگيهاي بيشتري همراه هستند که چناچه تصفيه نگردند و به مجاري آب اضافه شوند در آينده علاوه بر بحران کمي آب با بحران کيفي نيز مواجه خواهيم شد .

وي ادامه داد: با توجه به مباحث ياد شده در ارديبهشت ماه سال جاري به منظور برگزاري اين همايش جلساتي برگزار شد و در واقع با همگرايي صنعت دانشگاه و دستگاههاي حاکميتي محورهاي اين همايش در 10 محورتعريف و مشخص گرديد 2 هزار کانون هدف شامل دستگاههاي حاکميتي، صنايع بزرگ، دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي در نظر گرفته شد و به همين مقدار مرسوله پستي براي فراخوان مقالات ارسال گرديد بيش از 10 هزار مکاتبه از طريق صندوق پستي انجام شد و حدود 15 هزار بازديد از سايت پيرامون اين موضوع صورت گرفت و يک هزار نفر نيز در قالب مسؤلين ومديران و کارشناسان اجرايي و صنعتي استان نيز در روز اول اين همايش گرد هم آمدند تا به واقع نتايج مثبتي براي حل بحران کم آبي در استان حاصل گردد.

وي در جريان برگزاري مراسم اختتاميه اين همايش نيز با اشاره به دستاوردهاي خوب اين همايش دو روزه گفت: همواره مطرح مي شود که بيشترين ميزان مصرف آب در کشاورزي صورت مي گيرد بنابر آمارهاي موجود و رسمي، بين 22 تا 30 درصد محصولات کشاورزي هر سال در مراحل مختلف داشت ، برداشت و حمل و نقل به عنوان ضايعات تلف مي شود اين درصد را اگر بر روي مصرف 90 ميليارد متر مکعبي آبي که بطور ميانگين مصرف مي شود محاسبه کنيم ملاحظه خواهيم کرد که حداقل 18 ميليارد و حداکثر 27 ميليارد متر مکعب آب هرساله توسط ضايعات کشاورزي هدر مي رود. اگر قيمت هر کيلو محصول را يک هزار تومان در نظر بگيريم در هر سال چيزي در حدود 8 تا 10 ميليارد دلار ضايعات کشاورزي صدمه وارد مي کند به عبارت ديگر نه تنها براي کشاورز عايدي نداشته است بلکه آب هم مصرف شده و هيچ ارزش افزوده اي هم در بر نداشته است بنا بر اين ملاحظه مي کنيم که گلوگاه ها اينجاست. هرچند بايد در صنايع نيز اقدامات لازم انجام شود ولي گلوگاه اصلي در روشهاي کشاورزي است. 

در همین حال، مدير کل مديريت بحران استانداري اصفهان در مراسم اختتاميه اين همايش از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و دانشگاه اصفهان که همت گماردند و فرهيختگان و متخصصان حوزه آب را از داخل و خارج از کشور گرد هم آوردند و محيطي فراهم نمودند تا بتوانند يافته هاي علمي خود را در اين خصوص مبادله نمايند، تشکر و قدرداني نمود و گفت: اميدواريم سازمان صنعت و معدن نيز بتواند الگوي مناسب و مشخصي براي صنايع در استان تبيين نمايد.

وي با ذکر اين مطلب که از زمان تشکيل ستاد راهبردي اين همايش تا برگزاري آن تلاش هاي زيادي صورت گرفته است افزود: به واقع همه اين عزيزان بويژه فولاد مبارکه و مجموعه دانشگاه بطور دلسوزانه اي تلاش کردند تا انشاء ا... در آينده نزديک شاهد به ثمر رسيدن دستاوردهاي خوب اين همايش باشيم.

شيشه فروش ادامه داد: در تنگناه ها شرايطي فراهم مي شود که انسان خود را براي مقابله با شرايط سخت آماده نمايد و به دستاوردهاي خوبي هم برسد اين کمبود ها به عنوان مثال باعث شده است تا ما به سمت اصلاح الگوي مصرف و بهينه سازي مصرف گام برداريم که از اين رهگذر بهبود شرايط زيست محيطي را نيز شاهد خواهيم بود.

مدير کل مديريت بحران استانداري اصفهان با اشاره نتايج حاصله از اين همايش خاطر نشان کرد: اين همايش فرصت بسيار خوبي بود فلذا انتظار مي رود طرح ها و نتايج جمع بندي شده اين همايش علاوه بر اجرايي شدن در اختيار و سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد که مقرر است طرح جامع مصرف بهينه آب را براي تمامي صنايع بزرگ و آب بر استان تبيين نمايد. به هر حال مسئله مهمي که پيش روي همه دستگاه هاي استان قرار دارد، الزام همه دستگاه ها براي اجرايي نمودن مفاد 9 گانه شوراي عالي آب است که در آن برنامه مديريت آب در حوزه زايند رود مشخص گرديده است و ما نبايد از آن مصوبات عدول کنيم.

وي در خاتمه گفت: از همه کساني که مسئله آب را جدي گرفتند و در اين همايش با جان و دل مايه گذاشتند، تشکر و قدر داني مي نمائيم.

دکتر غيور استاد دانشگاه نجف آباد نيز يکي ديگر از سخنرانان مراسم اختتاميه اين همايش در خصوص مديريت آب مباحثي را مطرح و تصريح کرد: به معني واقعي بحران آب جدي است که البته اين مشکلي است که در اثر رشد جمعيت، رشد فزآينده آلاينده هاي زيست محيطي و عدم توجه کافي انسانها گريبانگير جامعه شده است.

وي از افزايش کربن موجود در هوا و کاهش منابع آب زير زميني و فرونشست زمين در اثر برداشت بي رويه از منابع آبي زيرزميني به عنوان يک هشدار جدي ياد کرد و گفت: بايد روشهاي آبياري در بخش کشاورزي اصلاح گردد چراکه اصفهان در منطقه اي خشک واقع شده و در آبياري غرقابي 40 درصد آب تبخير مي گردد . همچنين بايد براي کشاورزان بهترين زمان آبياري ، روشهاي حفاظت از مواد آلي خاک (هوموس) که باعث نگهداري رطوبت آب مي شود، تبيين گردد.

این استاد دانشگاه در ادامه راهکارهايي براي مديريت هرچه بهتر منابع آبي و حمايت از کشاورزان در استانها با نگاه فرا استاني و ملي تشريح کرد.

همچنین دکتر فرهاديان دبير صنعتي همايش و رئيس پژوهشکده محيط زيست دانشگاه اصفهان گفت: بحران آب در کشور اکنون به يکي از چالشهاي جدي کشور مبدل گرديده است و بنا بر الزاماتي که سازمانهاي جهاني اعلام کرده اند ما بايد بطور واقعي و عملياتي براي اين چالش چاره اي انديشه کنيم که اين همايش گام مؤثري در اين راستا است.

وي با اشاره به اين مطلب که سهم آب صنعت کشور بيش از 2 درصد نيست اضافه کرد: چون استان اصفهان در اقليم خشک کشور قرار گرفته است نياز است که به خاطر نقش مهمي که صنعت دراقتصاد کشور دارد در اين بخش علي رغم اينکه سهم بسيار کمتري نسبت به آب مصرفي در کشاورزي و شهري دارد، بايد از امروز به فکر فرداي خود باشد.

فرهادیان برگزاري همايش مصرف بهينه آب در صنعت با رويکرد بهينه سازي فرآيندهاي توليد، چالشها و راهکارها را گام مهمي در اين راستا برشمرد و گفت: اين همايش در نوع خود اولين و تخصصي ترين همايش برگزار شده در حوزه آب است که مطمئناً نتايج آن مي تواند کمک قابل توجهي براي حل بحران آب استان و کشور ارايه نمايد.

در حاشيه برگزاري اين همايش، علاوه بر 25سخنراني تخصصي به طور کلي 50 سخنراني در قالب پنل ها و کارگاه هاي آموزشي در مدت زمان دو روز برگزاري اين همايش انجام شد و يکصد مقاله نيز پذيرفته شد که مقالات برتر انتخاب و لوح و تنديس اين همايش را به خود اختصاص دادند.

مهندس مهدي تولائيان معاون خريد شرکت فولاد مبارکه هم می گوید: تجارب و روش هاي استفاده آب در چرخه توليد فولاد مبارکه در کشورهاي اروپايي به عنوان يک مرجع و الگو در حال استفاده است.

وی افزود: استانداردهاي جهاني مصرف آب در صنعت حدود 15 متر مکعب به ازاي توليد يک تن فولاد است که در حال حاضر استاندارد فولاد مبارکه کمتر از5 متر مکعب است که اگر ميزان مصرف نورد سرد و نيروگاه شرکت را از آن کم کنيم، در آن صورت مصرف فولاد مبارکه براي توليد فولاد خام و ورق به ازاي هرتن توليد به 3.6 متر مکعب کاهش مي يابد لازم به ذکر است که تجارب و روش هاي فولاد مبارکه هم اکنون براي کشورهاي اروپايي به عنوان يک مرجع و الگو در حال استفاده است.

این مقام مسئول در خصوص ميزان مصرف آب در بخشهاي مختلف افزود: برداشت آب صنعت، بنا بر اعلام سازمان هاي قانوني و رسمي کشور، کمتر از 2 درصد است منتهي نگرش حوزه اي و يا استاني به موضوع آب ، نگرشي درستي نبوده است چه اينکه عواقب غير متعارفي را هم براي صنعت کل کشور در برداشته است بايد در نظر داشت حوضه آبريز زاينده رود حوضه بسيار وسيعي است اين حوضه از سرچشمه هاي زاينده رود شروع مي شود و استان يزد را هم مشروب مي کند اين در حالي است که از کل اين ميزان آب جاري در حوضه ياد شده ميزان کمي براي فولاد مبارکه، ذوب آهن و ساير صنايع مانند کاغذ سازي، نفت، نيروگاه، صنايع سيمان و پتروشيمي اختصاص يافته است با اين حال در جريان برگزاري همايش نيز راهکارهاي مديريت بيشتر و بهينه سازي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي خاطر نشان کرد: اگر صنايع استان اين سهم را به نصف تقليل دهند با کاهش اندکي در کل مصرف مواجه مي شويم که نسبت به مصرف بالاي آب در بخش کشاورزي و اتلاف هايي که در اين بخش صورت مي گيرد مشاهده خواهيم کرد که کاهش آب صنعت تأثير چنداني در ميزان مصرف آب استان ندارد. اما اگر فقط در حوزه کشاورزي بتوانيم ميزان مصرف را 10 درصد کاهش دهيم در اين حالت ميزاني معادل کل آب شرب استانها و شهرهاي مسير زاينده رود صرفه جوئي مي گردد.

تولائيان افزود: استانداردهاي جهاني مصرف آب در صنعت حدود 15 متر مکعب به ازاي توليد يک تن فولاد است که در در حال حاضر استاندارد فولاد مبارکه کمتر از5 متر مکعب است که اگر ميزان مصرف نورد سرد و نيروگاه شرکت را از آن کم کنيم، در آن صورت مصرف فولاد مبارکه به ازاي هرتن توليد به 3.6 دهم متر مکعب کاهش مي يابد.

وي افزود: در طول بازه زماني 10 سال گذشته پروژه هاي متعددي در فولاد مبارکه در زمينه تصفيه و بازچرخاني مجدد آب در چرخه توليد تعريف و اجرا شده که احداث تصفيه خانه شيميايي براي تصفيه پسابهاي واحد قلع اندود و گالوانيزه، بازچرخاني آب در تصفيه خانه واحد 21، سيستم هايي که در واحد کولينگ تاور تعريف و به کار گرفته شده است، همچنين خريد پسابهاي شهري شهرستانهاي زرين شهر و مبارکه و سرمايه گذاري 300 ميليارد توماني در اين بخش از ديگر اقداماتي بوده است که در اين راستا انجام شده است .

در همین حال، مهندس اشتري مدير ايمني، بهداشت ومحيط زيست فولاد مبارکه: فولاد مبارکه از مدتها قبل براي قطع برداشت آب صنعتي خود از زاينده رود با انعقاد قرارداد خريد پساب هاي شهرستان هاي زرين شهر و مبارکه پيشقدم شده است.

وی افزود: در صنايع فولاد آب به دو منظور مورد استفاده قرار مي گيرد بخشي از آب به عنوان ماده اوليه در توليد و بخش مهم تر و بيشتري از آن در سيستم خنک کاري تجهيزات و محصول به کار گرفته مي شود که اين بخش به تصفيه مجدد و بازچرخاني نياز دارد و چون حاوي ذرات معلق هستند به عنوان پساب از آن ياد مي شود. به دلايل مختلفي از جمله اينکه آب موهبت الهي است و اکنون هم با محدوديت در اين زمينه مواجه هستيم فلذا از همان آغاز بهره برداري سيستم تصفيه مجدد در فولاد مبارکه تعريف شد که مجموع اقدامات انجام شده به اين انجاميده که هم کاهش 66 درصدي در برداشت آب و هم کاهش توليد پساب را شاهد باشيم.

این مقام مسئول تصریح کرد: در فولاد مبارکه بر کيفيت پسابها هم تأکيد فراواني شده است، چرا که اين آب ها بعضاً تا 9 بار مجدداً در سيکل توليد بازچرخانده مي شوند به گونه اي که در خطوط نورد سرد پساب ها در سيستم هاي تصفيه خانه اي با ظرفيت 7 هزار متر مکعب در روز تصفيه مي شوند، همچنين سيستم بسيار گسترده پساب صنعتي فولاد مبارکه با 1300 متر مکعب در ساعت تصفيه پسابها را بر عهده دارد و پساب هاي بهداشتي با ظرفيت 70 متر مکعب در ساعت در تصفيه خانه پساب بهداشتي تصفيه مي شوند پسابهاي شيميايي در تصفيه خانه مجزاي ديگري با ظرفيت 10 متر مکعب در ساعت تصفيه و باز چرخاني مي شوند ضمن اينکه يک تصفيه خانه تکميلي هم با ظرفيت 1000 متر مکعب در روز در فولاد مبارکه تکميل گرديده و در ناحيه سبا با هزينه اي بالغ بر 270 ميليارد ريال تصفيه خانه اي را با اُسمُز معکوس( Ro) و با بالاترين استانداردهاي جهاني ايجاد نموده ايم و با هزينه اي بالغ بر 200 ميليارد ريال نيز در حال توسعه تصفيه خانه فولاد مبارکه هستيم که مراحل پاياني خود را در حال سپري کردن است.

اشتري خاطر نشان کرد: فولاد مبارکه از مدتها قبل براي کم کردن برداشت آب صنعتي خود از زاينده رود با انعقاد قرارداد خريد پساب هاي شهرستانهاي زرين شهر و مبارکه پيشقدم شده است اگر چه کار بسيار مشکل و هزينه بري است اما اين اراده در فولاد مبارکه وجود دارد تا اين اقدام عملياتي شود. 

در ادامه این همایش، مهندس اميني مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:فولاد مبارکه به خوبي به مسئوليتهاي اجتماعي خويش پايبند است.

این مقام مسئول تصریح کرد: براي اولين بار ارتباط صنعت با مراکز علمي در اين همايش عملياتي شده است و شرکت فولاد مبارکه اصفهان که دغدغه مديريت آب را دارد در حوضه استفاده بهينه از آبهاي خاکستري يا همان پساب ها نيز وارد شده که جاي بسي شکرگذاري و قدرداني دارد.

وي ملي بودن اين همايش و حضور مسئولين استان، فرهيخنگان و متخصصين صنعت کشور را يکي از نقاط قوت اين همايش خواند و گفت: طي دو روز برگزاري اين همايش اطلاع رساني خوبي صورت گرفت و کارشناسان اذعان نمودند صنعت استان نقش تخريبي در حوزه آب ندارد ضمن اينکه فولاد مبارکه علاوه بر اينکه در موضوع استفاده مجدد آب در کارخانه فعاليت داشت اکنون نيز با طرح موضوع جمع آوري، تصفيه و باز چرخاني پساب شهرستانهاي همجوار باب تازه اي را در زمينه استفاده از پسابها گشوده و نسبت به ساير صنايع کشور در اين زمينه پيش گام شده است و به مسؤليتهاي اجتماعي خود به خوبي پايبند است و اين يک ارزش است به نظر مي رسد اگر اذهان عمومي به اين نکته که فولاد مبارکه براي جلوگيري از آلايندگي پساب هاي شهري هم برنامه ريزي نموده است معطوف گردد و اطلاع رساني خوب و مناسبي صورت گيرد آنوقت ملاحظه خواهيم کرد که نگرش مردم نسبت به اينکه فولاد مبارکه آب زاينده رود را مي بلعد عوض خواهد شد و مردم شريف ما متوجه خواهند شد که اين شرکت نه تنها نسبت به کشاورزي آب بر نيست بلکه دغدغه سالم سازي پساب هاي شهري را نيز به عنوان يک مسؤليت اجتماعي بر عهده گرفته است.

در پايان اين همايش، بيانيه همايش ملي مصرف بهينه آب در صنعت-چالشها و راهکارها بدين شرح اعلام شد: بي ترديد يکي از مهمترين شاخصهاي توسعه پايدار، نگرش جامع و دانايي محور به مقوله محيط زيست و به طور خاص آب است.

خوشبختانه در سياستهاي کلي نظام و شوراي ملي آب، به اين مهم پرداخته شده است، ليکن آنچه توسط برگزارکنندگان همايش ملي مصرف بهينه آب در صنعت در اين بيانيه بر آن تأکيد مي شود، يادآوري مواردي است که ميت واند تضمين کننده برنامه هاي توسعه پايدار باشد.

اين همايش با هدف هم انديشي و هم افزايي نظرات برنامه ريزان، مسئولان، دانشگاهيان و صنعتگران برگزار شد تا از اين راه، بتوان راه حلهايي مطمئن براي مشکلات آب در صنعت کشور فراهم آورد. بر اين اساس، موارد زير به عنوان بندهاي بيانيه همايش ملي "مصرف بهينه آب در صنعت- چالشها و راهکارها” مورد تاکيد قرار ميگيرد:

1. ايجاد ارتباط موثر و پيوسته بين مراکز برنامه ريز، نظارتي، اجرايي ، دانشگاهي و صنعتي در راستاي اصول اقتصاد مقاومتي به منظور مديريت وکاهش تبعات بحران آب در کشور.
2. تأکيد بر ضرورت بازنگري و مهندسي مجدد در فرآيندهاي آب در صنعت به منظور جايگزيني روشهاي پرمصرف در فرآيندهاي صنعتي با روش هاي کم مصرف به کمک تجهيزات کاهنده مصرف يا تغيير فرآيند.
3. تأکيد بر استفاده مجدد از پساب هاي خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب جهت تأمين آب مورد نياز صنايع و بهبود وضعيت پوشش گياهي غيرمثمر متناسب با شرايط اقليمي کشور.

4. پيشنهاد تشکيل کلينيک هاي آب و محيط زيست در استانها به منظور کمک به صنايع در رفع مشکلات زيست محيطي و خصوصاً بازيافت آب و بهينه سازي مصرف آب در صنعت.
5. بازنگري قوانين، مقررات، استانداردها و الزامات زيست محيطي مرتبط با حوزههاي آب با هدف استفاده مجدد، بازگرداني و بهينه سازي مصرف آب.

6. ضرورت ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع آب در جهت پايش و اندازه گيري کليه شاخص هاي کيفي منابع آب از جمله اندازه گيري ميزان آلاينده هاي نوظهور، سموم و ترکيبات آلي خطرناک با هدف جلوگيري از بحران کيفي منابع آب.

7. استفاده از فناوري هاي نوين و ارتقاي سطح فناوري هاي مرتبط با سامانه هاي پايش فرآيندهاي تصفيه آب و بازيافت پساب در صنايع.

8. تأکيد بر تهيه پيوست رسانه اي مرتبط با کميت و کيفيت آب با حضور صاحبن ظران صنعت، دانشگاه و برنامه ريزان در راستاي تنوير افکار عمومي و ايجاد انگيزه در خصوص بازيافت و استفاده مجدد از پسابها.

9. کاهش تبعات چالش کم آبي با تغيير رويکرد صنعتي کشور به سمت صنعت کم کربن ميسر خواهدبود که در اين راستا تهيه سند توسعه صنعت سبز و سازگار با محيط زيست و لحاظ آن در برنامه توسعه بلندمدت و برنامه هاي توسعه پنج ساله کشور امري ضروري است.

10. تأکيد بر ضرورت پياده سازي مديريت يکپارچه منابع آب کشور بهويژه با رويکرد حوضچه هاي آبريز.

11. تأکيد بر ضرورت شفاف سازي آمار و بيلان منابع و مصارف آب در بخشهاي مختلف صنعت، کشاورزي و شرب در حوضه هاي آبريز به منظور اولويت بندي اقدامات لازم در زمينه پياده سازي مديريت مصرف در هر بخش.

12. تأکيد بر شناسايي عوامل هدررفت آب در صنعت به منظور برنامه ريزي براي مديريت آن.
13. تأکيد بر ضرورت برنامه ريزي و حرکت به سمت تامين آب از منابع جديد به کمک فناوري هاي نوين.

14. همکاري صنعت در طراحي و پياده سازي برچسب آب بر روي محصولات توليدي .

15. جلب مشارکت صنايع در بسترسازي فرهنگي و پياده سازي مديريت مصرف بهينه، نظير درج داوطلبانه شعارهاي صرفه جويي در مصرف آب بر روي محصولات صنعتي.

16. فرهنگسازي درخصوص شکل گيري موسسه هاي خيريه با اهداف زيست محيطي و حفاظت منابع آب و بازيابي پساب ها.

17. تبيين موضوع آب مجازي و اجراي اهداف آن در مصارف آب در بخش صنعت در راستاي جلوگيري از هدررفت منابع آب.
18. به کارگيري سياست هاي تشويقي توسط دولت و مجلس در راستاي مصرف بهينه آب در صنعت

19. فعاليت فرهنگي بخش صنعت در توسعه دانش فني و تقويت نقش مردم در بهره برداري مناسب از منابع آب

20. لزوم پايش مستمر حريم رودهاي دايمي و فصلي به کمک سازمانهاي مردمنهاد براي جلوگيري از تجاوز به حريم زيست محيطي رودخانه هاي کشور

21. برخورد جدي در حوزه قواي سه گانه با برداشت غيرمجاز و غير اصولي از منابع آب زيرزميني به منظور جلوگيري از مرگ آبخوان ها و پديده فرونشست زمين.

22. توسعه و گسترش تشکل هاي مردم نهاد در سطح کشور و استفاده موثر از ظرفيت هاي موجود علمي و تحصصي در تشکل هاي مردم نهاد و وارد کردن نقطه نظرات تشکلها در تصميم گيري هاي مرتبط با مسايل آب.

23. اجراي طرحهاي فرهنگي از جمله تاسيس فرهنگسراي آب و محيطزيست، توسط شهرداري ها و خانه محيط زيست توسط سازمان هاي آموزش و پرورش، جهت ارتقا فرهنگ و مشارکت عمومي در حفاظت از منابع آب و محيط زيست با تاکيد بر نقش روحانيت و ائمه جمعه و جماعات و بسيج در فرهنگ سازي بازيافت آب.

24. ضرورت ارزيابي اثرات زيست محيطي و آمايشي و اجتماعي - اقتصادي در هر گونه بارگزاري جديد در حوضه هاي آبريز کشور.

25. مديريت يکپارچه بر منابع آب کشور از جمله حريم و بستر رودخانه زاينده رود بهعنوان شاهرگ حيات اجتماعي و اقتصادي استان اصفهان و فلات مرکزي ايران . همچنين تلاش همه بخشها بر اجرايي نمودن مفاد 9 مادهاي مصوبات دهمين جلسه شوراي عالي آب کشور براي حوضه زايندهرود و برگزاري سمينارهاي سالانه متشکل از همه صاحب نظران اجرايي و دانشگاهي براي ارزيابي آنچه از مصوبه 9 ماده اي اجرا شده و يا نشده است. علاوه بر اين ارائه راهکارها و اختصاص حق آب هاي زيست محيطي از جمله حقابه زاينده رود و تالاب گاوخوني به عنوان يک کانون بالقوه ايجاد گرد وغبار و بيابانزايي در استان و تاکيد بر توقف بارگزاريهاي جديد در حوضه بالا دست و پايين.

اين همايش به پيشنهاد شرکت فولاد مبارکه و استانداري و با محوريت دانشگاه اصفهان و با هدف کاهش معضلات زيست محيطي و ارائه راهکارهاي عملياتي و دستاوردهاي کاربردي درباره بهينه سازي مصرف آب در صنايع در روزهاي 19 و 20 آبان ماه در محل سالن گسترش دانشگاه اصفهان برگزار گرديد.

مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت، بکارگيري فناوري هاي نوين در تصفيه و شيرين سازي آب و بازيافت پساب ها، الزامات بازيافت و کاربرد پساب هاي شهري در صنعت، استانداردهاي کمي و کيفي آب در صنعت و راهبردهاي توسعه پايدار در تأمين آب صنعت از محورهاي اين همايش دو روزه بود.
سلام پرواز
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل
آخرین اخبار