مالکیت توپ

الشرطه ۵۶.۴ درصد   -   استقلال ۴۳.۶درصد

پیروزی در دوئل‌ها

الشرطه ۵۷.۳درصد   -   استقلال ۴۲.۷درصد

پیروزی در نبردهای هوایی

الشرطه ۵۲.۹درصد   -   استقلال ۴۷.۱درصد

توپ‌ربایی

الشرطه ۷   -   استقلال ۱۱

آفسایدها

الشرطه ۱   -   استقلال ۲

کرنرها

الشرطه ۳   -   استقلال ۵

شوت‌ها

الشرطه ۸   -   استقلال ۱۱

شوت در چارچوب

الشرطه ۴   -   استقلال ۶