انتخابات در رسانه های خارجی
نظرسنجی
آیا دوره ریاست جمهوری اخیر یک دوره ای خواهد بود؟
1- بله
2- خیر