مشخصات استادیوم
نام استادیوم: اوتکرایتی
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: مسکو
گنجایش: 45360 نفر