مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کالینینگراد
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: کالینینگراد
گنجایش: 35212 نفر