۳۰۱۱۵بازدید
کد خبر: ۱۲۳۷۸۰
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۸۹ - ۱۹:۱۰ 05 October 2010
امتیاز خبر: 98 از 100 تعداد رای دهندگان 30115
نرخ‌هاي‌ جديد بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي كشور با احتساب 30 درصد افزايش ‌از 15 مهر‌ماه دريافت خواهد شد كه از بين 339 مسير داخلي پروازي، مسير چابهار - اروميه با يك‌ميليون و 541 هزار ريال، گران‌قيمت‌ترين مسير پروازي داخلي است.

به گزارش فارس ، سازمان هواپيمايي كشوري نرخ جديد مصوب تمامي مسيرهاي پروازي داخلي را با احتساب 30 درصد افزايش در اختيار فارس قرار داد.

قيمت‌هاي جديد بليت هواپيما از 15 مهر‌ماه اجرايي خواهد شد.

بنابراين گزارش نرخ جديد 339 مسير پروازي داخلي به شرح زير است:

آبادان ـ اردبيل 822 هزار ريال
آبادان ـ بوشهر 458 هزار ريال
آبادان ـ توحيد 557 هزار ريال
آبادان ـ خارك 458 هزار ريال
آبادان ـ سبزه‌وار 970 هزار ريال
آبادان ـ سيري 746 هزار ريال
آبادان ـ شهركرد 458هزار ريال
آبادان ـ قشم 782 هزار ريال
آبادان ـ كيش 684 هزار ريال
آبادان ـ گچساران 458 هزار ريال
آبادان ـ لاوان 638 هزار ريال
آبادان ـ ماهشهر 458 هزار ريال
آبادان ـ يزد 635 هزار ريال

اراك ـ بندرعباس 924 هزار ريال
اراك ـ عسلويه 816 هزار ريال

اردبيل ـ دزفول 628 هزار ريال

اروميه ـ قشم يك ميليون و 326 هزار ريال

اصفهان ـ آبادان 458 هزار ريال
اصفهان ـ اروميه 720 هزار ريال
اصفهان ـ اهواز 458 هزار ريال
اصفهان ـ بحرگان 458 هزار ريال
اصفهان ـ بم 662 هزار ريال
اصفهان ـ بندرعباس 692 هزار ريال
اصفهان ـ بندرلنگه 657 هزار ريال
اصفهان ـ بوشهر 458 هزار ريال
اصفهان ـ توحيد 510 هزار ريال
اصفهان ـ چابهار 950هزار ريال
اصفهان ـ خارك 474 هزار ريال
اصفهان ـ خرم‌آباد 458 هزار ريال
اصفهان ـ رشت 534 هزار ريال
اصفهان ـ زاهدان 781 هزار ريال
اصفهان ـ ساري 562 هزار ريال
اصفهان ـ سيري 699 هزار ريال
اصفهان ـ شهركرد 458 هزار ريال
اصفهان ـ عسلويه 585 هزار ريال
اصفهان ـ قشم 747 هزار ريال
اصفهان ـ كرمان 511 هزار ريال
اصفهان ـ كرمانشاه 539 هزار ريال
اصفهان ـ كيش 637 هزار ريال
اصفهان ـ لاوان 591 هزار ريال
اصفهان ـ ماهشهر 458 هزار ريال
اصفهان ـ يزد 458 هزار ريال

اهواز ـ آبادان 458 هزار ريال
اهواز ـ اميديه 458 هزار ريال
اهواز ـ بحرگان 458 هزار ريال
اهواز ـ بندرعباس 756 هزار ريال
اهواز ـ بوشهر 458 هزار ريال
اهواز ـ توحيد 566 هزار ريال
اهواز ـ خارك 458 هزار ريال
اهواز ـ‌ رشت 658 هزار ريال
اهواز ـ زاهدان يك ميليون و 295 هزار ريال
اهواز ـ ساري 684 هزار ريال
اهواز ـ سيري 762 هزار ريال
اهواز ـ عسلويه 649 هزار ريال
اهواز ـ قشم 795 هزار ريال
اهواز ـ كرمانشاه 645 هزار ريال
اهواز ـ كيش 701 هزار ريال
اهواز ـ گچساران 458 هزار ريال
اهواز ـ لامرد 610 هزار ريال
اهواز ـ لاوان 654 هزار ريال
اهواز ـ ماهشهر 458 هزار ريال
اهواز ـ مسجد سليمان 458 هزار ريال

ايرانشهر ـ سيرجان 554 هزار ريال

ايلام ـ مشهد يك ميليون و 19 هزار ريال

بندرعباس ـ آبادان 740 هزار ريال
بندرعباس ـ ابوموسي 458 هزار ريال
بندرعباس ـ بم 458 هزار ريال
بندرعباس ـ بندرلنگه 458 هزار ريال
بندرعباس ـ بوشهر 569 هزار ريال
بندرعباس ـ بيرجند 648 هزار ريال
بندرعباس ـ جاسك 458 هزار ريال
بندرعباس ـ چابهار 458 هزار ريال
بندرعباس ـ رشت يك‌ميليون و 41 هزار ريال
بندرعباس ـ زاهدان 477 هزار ريال
بندرعباس ـ ساري يك ميليون و 156 هزار ريال
بندرعباس ـ عسلويه 466 هزار ريال
بندرعباس ـ قشم 458 هزار ريال
بندرعباس ـ كرمان 458 هزار ريال
بندرعباس ـ كرمانشاه يك ميليون و 104 هزار ريال
بندرعباس ـ كيش 458 هزار ريال
بندرعباس ـ گرگان يك ميليون و 118 هزار ريال
بندرعباس ـ يزد 523 هزار ريال

بندرلنگه ـ ابوموسي 458 هزار ريال
بندرلنگه ـ سيري 458 هزار ريال
بندرلنگه ـ قشم 458 هزار ريال
بندرلنگه ـ لامرد 458 هزار ريال
بندرلنگه ـ لاوان 458 هزار ريال

بوشهر ـ بندرلنگه 533 هزار ريال
بوشهر ـ خارك 458 هزار ريال
بوشهر ـ سيري 575 هزار ريال
بوشهر ـ عسلويه 461 هزار ريال
بوشهر ـ قشم 608 هزار ريال
بوشهر ـ كيش 514 هزار ريال
بوشهر ـ لاوان 467 هزار ريال
بوشهر ـ ماهشهر 458 هزار ريال
بوشهر ـ يزد 464 هزار ريال

بيرجند ـ بجنورد 550 هزار ريال
بيرجند ـ طبس 458 هزار ريال

تبريز ـ اروميه 458 هزار ريال
تبريز ـ اصفهان 659 هزار ريال
تبريز ـ اهواز 780 هزار ريال
تبريز ـ پارس‌آباد 458 هزار
تبريز ـ بندرعباس يك ميليون و 242 هزار ريال
تبريز ـ رشت 458 هزار ريال
تبريز ـ زنجان 458 هزار ريال
تبريز ـ عسلويه يك ميليون و 69 هزار ريال
تبريز ـ قشم يك ميليون و 297 هزار ريال
تبريز ـ كرمانشاه 591 هزار ريال
تبريز ـ كيش يك ميليون و 184 هزار ريال
تبريز ـ ماهشهر 845 هزار ريال

تهران ـ آبادان 587 هزار ريال
تهران ـ اراك 458 هزار ريال
تهران ـ اردبيل 458 هزار ريال
تهران ـ اروميه 538 هزار ريال
تهران ـ اصفهان 458 هزار ريال
تهران ـ اميديه 570 هزار ريال
تهران ـ اهواز 507 هزار ريال
تهران ـ ايرانشهر يك ميليون و 86 هزار ريال
تهران ـ ايلام 484 هزار ريال
تهران ـ بجنورد 566 هزار ريال
تهران بحرگان 688 هزار ريال
تهران ـ بم 830 هزار ريال
تهران ـ بندرعباس 949 هزار ريال
تهران ـ بندرلنگه 915 هزار ريال
تهران ـ بوشهر 690 هزار ريال
تهران ـ بيرجند 706 هزار ريال
تهران ـ‌ پارس‌آباد 543 هزار ريال
تهران ـ تبريز 492 هزار ريال
تهران ـ توحيد 777 هزار ريال
تهران ـ جهرم 733 هزار ريال
تهران ـ جيرفت 842 هزار ريال
تهران ـ چابهار يك ميليون و 134 هزار ريال
تهران ـ خارك 731 هزار ريال
تهران ـ خوي 587 هزار ريال
تهران ـ داراب 786 هزار ريال
تهران ـ دزفول 458 هزار ريال
تهران ـ رامسر 458 هزار ريال
تهران ـ رشت 458 هزار ريال
تهران ـ رفسنجان 651 هزار ريال
تهران ـ زابل 904 هزار ريال
تهران ـ زاهدان 914 هزار ريال
تهران ـ زنجان 458 هزار ريال
تهران ـ ساري 458 هزار ريال
تهران ـ سبزه‌وار 531 هزار ريال
تهران ـ سرخس 749 هزار ريال
تهران ـ سنندج 458 هزار ريال
تهران ـ سهند 466 هزار ريال
تهران ـ سيرجان 683 هزار ريال
تهران ـ سيري 956 هزار ريال
تهران ـ شاهرود 458 هزار ريال
تهران ـ شهركرد 466 هزار ريال
تهران ـ شيراز 633 هزار ريال
تهران ـ طبس 562 هزار ريال
تهران ـ عسلويه 842 هزار ريال
تهران ـ فسا 724 هزار ريال
تهران ـ قشم 995 هزار ريال
تهران ـ كرمان 698 هزار ريال
تهران ـ كرمانشاه 458 هزار ريال
تهران ـ كيش 895 هزار ريال
تهران ـ گچساران 653 هزار ريال
تهران ـ گرگان 458 هزار ريال
تهران ـ لار 845 هزار ريال
تهران ـ لامرد 803 هزار ريال
تهران ـ لاوان 848 هزار ريال
تهران ـ ماهشهر 571 هزار ريال
تهران ـ مسجد سليمان 458 هزار ريال
تهران ـ مشهد 661 هزار ريال
تهران ـ نوشهر 458 هزار ريال
تهران‌ ـ همدان 458 هزار ريال
تهران ـ ياسوج 548 هزار ريال
تهران ـ يزد 482 هزار ريال

چابهار ـ اروميه يك ميليون و 541 هزار ريال
چابهار ـ ايرانشهر 458 هزار ريال
چابهار ـ جاسك 458 هزار ريال
چابهار ـ قشم 490 هزار ريال

خرم‌آباد ـ تهران 458 هزار ريال
خرم‌آباد ـ كيش 873 هزار ريال

رشت ـ اردبيل 458 هزار ريال
رشت ـ اروميه 458 هزار ريال
رشت ـ بوشهر 828 هزار ريال
رشت ـ زاهدان يك ميليون و 77 هزار ريال
رشت ـ عسلويه 981 هزار ريال
رشت ـ قشم يك ميليون و 115 هزار ريال
رشت ـ‌ كيش يك ميليون و 41 هزار ريال

رفسنجان ـ قشم 458 هزار ريال
رفسنجان ـ كيش 575 هزار ريال

زابل ـ بم 656 هزار ريال

زاهدان ـ ايرانشهر 458 هزار ريال
زاهدان ـ چابهار 458 هزار ريال
زاهدان ـ زابل 458 هزار ريال
زاهدان ـ قشم 535 هزار ريال
زاهدان ـ كرمان 458 هزار ريال
زاهدان ـ كرمانشاه يك ميليون و 193 هزار ريال
زاهدان ـ كيش 668 هزار ريال
زاهدان ـ گرگان يك‌ميليون و 23 هزار ريال

ساري ـ زابل يك ميليون و 15 هزار ريال
ساري ـ شيراز 855 هزار ريال

سراوان ـ زاهدان 458 هزار ريال

سيري ـ خارك 616 هزار ريال

شيراز ـ آبادان 458 هزار ريال
شيراز ـ اصفهان 458 هزار ريال
شيراز ـ اهواز 458 هزار ريال
شيراز ـ بحرگان 458 هزار ريال
شيراز ـ بندرعباس 458 هزار ريال
شيراز ـ بندرلنگه 458 هزار ريال
شيراز ـ بوشهر 458 هزار ريال
شيراز ـ تبريز 916 هزار ريال
شيراز ـ توحيد 458 هزار ريال
شيراز ـ جهرم 458 هزار ريال
شيراز ـ چابهار 752 هزار ريال
شيراز ـ خارك 458 هزار ريال
شيراز ـ رامسر 738 هزار ريال
شيراز ـ رشت 783 هزار ريال
شيراز ـ زاهدان 690 هزار ريال
شيراز ـ سيري 458 هزار ريال
شيراز ـ عسلويه 458 هزار ريال
شيراز ـ فسا 458 هزار ريال
شيراز ـ قشم 481 هزار ريال
شيراز ـ كرمان 458 هزار ريال
شيراز ـ كرمانشاه 787 هزار ريال
شيراز ـ كيش 458 هزار ريال
شيراز ـ گچساران 458 هزار ريال
شيراز ـ لار 458 هزار ريال
شيراز ـ لامرد 458 هزار ريال
شيراز ـ لاوان 458 هزار ريال
شيراز ـ ماهشهر 458 هزار ريال
شيراز ـ مسجد سليمان 458 هزار ريال
شيراز ـ مشهد 825 هزار ريال
شيراز ـ ياسوج 458 هزار ريال
شيراز ـ يزد 458 هزار ريال
شيراز ـ اروميه 963 هزار ريال
شيراز ـ رشت 783 هزار ريال

عسلويه ـ خارك 503 هزار ريال
عسلويه ـ ماهشهر 583 هزار ريال

قشم ـ ابوموسي 458 هزار ريال
قشم ـ توحيد 486 هزار ريال
قشم ـ جاسك 458 هزار ريال
قشم ـ جهرم 458 هزار ريال
قشم ـ جيرفت 458 هزار ريال
قشم ـ سيرجان 458 هزار ريال
قشم ـ سيري 458 هزار ريال
قشم ـ مسجد سليمان 713 هزار ريال

كرمان ـ ايرانشهر 510 هزار ريال
كرمان ـ بم 458 هزار ريال
كرمان ـ بوشهر 548 هزار ريال
كرمان ـ بيرجند 458 هزار ريال
كرمان ـ جيرفت 458 هزار ريال
كرمان ـ قشم 458 هزار ريال
كرمان ـ كيش 552 هزار ريال

كرمانشاه ـ اردبيل 583 هزار ريال
كرمانشاه ـ اروميه 634 هزار ريال
كرمانشاه ـ بوشهر 844 هزار ريال
كرمانشاه ـ رشت 479 هزار ريال
كرمنشاه ـ ساري 596 هزار ريال
كرمانشاه ـ قشم يك ميليون و 159 هزار ريال
كرمانشاه ـ كرمان 924 هزار ريال
كرمانشاه ـ كيش 989 هزار ريال
كرمانشاه ـ يزد 710 هزار ريال

كيش ـ ابوموسي 458 هزار ريال
كيش ـ اراك 912 هزار ريال
كيش ـ اروميه يك ميليون و 231 هزار ريال
كيش ـ بم 542 هزار ريال
كيش ـ بندرلنگه 458 هزار ريال
كيش ـ توحيد 458 هزار ريال
كيش ـ جاسك 485 هزار ريال
كيش ـ جهرم 458 هزار ريال
كيش ـ جيرفت 500 هزار ريال
كيش ـ چابهار 618 هزار ريال
كيش ـ خارك 560 هزار ريال
كيش ـ ساري يك ميليون و 74 هزار ريال
كيش ـ سيرجان 512 هزار ريال
كيش ـ سيري 458 هزار ريال
كيش ـ عسلويه 458 هزار ريال
كيش ـ قشم 458 هزار ريال
كيش ـ لار 458 هزار ريال
كيش ـ لامرد 458 هزار ريال
كيش ـ لاوان 458 هزار ريال
كيش ـ‌ ماهشهر 635 هزار ريال
كيش ـ ياسوج 509 هزار ريال
كيش ـ زنجان يك ميليون و 67 هزار ريال

گچساران ـ خارك 458 هزار ريال
گچساران ـ مسجد سليمان 458 هزار ريال

گرگان ـ زاهدان يك ميليون و 16 هزار ريال
گرگان ـ كرمانشاه 680 هزار ريال
گرگان ـ كيش يك ميليون و 248 هزار ريال

لار ـ قشم 458 هزار ريال

لامرد ـ سيري 458 هزار ريال
لامرد ـ لاوان 458 هزار ريال

لاوان ـ خارك 508 هزار ريال
لاوان ـ سيري 458 هزار ريال
لاوان ـ قشم 458 هزار ريال

ماهشهر ـ خارك 458 هزار ريال

مشهد ـ آبادان يك ميليون و 35 هزار ريال
مشهد ـ اراك 818 هزار ريال
مشهد ـ اردبيل 863 هزار ريال
مشهد ـ اروميه يك ميليون و 53 هزار ريال
مشهد ـ اصفهان ـ‌ 727 هزار ريال
مشهد ـ اهواز 953 هزار ريال
مشهد ـ‌ ايرانشهر 838 هزار ريال
مشهد ـ بجنورد 458 هزار ريال
مشهد ـ بندر امام خميني(ره) يك ميليون و 19 هزار ريال
مشهد ـ بندرعباس 897 هزار ريال
مشهد ـ بندرلنگه يك ميليون و 28 هزار ريال
مشهد ـ بوشهر 955 هزار ريال
مشهد ـ بيرجند 458 هزار ريال
مشهد ـ تبريز 974 هزار ريال
مشهد ـ چابهار 977 هزار ريال
مشهد ـ خارك 992هزار ريال
مشهد ـ خرم‌آباد 944 هزار ريال
مشهد ـ دزفول 973 هزار ريال
مشهد ـ رشت 759 هزار ريال
مشهد ـ رفسنجان 733 هزار ريال
مشهد ـ زابل 613 هزار ريال
مشهد ـ زاهدان 667 هزار ريال
مشهد ـ زنجان 835 هزار ريال
مشهد ـ ساري 527 هزار ريال
مشهد ـ سرخس 458 هزار ريال
مشهد ـ سنندج 954 هزار ريال
مشهد ـ سيرجان 777 هزار ريال
مشهد ـ شاهرود 458 هزار ريال
مشهد ـ شهركرد 805 هزار ريال
مشهد ـ طبس 458 هزار ريال
مشهد ـ عسلويه يك ميليون و 34 هزار ريال
مشهد ـ قشم 953 هزار ريال
مشهد ـ كرمان 662 هزار ريال
مشهد ـ كرمانشاه 952 هزار ريال
مشهد ـ كيش يك ميليون و 89 هزار ريال
مشهد ـ گرگان 496 هزار ريال
مشهد ـ لامرد 995 هزار ريال
مشهد ـ ماهشهر يك ميليون و 19 هزار ريال
مشهد ـ نوشهر 630 هزار ريال
مشهد ـ همدان 855 هزار ريال
مشهد ـ يزد 613 هزار ريال

ياسوج ـ بحرگان 458 هزار ريال

يزد ـ اروميه 892 هزار ريال
يزد ـ زاهدان 610 هزار ريال
يزد ـ قشم 577 هزار ريال
يزد ـ‌ كرمان 458 هزار ريال
يزد ـ كيش 600 هزار ريال

به گزارش فارس ‌سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد كه نرخ‌هاي جديد بليت هواپيما طبق مصوبه شوراي عالي هواپيمايي بوده است.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵۹
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
سلام!
هر کی هرکیه!
تو سایت ایران ایر قیمت 66100 هست!
تو مصوبه 69000 خوش بحال ما که بهمون تخفیف دادن!
........
|
United States
|
۱۹:۳۴ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
آبادان ـ ماهشهر 458 هزار ريال !!!!

مگیه بین ماهشهر و آبادان پرواز هست؟
بابا 1 ساعت زمینی راهشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
دستشان درد نکند.با این نرخها میتوان از قطر و امارات و ترکیه کمک گرفت و با ناوگان ایشان پرواز های داخلی را تقویت نمود تا منبعد شاهد نگرانی مسافران از سقوط نباشیم.استاد خلبان بازنشسته
sam
|
United Kingdom
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
دستشون درد نکنه!!!خجالت دادند!کم نباشه یه وقت؟
ناشناس
|
-
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
ما نفهمیدیم آبادان به ماهشهر یا اردبیل به دزفول مگه اصلا پرواز دارن؟؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۹ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
آقاي وزير كه تا خبرنگارها بهش نگفتن خبر نداشت!من نمي دونم ايشون وزير چي هستن پس؟چند وقت پيش هم كه قيمت بليط قطار گرون شده بود مي گفت كه خبر نداشته.آيا فقط بلده بياد و جلوي دوربين ها شعار بده؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
تورم یک رقمی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لذت می بریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
همسایه ی حضرت معصومه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
باور کنید نه ربطی به تحریم داره نه هدفمند سازی یارانه ها !!!؟؟؟
nader
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
اگر بهترین راننده ها باشید دیگران بشما خواهند زد . فلذا با این قیمت ها با توجه به جاده ها و وقت و گرانی سوخت این قیمت ها بگونه ای مجانی میتونه باشه . .
ناشناس
|
-
|
۲۰:۲۶ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
حالا که داخلی گرون شد ، ما هم می ریم خارج
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
به سلامتی
خوش خبر باشید مثل همیشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
با سلام
لطفا از سازمان هواپیمایی کشوری بپرسید" توحید" در کجای ایران قرار گرفته؟ چرا میخواهید نام زیبای شهرستان "جم" را حذف نمایید.
lمریدی
|
-
|
۲۰:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
سالی که نکوست از بهارش پیداست
هدفمند کردن یارانه ها مبارک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
آقا بعضی از این مسیرها فکر کنم وجود نداره ها!!!
ناشناس
|
Philippines
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
با سلام
لطفا بنویسید این قیمتها برای رفت و برگشت است یا خیر؟
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۵ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
تهران ـ بندرعباس 949 هزار ريال
ما که رفتیم بلیط خریدیم 921000 ریال
ظاهرا این نرخ خیلی دقیق نیست
گر چه این دو سه هزار تومن از قیمت اعلام شده شما که قبلا 70900 تومن بود و حالا 22000 تومن گرون تر شده هیچ دردی رو دوا نمی کنه
من که از فردا از همه مشتری هام 2000 تومن بیشتر می گیریم تا جبران بشه ...
هیچکی هم بهم نمی گه بالای چشمت ابرو ... ولی انصافا تورم همین شکلی بوجود میاد
نکنید این کارها رو
حقیقتا ناراحتم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
با این توپولوف هاشون هر روز نرخشو گرون هم میکنن ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
صبر مي كرديد كه يارانه ها ازاد كه شد قيمت جديدتر رو مي زديد كه باعث زحمت براي شما نشه
كيه كه بداد مردم برسه با اين عدالت خواهي مسئولين
اگه مردي بنويسيد تا مردم هم ببينند شما هم مي فهميد
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۳ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
چیه؟ مگه من گرونش کردم که باید پاسخگو باشم؟ فعلا که اوضاع این مردم چنین شده که هر کسی تنها کلاه خود را سفت گرفته تا باد نبره وقتی آنهایی که باید دلسوزی کنند و یا حرفی بزنند ویا عکس العملی نشون بدن چون جای خودشان گرم و نرم و سفته چیزی نمیگند من چکار باید بکنم من هنر کنم با این حقوق کارمندی فقط میتونم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم آن هم نصفه کاره آقایان خانمها باور کنید من مقصر نیستم مقصر کسانی هستند که لاف میزنند و خالی بندی می کنند و همچنین آنهایی که هیزم به آتیش آنها می ریزند.
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
خیلی از این مسیرها اصلا وجود ندارند.
مثلا این " بحرگان" کجاست که ما نمی دونیم و بعدش هم از "یاسوج" به بحرگان مسیر نوشته شده؟؟؟!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
قیمت ها خیلی بالاست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
ناعادلانه است
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
خیلی جالبه ارومیه اصلا به شهرهای تبریز-یزد -اصفهان-رشت-جابهار-کرمانشاه پرواز نداره که این قیمتها را گذاشتند واقعا جالبه!!!!!!!!
ناشناس
|
-
|
۰۲:۳۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
اخبار نوشتن شما به عهد بوق است. یه جدول می‌کشیدید و خیلی خلاصه‌تر می‌نوشتید که آدم راحت سر در بیاره!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
رفت و برگشت تهران بندر عباس نزدیک 200 هزار تومان؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۵ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
مبارك است انشاءا... با مقايسه نرخ بليت هواپيما در تركيه كه همين قيمت است يعني يك ساعت پرواز حدود 600 هزار ريال است حال سوال اينست آيا شركتهاي هوائي هم قادر هستند هر يك 5 دقيقه يك پرواز به مشهد و اصفهان و تبريز برگزار نمايند اگ رنتوانستند لطفا قيمت ها را كاهش دهند چرا كه قيمتها در اروپا براساس زمان و اينكه مسافر باشد تغيير مي يابد در ماه مبارك رمضان پرواز ها در تركيه نصف قميت بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
تورم که 9% پس اینها چطوری 30% اضافه کردند ما که نفهمیدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۲ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
اي كاش به حقوق ما هم 30 درصد اضافه ميشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۶ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
خیلی هواپیماهاشون خوبی!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
کی اینجوری حساب کرده؟ اصلا بعضی از این مسیرها پرواز ندارن. تازه قیمت ها را هم بالاتر از قیمت جدید نوشته اید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
این مسیرا که بعضیاشون اصلا پرواز ندارن !!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
اهواز آبادان، اهواز اميديه، اهواز گچساران كجا خط هوايي دارند...................؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۰ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
بعد از اجراء يارانه ها چند درصد افزايش
خواهيد داشت. شوراي عالي هواپيمايي كه با خودتان است مجددا برايتان مصوب ميكنند!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
به سلامتي ودلي خوش !!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۴ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
راستي! قرار است اين افزايش قيمت
هم قبل از اجراء يارانه ها به حساب بانكي ما ريخته شود؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
بعضي از مسيره اصلا وجود نداره مثل آبادان - ماهشهر
ناشناس
|
-
|
۰۸:۱۹ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
باش تا صبح دولتش بدمد کین هنوز از نتایج سحر است
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۰ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
بهر حال , به حال ما هیچ فرقی نمیکند چون 35 سال سنم است هنوز سوارش هم نشدم خوشا بحال از ما بهترون , البته مسئولین باید بفکر فردایشان هم باشن چون باید جوابگوی کا باشند
کارمند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۶ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
دستشون درد نکنه!
حقوق کارمند=400000
بلیط هواپیما مثلا مشهدبه آبادان=103500
این است عدالت .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
و باز هم افزایش حقوق کارمندان دولت 6 درصد
خدایا تو هم اگر به داد ما نرسی آنوقت به که پناه ببریم
چه کنیم با این همه گرانی و تورم و بی انظباطی
روغن 100000ریال
گوشت 300000ریال
....
تورم 40 درصد افزایش حقوق 6 درصد
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خداخدا خدا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
این فقط رفته یا رفت و برگشته؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
گران نيست. هنوز هم دولت خدمت گزار سوبسيد مي دهد كه صنعت سر پا ايستاده است.
افشار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۹ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
این که از 30% هم بیشتره مثل تهران شیراز که 36% افزایش داشته
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
befarmaid raft v bargasht kish az tehran 180 hezar toman. az Frankfurt mishe ba in pol raft jazire ghanari. 5 saat paravz.
boro peida kon porteghal forosh ra?
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
لا اقل مبلغ کفن و دفن را تخفیف بدهید .
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
بابا برادر عزیزم آبادان-ماهشهر کلا 45 دقیقه مسافت زمینی ،اهواز ماهشهر 40دقیقه و اهواز-مسجدسلیمان 1ساعت و 20دقیقه مسافت زمینی هستش هواپیما کجا بود؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
بيشتر اين پروازها اصلا" انجام نمي شود فقط روي كاغذ است مثلا" بيرجند - بجنورد - خرم آباد -كيش - مشهد - بجنوردو....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
وااااااااااااااای بر این ملت
جم
|
-
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
با سلام و ادب.جهت استحضار مسئولین محترم هواپیمائی.خواهشمند است مسیر پروازی توحید را به شهر جم تصحیح نمائید.اصلا شهری بنام توحید وجود نداره.اسم فرودگاه توحیده ولی نام شهر جم هستش.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
فرودگاه اراک 1 پرواز مشهد داشت که اونم لغو شد تهران و عسلویه پیشکش ! ضمنا هواپیماهاش هم توپولف و فوکر و یاک هست یعنی استقبال مرگ!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۴ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
خدا لعنتتون کنه ما که تا حالا سوار هواپیما نشدیم اما می ترسیم اونایی که سوار می شند مبلغ اضافه شده رو از ما بدبخت بیچاره ها بگیرند
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
به خدا من که راضی نیستم این پولها الهی خوردشون نشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
شیراز -تهران 46500 تومان بود حالا شده 63000 یعنی حدود 36% افزایش ÷س اینکه مجلس پیشبینی 30 -50 % تورم را حدس می زد درست بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۶ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
به نظرم باید قیمت ها بیشتر هم بشه زیرا در این پروازها معمولا مسافرین به اون دنیا سفر میکنند و این هزینه زیادی برای سازمان هواپیمایی داره (دیه مسافر یا هزینه سفر به اون دنیا)
....
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
هواپيماي اختصاصي مسولين هم 30/ گران شده يا براي مردم است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴

آقا بليط آبادان ماهشهر رو كجا مي فروشند؟چند دقيقه اي مي رسه؟ 5 دقيقه؟
ناشناس
|
-
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
فقط مشكل مملكت ما ارزاني بليط هواپيما بود كه به سلامتي حل شد.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
با سلام تهران سهند همان تهران مراغه است و سهند نام فرودگاه می باشد نه شهر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۴
خیلی جالبه ... تبریز ارومیه 45000 تومان و تبریز تهران 49000 هزار تومان . مردوم چی فرض کردن !!!! دیوانه ام سوار اشغالایی بشم که قبلش باید وصیت نامه ام را بنویسم

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار