۶۴۵۱۶بازدید
کد خبر: ۹۵۵۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۷ 27 April 2010
امتیاز خبر: 91 از 100 تعداد رای دهندگان 64516
جدول معافیت مالیاتی حقوق بگیران برای سال 89 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون بودجه سال جاری، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران معادل 437 هزار تومان در ماه و 5 میلیون و 250 هزار تومان در سال تعیین شده است.

برحسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2 )،(4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ مقطوع 10 درصد خواهد بود.

در مورد سایر حقوق بگیران (شامل کارکنان شرکت‌ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و...) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های اخیر الذکر تا مبلغ 9 میلیون و 450 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به  نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری،‌قضات، اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر اساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/111380 و جزء (و) و (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل  کشور به شرح ذیل است:


جدول پیوست (1) جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری،‌قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر اساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/111380 و جزء (و) و (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل  کشور

(ارقام به ریال)

حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسور معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون م.م مصوب 27/11/80 به موجب قانون بودجه سال 1389 کل کشور به مبلغ 52.500.000 نرخ ماده 85 (به درصد) مالیات حقوق سالانه مالیات حقوق ماهانه
4.375.000 52.500.000 --- --- معاف معاف
4.500.000 54.000.000 1.500.000 10٪ 150.000 12.500
5.000.000 60.000.000 7.500.000 10٪ 750.000 62.500
5.500.000 66.000.000 13.500.000 10٪ 1.350.000 112.500
6.000.000 72.000.000 19.500.000 10٪ 1.950.000 162.500
6.500.000 78.000.000 25.500.000 10٪ 2.550.000 212.500
7.000.000 84.000.000 31.500.000 10٪ 3.150.000 262.500
7.875.000 94.500.000 42.000.000 10٪ 4.200.000 350.000
8000.000 96.000.000 43.500.000 10٪ 4.350.000 362.500
8.500.000 102.000.000 49.500.000 10٪ 4.950.000 412.500
9.000.000 108.000.000 55.500.000 10٪ 5.550.000 462.500
10.000.000 120.000.000 67.500.000 10٪ 6.750.000 562.500
11.000.000 132.000.000 79.500.000 10٪ 7.950.000 662.500
12.000.000 144.000.000 91.500.000 10٪ 9.150.000 762.500
14.000.000 168.000.000 115.500.000 10٪ 11.550.000 962.500
15.000.000 180.000.000 127.500.0000 10٪ 12.750.000 1.062.500
16.000.000 192.000.000 139.500.000 10٪ 13.950.000 1.162.500
17.000.000 204.000.000 151.500.000 10٪ 15.150.000 1.262.500
19.000.000 228.000.000 175.500.000 10٪ 17.550.000 1.462.500
21.000.000 252.000.000 199.500.000 10٪ 19.950.000 1.662.500
23000.000 276.000.000 223.500.000 10٪ 22.350.000 1.862.500
25.000.000 300.000.000 247.500.000 10٪ 24.750.000 2.062.500
27.000.000 324.000.000 271.500.000 10٪ 27.150.000 2.262.500
28.000.000 336.000.000 283.500.000 10٪ 28.350.000 2.362.500
29.000.000 348.000.000 295.500.000 10٪ 29.550.000 2.462.500
30.000.000 360.000.000 307.500.000 10٪ 30.750.000 2.562.500

 

همچنین جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولی قانون کار و... براساس جز (و) و (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح ذیل است:

 
جدول پیوست (2) جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی ومشمولی قانون کار و ... براساس جزء (و) و (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

(ارقام به ریال)

حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون م.م مصوب 27/11/80 به به مبلغ 52.500.000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور نرخ ماده 85 (به درصد) مالیات حقوق سالانه مالیات حقوق ماهانه ملاحظات
4.375.000 52.500.000 --- --- معاف معاف  
4.500.000
54.000.000
1.500.000
10٪
150.000
12.500
 
5.000.000
60.000.000
7.500.000
10٪
750.000
62.500
 
5.500.000
66.000.000
13.500.000
10٪
1.350.000
112.500
 
6.000.000
72.000.000
19.500.000
10٪
1.950.000
162.500
 
6.500.000
78.000.000
25.500.000
10٪
2.550.000
212.500
 
7.000.000
84.000.000
31.500.000
10٪
3.150.000
262.500
 
7.875.000
94.500.000
42.000.000
10٪
4.200.000
350.000
 
8.000.000
96.000.000
43.500.000
10.20٪
4.500.000
375.000
نسبت به مازاد
8.500.000
102.000.000
49.500.000
10.20٪
5.700.000
475.000
"
9.000.000
108.000.000
55.500.000
10.20٪
6.900.000
575.000
"
10.000.000
120.000.000
67.500.000
10.20٪
9.300.000
775.000
"
11.000.000
132.000.000
79.500.000
10.20٪
11.700.000
975.000
"
12.000.000
144.000.000
91.500.000
10.20٪
14.100.000
1.175.000
"
12.708.334
152.500.008
100.000.008
10.20٪
15.800.002
1.316.667
"
13.000.000
156.000.000
103.500.000
10.20.25٪
16.675.000
1.389.583
نسبت به مازاد
13.500.000
162.000.000
109.500.000
10.20.25٪
18.175.000
1.514.583
"
14.000.000
168.000.000
115.500.000
10.20.25٪
19.675.000
1.639.583
"
15.000.000
180.000.000
127.500.000
10.20.25٪
22.675.000
1.889.583
"
16.000.000
192.000.000
139.500.000
10.20.25٪
25.675.000
2.139.583
"
17.000.000
204.000.000
151.500.000
10.20.25٪
28.675.000
2.389.583
"
19.000.000
228.000.000
175.500.000
10.20.25٪
34.675.000
2.889.583
"
21.000.000
252.000.000
199.500.000
10.20.25٪
40.675.000
3.389.583
"
23.000.000
276.000.000
223.500.000
10.20.25٪
46.675.000
3.889.583
"
25.000.000
300.000.000
247.500.000
10.20.25٪
52.675.000
4.389.583
"
25.208.334
302.500.008
250.000.008
10.20.25٪
53.300.002
4.441.667
"
26.000.000
312.000.000
259.500.000
10.20.25.30٪
56.149.999
4.679.167
نسبت به مازاد
26.500.000
318.000.000
265.500.000
10.20.25.30٪
57.949.999
4.829.167
"
27.000.000
324.000.000
271.500.000
10.20.25.30٪
59.749.999
4.979.167
"
28.000.000
336.000.000
283.500.000
10.20.25.30٪
63.349.999
5.279.167
"
28.500.000
342.000.000
289.500.000
10.20.25.30٪
65.149.999
5.429.167
"
29.000.000
348.000.000
295.500.000
10.20.25.30٪
66.949.999
5.579.167
"
30.000.000
360.000.000
307.500.000
10.20.25.30٪
70.549.999
5.879.167
"


اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۲۶ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
به نظر مي رسد اين جدول دقيقا همان جدول پارسال است. لذا خواهشمند است در صورتي كه معافيتهاي مالياتي تغييري نسبت به پارسال نداشته است اعلام فرماييد
مرادي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۴۶ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
با سلام
اين جداول ظلمي است آشكار در حق كارگران عزيز و كاركنان شركتهاي خصوصي . نمي دانم چه كسي بايد پاسخگوي اين بي عدالتي باشد كه در دو حقوق مساوي يكي فقط 10 درصد ماليات بپردازد و ديگري از 10 تا 30 درصد . احتمال مي رود كه حقوق كارگران داراي شبها است كه اين درصد ماليات را بايد بپردازند چرا كه با زحمت و خون دل بدست مي آيد .
جالب اينجاست كه هيچ كس هم به دادشان نمي رسد . با نمايندگان مجلس ، چندين با رياست محترم جمهوري و .. مكاتبه شده ولي هيچ اقدامي صورت نگرفته است . اميدوارم با درج اين مطلب در روزنامه شما و از طريق مسئولين محترم اقدام لازم بعمل آيد .يكي از نامه ها كه براي رياست محترم جمهوري ارسال شده خدمتتان تقديم مي گردد .نام خداي بزرگ
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
با سلام و احترام به پيشگاه آقا امام زمان (عج) و دعاي تعجيل در فرجش و همچنين با سلام و احترام به كليه خدمتگزاران به اسلام و مسلمين در تمامي دنيا .
موضوع : يكسان سازي ماليات مشاغل غير دولتي مشابه مشاغل دولتي در حقوقهاي مساوي
احتراما همانطور كه مستحضريد درصد ماليات { كاركنان وزارتخانه ها و موسسات ، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي قانون مديريت خدمات كشوري ، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي } در تمام حقوقها حداكثر 10 درصد مي باشد در حاليكه در صد مالياتي مشمولين قانون كار و كارگران زحمتشكش و همچنين شركت ها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و ... ) از 10 درصد تا 30 در صد مي باشد ، بعنوان مثال اگر كارمند دولتي حدودا دو ميليون تومان حقوق دريافت نمايد ، اين كارمند حدودا يكصدو پنجاه و هشت هزار تومان ماليات مي پردازد در حاليكه كارگري با اين دريافتي ( دو ميليون تومان ) ، مي بايستي سيصدو بيست هزار تومان ماليات بپردازد . در هيچ كجاي دنيا چنين سيستمي وجود ندارد كه دو حقوق بگير ، در حقوق مساوي ، مالياتي متفاوت بپردازند . خصوصا دريافت ماليات بيشتر از قشر زحمتكش كارگر . چرا بايد ميزان ماليات دريافتي ، در حقوقهاي مساوي ، از حقوق بگيران با يكديگر تفاوت داشته باشند ؟ آيا اين خلاف اجراي عدالت نيست ؟ در اين شرايط سخت زندگي و مشكلات عديدهاي كه وجود دارد ، اختلاف فاحش دريافت ماليات اينچنيني بين حقوق بگيران جامعه يعني توسعه بي عدالتي در جامعه .
در اين راستا از حضرتعالي كه از مناديان و مدافعان قشر كارگر هستيد انتظار داريم و بي صبرانه منتظر تلاش حضرتعالي در جهت اصلاح اين مشكل اصلي كارگران زحمتكش هستيم و اميدواريم ، با تلاش حضرتعالي ، كارگران عزيز و زحمتكش كشور ( بعبارتي غير دولتي ها ) مشابه مشاغل دولتي ماليات بپردازند تا اولا عدالت در كليه سطوح اجرا گردد و ثانيا توان زندگي كارگران نيز ارتقاء يابد .


نامه اول : 1388/08/26
شماره پيگيري : b0247b30b6854
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
چرا بايد ماليات پراختي كارگران و كارمندان اينهمه اختلاف داشته باشد آيا اين ظلم در حق كارگران نمي باشد كه تا سه برابر بايد بيشتر ماليات پرداخت كنند.
محبوب
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۰۹ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
هر چه دعا کردیم به درگاه خدادولت محترم حقو کارمندان را افزایش نمی دهد خدا کند درتمدید قرار داد اجاره خانه مان امسال صاحبخانه ها هم در حق ما انصاف کنند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
خدا را خوش مي آيد 500 تومان با يك ميليون يكي ماليات بده؟
ناشناس
|
-
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۷
لطفا به حداقل وحداکثرحقوق دقت کنید وبه عدالت عشق بورزید
ناشناس
|
-
|
۰۷:۲۷ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
سلام من کارمند بانک ملت هستم از وقتی بانکها خصوصی شده مالیات حقوق ما خیلی زیاد شده اما حقوق ما فرق چندانی نکرده این در حالیه که سایر ادارت دولتی و بانکهای دولتی از درامد بیشتری نسبت به ما برخوردارند اما به نسبت مالیات خیلی کمتری پرداخت می کنند
مجتبی مظفری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۳۶ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
ازاینکه جدول معافیت مالیات حقوق را در سایت خود قراردادید متشکریم.
اسماعبل
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۵۱ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
افراد زیر 350000 هزار تومان در کجا این معادلات قرار دارند؟
mohamad
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۵۵ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
باسلام
بنده یک کارگر شرکت خصوصی هستم آیا واقعا عادلانه است که یک کارمند دولتی که همه جا و همه وقت از امکانات ئولتی نهایت استفاده را میبرد ایجا هم کمتر مالیات بدهد . آقایانی که چنین تصمیماتی و قوانینی وضع میکنند آیا تا به حال به چنین موضوعی فکر کرده اند که چه تفائتی بین حقوق بگیر دولتی و حقوق بگیر خصوصی وجود دارد . آیا غیر از این است که دولتیه توانیته بر اساس رایطه و پارتی وارد دولت بشود و مادام العمر خود را ازهمه نظر بیمه کند . از شما تابناکیهای عزیز تقاضا میکنم این موضوع را به گوض مسئولین مربوطه برسانید . متشکرم
عقیل
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
باسلام - اگر می توانید از مشاغل آزاد ، شرکتهای خصوص و کارگاهها این مبلغ مالیات دریافت کنید!!!! وگرنه پول ما که دراختیار خودشان است و راحت ترین نوع دریافت مالیات میباشدبدون دردسر !!!!! بسیاری از کارگاه ها چندین برابر درآمده ماهیانه دارند ولی مبلغ مالیات آن بسیار اندک میباشد و درزمان پرداخت نیز بازهم کمتر می شود !!!!! واقعا برای این سیستم مالیاتی متاسفم و ای کاش به اندازه این مبلغ مالیات امکانات از دولت میگرفتم و باز متاسفانه این پول صرف !!!!! می شود
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
تبعیض!!!!! کارمند دولت که امنیت شغلی بهتری داره برای یک میلیون حقوق 56250 مالیات میده ولی کارگر که هیچ تضمین شغلیم نداره 77500 باید میلیات بده!!!!!؟؟؟؟
این است معنای برابری و برادری وعدالت؟ میبینید جقدر عادل بودن راحته فقط کافی بود دولت برای احترام به کارمندان خود در یک قانون مملکتی همه را یکسان میدید و از طریق دیگر جبران میکرد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
با سلام، از دولت محترم تقاضا داریم در خصوص یکسان سازی محاسبه و اخذ مالیات حقوق و رفع تبعیض (مقایسه دو جدول فوق) اقدام عاجل نماید. این موضوع چندین سال است که ادامه دارد.
علي اميري
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
با سلام
مبلغ معافيت ماهانه 437500 تومان است لطفاً در متن خبر اصلاح شود.
با تشكر- علي اميري
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۱۴ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
منظور از حقوق ماهانه دريافتي ماهانه است يا حكم كارگزيني كاركنان؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۱۷ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
چرا بايد كارگران و كارمندان بخش خصوصي از كارمندان دولت بيشتر ماليات بدن ؟ كارمندان دولت كه از هزارو يك امكانات برخوردارندولي كارمندان بخش خصوصي به زور حقوقشون هرچندماه يه بار مي گيرن اونم با اين همه ماليات !!!
سيدرضا
|
-
|
۰۹:۴۲ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
چه فرقي بين كارگر شركت خصوصي وكارگر دولتي است كه كارگر شركت خصوصي بايد بيشتر ماليات بدهد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
آخر این چه عدالتی است، چندین سال است مالیات کارمندان و کارگران بخش خصوصی را زیاد کرده اند، ولی بخش دولتی هرچقدر هم حقوق بگیرد باز همان 10 درصد را مالیات می دهند! همه فقط شعار حمایت از کارگر و بخش خصوصی می دهند.
مسلم حسين ابادي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
چراافراديكه در موسسات خصوصي كار مي كنندبايد ماليات بيشتري نسبت به كارمندان دولت بپردازند . اينجانب در يكي از شركتهاي بزرگ دولتي كه حدو 2 سال است سهام ان واگذار شده است كار ميكنم نتيجه اين خصوصي سازي كاهش ويا قطع بسياري از مزايا و 2 برابر شدن ماليات بوده است

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: