مشخصات استادیوم
نام استادیوم: یکاترینبورگ
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: یکاترینبورگ
گنجایش: 23 نفر