سوره نبأ با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره نبأ با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره مرسلات با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره مرسلات با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره انسان با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره انسان با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره قیامه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره قیامه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره مدثر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره مدثر با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره مزمل با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره مزمل با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره جن با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره جن با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره نوح با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره نوح با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره معارج با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره معارج با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره حاقه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره حاقه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره قلم با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره قلم با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره ملک با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ملک با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره تحریم با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره تحریم با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره طلاق با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره طلاق با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره تغابن با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره تغابن با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره منافقون با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره منافقون با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره جمعه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره جمعه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره صف با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره صف با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره ممتحنه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ممتحنه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره حشر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره حشر با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره مجادله با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره مجادله با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره حدید با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره حدید با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره واقعه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره واقعه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره الرحمن با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره الرحمن با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره قمر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره قمر با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره نجم با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره نجم با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره طور با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره طور با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره ذاریات با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ذاریات با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره ق با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ق با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره حجرات با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره حجرات با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره فتح با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره فتح با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره محمد با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره محمد با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره احقاف با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره احقاف با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره جاثیه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره جاثیه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره دخان با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره دخان با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره زخرف با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره زخرف با صدای عبدالباسط عبدالصمد