مشخصات استادیوم
نام استادیوم: یادگار امام
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: قم
گنجایش: 12000 نفر