آرشیو رقابت های ورزشی
ساعت وضعیت مسابقه رویدادها تیم میزبان تیم میهمان محل برگزاری
لیگ برترهجدهم
18:00 - 1397/07/28 صنعت نفت آبادان - تراکتور سازی تختی