مشخصات استادیوم
نام استادیوم: حافظیه
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: شیراز
گنجایش: 20000 نفر